Oznámenie o výsledku volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady

 
Dňa 6. februára 2012 sa v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS, a. s.), uskutočnili voľby členov dozornej rady, s nasledovnými výsledkami:

Najvyšší počet hlasov získali a členmi dozornej rady SEPS, a. s., sa s účinnosťou od 20.02.2012 na obdobie štyroch rokov stávajú:
 
1. Ing. Marián Mihalda 183 (slovom: stoosemdesiattri)
2. Michal Sokoli 173 (slovom: stosedemdesiattri)
3. Ing. Ján Oráč 129 (slovom: stodvadsaťdeväť)
4. Milan Duchoň 111 (slovom: stojedenásť)
 
Ing. Marián Mihalda (38 rokov)
vedúci odboru operatívnej služby ASDR
Michal Sokoli (52 rokov)
technik dopravy
Ing. Ján Oráč (50 rokov)
výkonný riaditeľ sekcie financií
Milan Duchoň (58 rokov)
technik dokumentácie
 
Najvyšší počet hlasov získali a náhradníkmi za členov dozornej rady SEPS, a. s., sa s účinnosťou od 20.02.2012 na obdobie štyroch rokov stávajú:
 
1. JUDr. Eva Murínová 104 (slovom: stoštyri)
2. Ing. Vladimír Marchevka 73 (slovom: sedemdesiattri)
3. Ing. Juraj Byšický 70 (slovom: sedemdesiat)
4. Ľuboš Obžut 68 (slovom: šesťdesiatosem)
 
 
Bratislava, 7. februára 2012
Zdroj: SEPS, a. s.
Ústredná volebná komisia

Aktuality