Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosovásústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28, ods. 3 povinná každoročne vypracovať dokument Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy (ďalej len „DPRPS“) a predložiť návrh tohto dokumentu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“). Listom zo dňa 22.10.2019 URSO potvrdil, že, na základe výsledkov konzultačného procesu URSO, nemá k DPRPS na roky 2020 až 2029 pripomienky. Finálna verzia, odsúhlasená zo strany URSO, je dostupná na nasledujúcom odkaze: Dokumenty/Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy.

Aktuality