Oznámenie o výsledku stretnutia splnomocnených zástupcov zmluvných strán dohody „CBT CLEARING AND SETTLEMENT AGREEMENT“ apríl – máj 2007.“

Zdieľať

Dňa 27.4.2007 bola medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav združených v ETSO podpísaná „Dohoda o vyrovnaní pohľadávok a zúčtovaní cezhraničného obchodu na obdobie apríl – máj 2007“ (CBT CLEARING AND SETTLEMENT AGREEMENT“ apríl – máj 2007). Uvedená dohoda zavádza s platnosťou od 1.4.2007 záväzný kompenzačný mechanizmus pre cezhraničný obchod medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav v zmysle nariadenia 1228/2003/EC. Zmluvné strany tejto multilaterálnej dohody sa dohodli že systém pre cezhraničné obchodovanie je v súlade s víziou organizácie ETSO, zameranej na postupný rozvoj a zlepšenie vhodných metód, určených pre národných prevádzkovateľov prenosových sústav v oblasti cezhraničného obchodovania.
Cezhraničný prenos elektriny, je medzi zmluvnými stranami „Dohody o vyrovnaní pohľadávok a zúčtovaní cezhraničného obchodu na obdobie apríl – máj 2007“, bez poplatkov.

K dohode nepristúpila spoločnosť ČEPS, a.s., ktorá sa stala na základe tejto dohody od 1.4.2007 do 31.5.2007 perimetrickou krajinou. Podľa platnej metodiky ETSO pre zúčtovanie cezhraničných obchodov s perimetrickými krajinami, t.j. s krajinami, ktoré nie sú súčasťou kompenzačného mechanizmu prevádzkovateľov prenosových sústav, ako uvádza metodika ETSO, sa uplatňuje poplatok „explicit injection fee“ vo výške 1€ / MWh, čo prakticky znamená, že na všetky prenosy uskutočnené od 1.4.2007 do 31.5.2007 z Českej republiky bude uplatnený poplatok vo výške 1€ / MWh. Poplatky za prenosy z Ukrajiny, ktorá je perimetrickou krajinou ostávajú naďalej v platnosti.

Touto cestou sa zároveň ospravedlňujeme našim obchodným partnerom za zmenu podmienok zúčtovania cezhraničných obchodov s elektrinou a ich retroaktívnu účinnosť, ktorá vyplýva z medzinárodnej dohody prevádzkovateľov prenosových sústav združených v ETSO.

ETSO – medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje európskych prevádzkovateľov prenosových sústav, riadi sa Belgickým právom a je registrovaná na adrese Boulevard St. Michel 15, 1040 Brusel, Belgicko.

Aktuality