Podmienky merania (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


14. Podmienky merania

 

Meranie je uvedené v oddieli A – Definície a názvoslovie.


Meranie elektriny v PS:

  1. V odovzdávacích miestach PS sa dodávka a odber elektriny meria v SEČ podľa meracieho zariadenia SE, a.s. SE, a.s. je povinná poskytovať prístup k meracím zariadeniam do doby, než Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) si vybuduje vlastné meracie zariadenia. Podkladom pre zúčtovanie odobratého a dodaného množstva elektrickej energie sú údaje z centrály SEPS, a.s. systému pre diaľkové odčítanie z určených meradiel. Technické podmienky pre meranie sú uvedené v Kódexe PS a v Obchodnom kódexe PS. Schémy odovzdávacích miest a príslušné fakturačné vzorce sú uvedené v prílohe príslušnej zmluvy. Meracie schémy a vzorce musia byť odsúhlasené zmluvnými stranami.

  2. Užívateľ je povinný prispôsobiť meracie miesto požiadavkám SEPS, a. s. v zmysle podmienok pre pripojenie pred inštaláciou nového meradla k PS.

  3. Prístrojové transformátory, na ktoré je meracie zariadenie SE, a. s. pripojené v rozvodniach, sú súčasťou zariadení užívateľa, pokiaľ sa nedohodne inak. Sekundárne obvody vrátane pripojovacích káblov k prístrojovým transformátorom sú súčasťou meracieho zariadenia.

  4. Dodávka a odber elektriny sa meria v miestach pripojenia, kde elektrina zo sústavy SEPS, a.s. spravidla prechádza do zariadení užívateľa. Typ vhodného meracieho zariadenia a jeho umiestnenie určí SEPS, a.s.. SEPS, a.s. môže v prípade potreby na svoje náklady vymeniť svoje meracie a vyhodnocovacie zariadenia. Do údržby a starostlivosti o meracie zariadenia patrí aj starostlivosť o úradné overovanie správnosti merania. V prípade odôvodnenej pochybnosti o správnosti merania, môže SEPS, a.s. po dohode zmluvných strán uskutočniť preskúšanie meracieho zariadenia.

  5. Užívateľ zabezpečí vo svojich objektoch telekomunikačné cesty podľa požiadaviek SEPS, a.s. na prenos údajov merania z podstaníc SE, a. s. do centrály SEPS, a.s..

  6. Užívateľ umožní do svojich objektov prístup oprávneným zamestnancom SEPS, a.s., aby mohli uskutočniť montáž a kontrolu svojich meracích prístrojov.

  7. Na impulzy z vysielacích elektromerov môže užívateľ po prejednaní s vlastníkom meracieho zariadenia napojiť svoje vlastné meracie a vyhodnocovacie zariadenia. Využívanie impulzov z merania užívateľom nemení povinnosti ani práva SEPS, a. s. SEPS, a. s. vo svojich objektoch umožní užívateľovi, aby si vybudoval vlastné meracie a vyhodnocovacie zariadenia. Do týchto objektov umožní prístup oprávneným pracovníkom užívateľa, aby mohli uskutočňovať montáž, údržbu a kontrolu svojich meracích prístrojov a kontrolu meracích prístrojov dodávateľa.

  8. Zmeny v naprogramovaní podstaníc, ktoré môžu ovplyvniť vyhodnotenie dát v centrále SEPS, a. s. oznámi vlastník meracích zariadení SEPS, a.s. a užívateľovi najneskôr jeden mesiac dopredu.

  9. Pokiaľ je to technicky možné a nevylučujú to prevádzkové dôvody, vlastník meracích zariadení uskutoční pri poruche elektromeru také technické opatrenia, aby sa čo najviac skrátila doba bez merania. SEPS, a.s. a užívateľ, sa dohodnú na spôsobe výpočtu náhradných hodnôt a za dobu trvania poruchy merania, podľa platnej metodiky.

  10. Užívateľ musí aspoň tri mesiace vopred informovať SEPS, a. s. o predpokladanej zmene prevodu prístrojových transformátorov meracích bodoch, ktoré sú v zariadeniach užívateľa. Vymenené prístrojové transformátory musia spĺňať elektrické parametre stanovené SEPS , a.s.

  11. Užívateľ už vo fáze projektovej prípravy predloží SEPS, a. s. k schváleniu projekt merania v novom odovzdávacom mieste, alebo v novom meracom bode. U nových odovzdávacích miest, ktoré sú v zariadení SEPS, a.s., prerokuje SEPS, a.s. s užívateľom spôsob merania už vo fáze projektovej prípravy.


Pred uvedením merania do prevádzky v zariadení užívateľa, užívateľ musí informovať SEPS, a.s. o termíne zahájenia prevádzky a umožní zamestnancom SEPS, a.s. uskutočniť kontrolu meracieho zariadenia. Pred uvedením merania do prevádzky v zariadení SEPS, a.s., SEPS, a.s. informuje užívateľa o termíne zahájenia prevádzky a umožní užívateľovi kontrolu meracieho zariadenia. Pri uvádzaní nového alebo rekonštruovaného meracieho zariadenia do prevádzky uskutoční spoločne SEPS, a.s. a užívateľ preskúšanie správnosti jeho funkcie. Bez preskúšania nemôže byť nové alebo rekonštruované meracie zariadenie uvedené do prevádzky.


Aktuality