Podmienky obvyklé (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Podmienky obvyklé

 

Elektrizačná sústava Slovenskej republiky je prevádzkovaná desiatky rokov. ÚRSO pri svojom rozhodovaní vychádzalo z niektorých ustálených zvyklostí, prevádzkových stavov sústavy, obvyklých tvarov diagramov a spôsobov cenotvorby, ktoré sú bežné medzi profesnými spoločnosťami. Pri tom bola zohľadnená najmä história posledných 3 rokov (2000 až 2002). Ide najmä o nasledujúce:

Množstvo systémových služieb v cene určenej ÚRSO je odvodené od bežnej prevádzky elektrizačnej sústavy v rokoch 2000 až 2002. Do tohto množstva systémových služieb sa započítava aj bežná fluktuácia diagramu REP, analogická minulým rokom.

Liberalizácia trhu môže spôsobiť odchýlky oproti podmienkam obvyklým. Tieto odchýlky môžu byť spôsobované nielen technickým, ale i obchodným chovaním užívateľov prenosovej sústavy. Ak nie je určené inak, platí, že chovanie užívateľa prenosovej sústavy, ktoré spôsobí zvýšené náklady na prevádzku prenosovej sústavy bude spoplatňované tomu, kto tieto náklady spôsobil.

Aktuality