Podmienky pre prenos elektriny prenosovou sústavou pre užívateľov pripojených k prenosovej sústave Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať

1. Podmienky pre prenos elektriny
prenosovou sústavou pre užívateľov pripojených k prenosovej sústave SEPS, a.s.

 

1. 1. Základné ustanovenia

 

  1. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.) podľa týchto Podmienok poskytuje v zmysle energetickej legislatívy prenos elektriny pre užívateľov pripojených k prenosovej sústave (PS). Podmienky pre prenos elektriny cezhraničnými vedeniami upravuje samostatná kapitola.
    

  2. Prenosovými službami, ktoré užívateľom PS poskytuje SEPS, a. s., sa rozumie prenos elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy, ktorý predstavuje rezervovanie kapacity prenosových zariadení v požadovanom termíne a samotné použitie prenosových sietí. Cena služieb je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
    

  3. Prenesená elektrická energia (MWh) prostredníctvom prenosovej sústavy do odberného miesta oprávneného odberateľa, alebo držiteľa licencie na rozvod, v danom mesiaci je súčet všetkých dodávok elektrickej energie v období, ktoré začína prvým dňom mesiaca o 0:00 hod. platného času a končí posledným dňom mesiaca o 24:00 hod. platného času v tých dohodnutých odovzdávacích miestach, kde zariadenie prenosovej sústavy priamo naväzuje na rozvodné zariadenie oprávneného odberateľa, alebo držiteľa licencie na rozvod. Odberné miesto tvorí súhrn odovzdávacích miest medzi oprávneným odberateľom, alebo držiteľom licencie na rozvod a SEPS, a. s. a jeho technická definícia je súčasťou ich zmluvného vzťahu.
    

  4. Pripojenie užívateľa vzniká uzatvorením Zmluvy o prístupe k prenosovej sústave a o poskytovaní prenosových služieb prenosovou sústavou SR. Túto zmluvu musí užívateľ uzavrieť najneskoršie 20 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zahájenia poskytovania prenosu.
    

  5. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o prístupe k PS a poskytovaní prenosových služieb je uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o poskytovaní systémových služieb, ktorá musí byť uzavretá najneskôr 20 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zahájenia poskytovania prenosu.
    

  6. Podmienkou účinnosti zmluvy o poskytovaní prenosových služieb v priebehu jej trvania je:
    

    1. u užívateľov s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku – platná a účinná zmluva o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní odchýlok.
    2. u užívateľov s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku – predloženie zmluvy o prenesenej zodpovednosti za odchýlku. Subjekt, ktorý na seba zodpovednosť za odchýlku prevzal, musí mať uzavretú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní odchýlok.


  7. SEPS, a.s. je oprávnená pozastaviť účinnosť zmluvy o poskytovaní prenosových služieb v prípade platobných deliktov v rámci tejto zmluvy alebo v prípade pozastavenia účinnosti zmluvy o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní odchýlok. (Analogicky je SEPS, a.s. oprávnená pozastaviť účinnosť zmluvy o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní odchýlok v prípade platobných deliktov v rámci zmluvy podľa oddielu D tohoto Obchodného kódexu, s príslušnými dôsledkami na účinnosť zmluvy o poskytovaní prenosových služieb).

1. 2. Technické podmienky pripojenia

 

  1. Pripojenie užívateľov prenosovej sústavy v existujúcich odovzdávacích miestach k PS musí zodpovedať štandardom uvedeným v Kódexe PS. Pripojenie nových odberov a zmena existujúcej kapacity sa riadi podmienkami stanovenými v Kódexe PS a vyhláškach Ministerstva hospodárstva SR a uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti o pripojenie a následnej zmluvy o pripojení so SEPS, a. s.
    

  2. SEPS, a.s. podľa požiadavky užívateľov stanovuje maximálne povolené hodnoty okamžitého odberu elektriny, t. j. hodnotu maxima el. výkonu (MVA) odoberanej elektriny, ktorá nesmie byť prekračovaná z hľadiska technických parametrov zariadení v jednotlivých odovzdávacích miestach. Hodnoty, na ktorých sa strany dohodli, sú súčasťou zmluvného vzťahu.
    

  3. SEPS, a.s. garantuje plynulosť prenosu elektriny z PS do zariadení užívateľa, podľa Zmluvy s výnimkou prípadov uvedených v Zákone a ďalej s výnimkou prípadov kedy užívateľ prekročí max. výšku okamžitého odberu elektriny podľa vyššie uvedeného v tomto odstavci.
    

  4. SEPS, a.s. je oprávnená odpojiť zariadenie užívateľa v prípade, že vážnym spôsobom porušuje technické podmienkya pripojené zariadenie ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ES.
    

1. 3. Technické podmienky prenosu

 
1.3.1. Užívateľ odovzdáva SEPS, a.s. tieto údaje o spotrebe a dojednaných diagramoch dodávok a odberov vo svojom odbernom mieste:

  1. spotreba za minulý kalendárny rok po hodinách (do 10.1. bežného roku)
    

  2. očakávaný odber v GWh po jednotlivých mesiacoch (pri uzavretí zmluvy)
    

  3. maximálnu očakávanú výšku odberu v MW v jednotlivých mesiacoch a týždňoch (pri uzavretí zmluvy)
    

  4. upresnenie mesačnej očakávanej výšky odberu v MWh a zaťaženia v MW (najneskôr 20 dní pred začiatkom spracovávaného mesiaca) a dojednané mesačné diagramy po hodinách
    

  5. dojednané týždenné hodinové diagramy dodávok podľa jednotlivých uzatvorených zmlúv (vždy do utorka 12:00 hod na nasledujúci týždeň)
    

  6. dojednané denné hodinové diagramy dodávok podľa jednotlivých uzatvorených zmlúv (denne do 09:00 hod na nasledujúci deň)
    

  7. údaje potrebné pre stanovenie spotreby oprávnených odberateľov v regulovanom režime, v zmysle oddielu A (regulovaný odberateľ) za účelom určenia limitov dovozu v zmysle vyhlášky MH SR č. 548/2002


Údaje odovzdáva spôsobom a v termínoch stanovených v Zmluve.
 
1.3.2. Prenos elektriny môže byť prerušený v určitom odovzdávacom mieste po jeho presunutí do iného odovzdávacieho miesta:

  1. pri uskutočňovaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržbových a revíznych prác na zariadeniach PS. V týchto prípadoch je dispečing SEPS, a. s. povinný prejednať započatie a ukončenie prerušenia prenosu elektriny s užívateľom v rámci ročnej alebo mesačnej prípravy prevádzky s upresnením v týždennej a dennej príprave prevádzky (v súlade so zákonom č. 70/1998 Z. z.),
    

  2. pri uskutočňovaní nutných prevádzkových manipulácií,
    

  3. SEPS, a.s. má právo samostatne urýchlene rozhodnúť o obmedzení, alebo prerušení prenosu elektriny (s príslušnými dopadmi na obchodné saldo dodávok a odberov jednotlivých užívateľov PS) dojednaného podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch, ak hrozia veľké materiálne škody, ohrozenie zdravia alebo života osôb a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Zároveň k prípadom, ktoré dávajú SEPS, a. s. právo samostatne a urýchlene rozhodnúť, patrí ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky PS a nebezpečenstvo nesplnenia záväzkov SEPS, a. s. vyplývajúcich z jeho povinností dodržiavať pravidlá prepojenia s elektrizačnými sústavami ostatných štátov.
    

1. 4. Cena za poskytovanie prenosových služieb

 

  1. Za služby prenosových zariadení SEPS, a. s. poskytované užívateľom sú ÚRSO určené maximálne ceny:


   • za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie (za rezervovanie kapacity prenosových zariadení)

   • za straty pri prenose elektriny (za prenos)  2. Užívateľ odovzdáva SEPS, a.s. ročnú požiadavku na prenos elektriny v rozpise na jednotlivé mesiace roku pri podpise Zmluvy o prístupe k PS a poskytovaní prenosových služieb prenosovou sústavou SR formou prílohy.
    

  3. Skutočná výška prenesenej elektriny vyplýva z obchodného merania v odovzdávacích miestach užívateľa . V prípade exportu sa množstvo prenesenej elektriny definuje v Zmluve o prístupe k PS a poskytovaní prenosových služieb PS SR – export.
    

  4. Za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie (rezervovanie kapacity prenosových zariadení) a za straty pri prenose elektriny (objednaný prenos) uhradí platbu užívateľ, podľa jeho zaradenia do skupiny užívateľov PS podľa pravidiel hodnotenia užívateľov sústavy ktoré sú uvedené v tomto oddieli v bode 16.
    

  5. Užívateľ uhradí faktúru za prenosové služby v zmysle platobných podmienok uvedených v bode 16 tohto oddielu. Doručením sa rozumie deň odoslania faktúry faxom.
    

  6. V prípade, že užívateľ nemôže splatnú platbu uhradiť v danom termíne, alebo v dohodnutej výške, musí oznámiť túto skutočnosť okamžite najneskoršie pred lehotou splatnosti. V takom prípade má SEPS, a.s. právo na úrok z omeškania.
    

  7. SEPS, a.s. je oprávnená obmedziť, alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu dodávku energie (odpojiť elektrickú stanicu, odberné miesto, odberné elektrické zariadenie, alebo elektrickú prípojku užívateľa v prípadoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 70/1998 Z. z.
    

1.5. Predchádzanie škodám a náhrada škody, nepredvídané okolnosti („Vyššia moc“), stavy núdze a ich predchádzanie

 

  1. SEPS, a.s. a užívateľ venujú zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam má vedieť, že ak poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o ich dôsledkoch. Správa musí byť odovzdaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
    

  2. SEPS, a.s. je oprávnená požadovať náhradu škody jej spôsobenú porušením povinností zo strany užívateľa vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.
    

  3. SEPS, a.s. je zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a to v prípadoch a za podmienok, kedy to vyplýva zo Zákona a ďalej v prípadoch, kedy toto neplnenie bolo výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (ustanovenie Obchodného zákonníka).
    

  4. Za skutočnosť vylučujúcu zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzatvorení zmluvy nezávisle na vôli jednej zo strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila (ide najmä o havárie výrobných zariadení, zničenie prenosového zariadenia teroristickým útokom a pod.).
    

  5. Pri plnení zmluvného vzťahu môžu nastať situácie „vyššej moci“. Pod pojmom nepredvídané okolnosti („Vyššia moc“) sa rozumie taká mimoriadna a neodvrátiteľná udalosť alebo okolnosť, ktorá nemohla byť pri uzavretí Zmluvy predvídaná, a ktorej následky bránia SEPS, a.s. v úplnom či čiastočnom plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy, ako je napríklad vojna, teroristické akcie, blokáda, sabotáž, požiar veľkého rozsahu, živelná pohroma s dopadom na plnenie Zmluvy.
    

  6. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto okolnostiach okamžite písomne informovať druhú stranu a vyzvať ju k jednaniu. Na požiadanie predloží strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti.
    

  7. Pri poruchách na zariadení SEPS, a.s. alebo užívateľa je informácia zabezpečená komunikáciou medzi dispečingom SED a dispečingom užívateľa. Pokiaľ niektorá zo strán považuje takto poskytnutú informáciu za nedostatočnú, má právo si písomne vyžiadať doplňujúce informácie. Pri vyhlásení stavu núdze, alebo opatreniach, ktoré sa týkajú predchádzaniu stavu núdze je takouto informáciou príslušné vyhlásenie dispečingu SED.
    

  8. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
    

Aktuality