Podmienky pre prenos elektriny z miest pripojení výrobcov pripojených k prenosovej sústave Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


2. Podmienky pre prenos
elektriny z miest pripojení výrobcov pripojených k prenosovej sústave Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“)

 

SEPS, a.s. podľa tohoto Obchodného kódexu poskytuje v zmysle energetickej legislatívy prenos elektriny pre držiteľa licencie na výrobu pripojeného k prenosovej sústave. Prenosovými službami, ktoré držiteľom licencie na výrobu poskytuje SEPS, a.s. sa rozumie prenos elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy, ktorý predstavuje rezervovanie kapacity prenosových zariadení v požadovanom termíne a samotné použitie prenosových sietí pre prenos elektriny z miesta pripojenia výrobcu do miesta výstupu z PS.

Prenesenou elektrickou energiou pre výrobcu prostredníctvom prenosovej sústavy v danom mesiaci sa rozumie celková dodávka elektrickej energie do prenosovej sústavy v období, ktoré začína prvým dňom mesiaca o 0:00 hod. platného času a končí posledným dňom mesiaca o 24:00 hod. platného času v súhrne odovzdávacích miest výrobcu, kde zariadenie prenosovej sústavy priamo naväzuje na zariadenie výrobcu. Odovzdávacie miesto je určené schémou zapojenia s vyznačením miest, v ktorých je dodávka elektriny meraná.

Prenosové služby poskytuje SEPS, a. s. výrobcovi na základe uzavretej Zmluvy. Túto Zmluvu musí držiteľ licencie na výrobu pripojený do PS uzavrieť najneskoršie 20 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zahájenia poskytovania prenosu.

 

2. 1. Technické podmienky pripojenia

 

Pripojenie užívateľov prenosovej sústavy v existujúcich odovzdávacích miestach k PS musí zodpovedať štandardom uvedeným v Kódexe PS. Pripojenie nových výrobní a zmena existujúcej kapacity sa riadi podmienkami stanovenými v Kódexe PS a vyhláškach Ministerstva hospodárstva SR a uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti o pripojenie a následnej zmluvy o pripojení so SEPS, a.s. Základné požiadavky na výrobné jednotky sú uvedené v Kódexe PS.

SEPS, a.s. podľa požiadavky držiteľov licencie na výrobu a na základe žiadosti o pripojenie stanovuje výšku preneseného výkonu t.j. hodnotu maxima el. výkonu (MVA) dodávanej elektriny. Hodnoty, na ktorých sa strany dohodli, sú prílohou zmluvného vzťahu.

Miesto pripojenia elektrárenského bloku do prenosovej sústavy musí byť vybavené zodpovedajúcim dispečerským a obchodným meraním.

SEPS, a.s. garantuje plynulosť prenosu elektriny cez PS z miesta pripojenia výrobcu do zariadenia oprávneného odberateľa, alebo držiteľa licencie na rozvod s výnimkou prípadov uvedených v Zákone a ďalej s výnimkou prípadov keď držiteľ licencie na výrobu nedodrží technické podmienky stanovené Kódexom PS a Zmluvou.

SEPS, a.s. je oprávnená po písomnom upozornení odpojiť zariadenia držiteľa licencie na výrobu v prípade, že vážnym spôsobom porušuje technické podmienky Zmluvy a pripojené zariadenie ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ES.

 

2. 2. Technické podmienky prenosu

 

Držiteľ licencie na výrobu odovzdáva SEPS, a.s. tieto údaje o výrobe a dojednaných diagramoch dodávok na svojom odovzdávacom mieste:

  1. Výroba a dodávka do PS za minulý kalendárny rok po hodinách (do 10.1. bežného roku).

  2. Očakávaná dodávka v GWh po jednotlivých mesiacoch (pri uzavretí zmluvy).

  3. Maximálny očakávaný výkon bloku v MW v jednotlivých mesiacoch a týždňoch.

  4. Plán odstávok výrobného zariadenia (pri uzavretí zmluvy).

  5. Upresnenie mesačnej očakávanej výšky dodávky v MWh a dodávaného výkonu v MW (najneskôr 20 dní pred začiatkom spracovávaného mesiaca) a dojednané mesačné diagramy po hodinách.

  6. Dojednané týždenné hodinové diagramy dodávky do PS podľa jednotlivých uzatvorených zmlúv (vždy do utorka 12:00 hod. na nasledujúci týždeň).

  7. Dojednané denné hodinové diagramy dodávok do PS podľa jednotlivých uzatvorených zmlúv (denne do 09:00 hod na nasledujúci deň).

  8. Disponibilita jednotlivých podporných služieb v priebehu roku (po týždňoch).
    

Údaje odovzdáva spôsobom a v termínoch stanovených v Zmluve.


Prenos môže byť prerušený v prípadoch uvedených v Zákone č. 70/1998 Z. z. §9, ods. 1. V týchto prípadoch je dispečing SED povinný prejednať začatie a ukončenie prerušenia prenosu elektriny s výrobcom v rámci ročnej alebo mesačnej prípravy prevádzky s upresnením v týždennej a dennej príprave prevádzky.


Prenos môže byť prerušený pri vykonávaní nutných prevádzkových manipulácií podľa Dispečerskeho poriadku.


SEPS, a.s. má právo samostatne urýchlene rozhodnúť o obmedzení, alebo prerušení prenosu elektriny dojednaného podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch, ak hrozia veľké materiálne škody, ohrozenie zdravia alebo života osôb a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Zároveň . k prípadom, ktoré dávajú SEPS, a.s. právo samostatne a urýchlene rozhodnúť, patrí ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky PS a nebezpečenstvo nesplnenia záväzkov SEPS, a.s. vyplývajúcich z jej povinností dodržiavať pravidlá prepojenia s elektrizačnými sústavami ostatných štátov.


 

2. 3. Cena za poskytovanie prenosových služieb

 

Cena za poskytovanie prenosových služieb pre výrobcov pripojených k PS sa účtuje v zmysle príslušných Rozhodnutí ÚRSO.

 

2. 4. Predchádzanie škodám a náhrada škody, nepredvídané okolnosti („Vyššia moc“) a stavy núdze a ich predchádzanie

 

  1. SEPS, a.s. je oprávnená požadovať úhradu viac nákladov, spôsobených preukázateľným porušením povinností zo strany držiteľa licencie na výrobu vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.
  2. SEPS, a.s. je zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a to v prípadoch a za podmienok kedy to vyplýva zo Zákona a ďalej v prípadoch, kedy toto neplnenie bolo výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (ustanovenie Obchodného zákonníka).
  3. Za skutočnosť vylučujúcu zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzatvorení Zmluvy nezávisle na vôli jednej zo strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila (ide najmä o havárie výrobných zariadení, zničenie prenosového zariadenia teroristickým útokom a pod.).
  4. Pri plnení zmluvného vzťahu môžu nastať situácie „vyššej moci“. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie taká mimoriadna a neodvrátiteľná udalosť, alebo okolnosť, ktorá nemohla byť pri uzavretí Zmluvy predvídaná a ktorej následky bránia SEPS, a.s. v úplnom, či čiastočnom plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy, ako napr. vojna, teroristické akcie, blokáda, sabotáž, požiar veľkého rozsahu, živelná pohroma s dopadom na plnenie Zmluvy.
  5. Pri poruchách na zariadení SEPS, a.s., alebo držiteľa licencie na výrobu je informácia zabezpečená komunikáciou medzi dispečingom SED a výrobňou držiteľa licencie na výrobu. Pokiaľ niektorá zo strán pokladá takto poskytnutú informáciu za nedostatočnú, má právo si písomne vyžiadať doplňujúce informácie. Pri vyhlásení stavu núdze, alebo opatrenia na predchádzanie stavu núdze je takouto informáciou príslušné vyhlásenie dispečingu SED.
  6. SEPS, a.s. má právo samostatne urýchlene rozhodnúť o obmedzení, alebo prerušení prenosu elektriny dojednaného podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch, ak hrozia veľké materiálne škody, ohrozenie zdravia alebo života osôb a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Zároveň . k prípadom, ktoré dávajú SEPS, a.s. právo samostatne a urýchlene rozhodnúť, patrí ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky PS a nebezpečenstvo nesplnenia záväzkov SEPS, a.s. vyplývajúcich z jej povinností dodržiavať pravidlá prepojenia s elektrizačnými sústavami ostatných štátov.

Aktuality