Podmienky prenosu elektriny pre vývoz z PS (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


3. Podmienky prenosu elektriny pre vývoz z PS

 

  1. Vývoz elektriny zo SR môže byť realizovaný právnickou, alebo fyzickou osobou (ďalej
   len vývozca), ktorá je držiteľom licencie v zmysle energetického zákona. Z hľadiska
   energetického zákona a vyhlášok Ministerstva hospodárstva SR to môže byť:

    1. držiteľ licencie na výrobu elektriny, alebo

    2. držiteľ licencie na výkup elektriny, alebo

    3. držiteľ licencie na rozvod elektriny
      

  2. Nevyhnutnou podmienkou pre export elektriny prostredníctvom PS pre vývozcu je:

    1. platná a účinná zmluva o prístupe k PS a poskytovaní prenosových služieb prenosovou sústavou SR pre export elektriny,

    2. platná a účinná zmluva výrobcu (držiteľa licencie na výrobu), alebo držiteľa licencie na rozvod o prístupe do PS, alebo distribučnej sústavy,

    3. platná a účinná zmluva držiteľa licencie na výkup elektriny o výkupe elektriny,

    4. platná a účinná zmluva držiteľa licencie o zúčtovaní odchýlok,

    5. podanie žiadosti o uzavretie zmluvy pre prenos elektriny pre vývoz v príslušnom termíne,

    6. predloženie platného výpisu z Obchodného registra dokladujúceho právnu existenciu a štatút nie starší ako jeden rok; na vyžiadanie SEPS, a.s. je objednávateľ taktiež povinný predložiť uvedený doklad nie starší ako 3 mesiace,

    7. písomný záväzok žiadateľa k poskytnutiu dodávky elektriny do PS, v rozsahu dojednaných realizačných diagramov,

    8. písomný záväzok žiadateľa k odberu elektriny z PS v miestach výstupu z PS v rozsahu dojednaných realizačných diagramov,

    9. predloženie súpisu splnomocnencov pre komunikáciu zmluvných strán pre obchod a realizáciu v členení: spoločnosť, meno splnomocnenca, kontaktný telefón, fax, email. Tento súpis sa stáva prílohou zmluvy na prenos elektriny pre vývoz elektriny,

    10. dokladovanie, že vývozca spĺňa podmienky susedného prevádzkovateľa PS pre cezhraničný prenos, alebo predloženie spoločného prehlásenia vývozcu a jeho zahraničného partnera o vzájomnom výhradnom zastupovaní pre prenos na príslušnom profile a súčasne dokladovanie splnenia podmienok tohto prevádzkovateľa PS pre cezhraničný prenos zahraničným partnerom. Splnenie podmienok je možno dokladovať predložením uzavretej zmluvy vývozcu, alebo jeho zahraničného partnera so susedným prevádzkovateľom PS, alebo prehlásenie tohto prevádzkovateľa PS o splnení podmienok,
      


   Uzavretá zmluva oprávňuje vývozcu k dojednávaniu realizačných diagramov na prenosovom profile, na ktorom boli splnené podmienky podľa písm. j).
    

  3. Podmienkou pre pridelenie a rezerváciu kapacity je:
   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v alokácii podľa článku 8.1 tohoto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podania žiadosti o rezerváciu kapacity pre vývoz v príslušnom termíne pre dané obdobie vyhlásenom SEPS, a. s. na www.sepsas.sk v súlade s týmito podmienkami
    2. predloženia technickej časti dodávkového kontraktu, alebo zmluvy o budúcej zmluve
    3. vývozca písomne preukáže pôvodcu tovaru, t.j. zdroj elektriny na území SR poskytujúci elektrinu na vývoz.

   Pridelená kapacita je rezervovaná, ak vývozca predloží do 3 dní odo dňa pridelenia kapacity písomné oznámenie prevádzkovateľa zahraničnej prenosovej sústavy na výstupe z PS o zabezpečení kapacity k prevzatiu dodávky elektriny, obsahujúce odoberaný výkon, časové pásmo a obdobie prenosu elektriny s uvedením miesta výstupu z ES SR. Pri nesplnení tejto podmienky zaniká právo vývozcu na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a. s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania.

   Na profiloch, na ktorých je uplatnený proces prideľovania kapacity v aukcii podľa článku 8.2. tohto Obchodného kódexu je kapacita pridelená na príslušné obdobie na základe:

    1. podania prihlášky do aukcie v príslušnom termíne pre dané obdobie podľa podmienok aukcie na danom profile, zverejnených SEPS na www.sepsas.sk


   Pridelená kapacita v aukcii je rezervovaná, ak vývozca uhradí aukčné platby podľa podmienok príslušnej aukcie a to na základe oznámenia Aukčnej kancelárie o uhradení platieb. V prípade neuhradenia aukčnej platby zaniká právo dovozcu na rezerváciu pridelenej kapacity, a uvoľnenú kapacitu SEPS, a. s. pridelí užívateľom v kratších etapách prideľovania podľa podmienok prideľovania na danom profile.
  4. Podmienkou pre realizáciu vývozu SEPS, a. s. je:

    1. uzavretie Zmluvy na vývoz prostredníctvom PS (ďalej len Zmluva na vývoz),
    2. rezervácia zodpovedajúcej kapacity na príslušnom profile na základe výsledkov alokácie (kap. 8.1) alebo aukcie (kap. 8.2.),
    3. odovzdanie realizačných diagramov vývozu v termínoch a spôsobom stanoveným v Zmluve na vývoz splňujúcich tieto podmienky:

      1. identifikácia profilu na ktorom spĺňa vývozca podmienky susedného prevádzkovateľa
      2. Výkon realizačného diagramu na každom profile nesmie prevýšiť rezervovanú kapacitu podľa písm. b)
      3. Súhrnný výkon prenosu na všetkých profiloch nesmie prevýšiť v zmluve dojednaný limit cezhraničného prenosu,

    4. odsúhlasenie realizačných diagramov príslušným susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rámci potvrdzovania denného programu medzinárodných výmen
    5. úhrada platby za prenos v súlade s podmienkami Zmluvy na vývoz a všetkých ostatných platieb voči SEPS, a.s.
    6. zabezpečenie dodávky elektriny v rozsahu dojednaného vývozu z výrobne do PS v oznámenom odovzdávacom mieste.
    7. za nevyužitie pridelených prenosových kapacít pre vývoz (blokovanie kapacít prenosu,) na dobu dlhšiu ako 1 týždeň, môže SEPS, a. s. rezerváciu pridelenej kapacity zrušiť. Toto neplatí ak táto skutočnosť bola spôsobená SEPS, a. s. alebo zahraničnou PS, a neplatí taktiež na profiloch, na ktorých bola kapacita rezervovaná na základe výsledkov aukcie konanej SEPS, a. s., alebo spoločne SEPS, a. s. a susedným prevádzkovateľom PS. Dôvodom pre toto zrušenie je zabezpečenie rovnakých a nediskriminačných podmienok prístupu všetkých účastníkov trhu k PS.
      Aktuality