Podmienky prerušenia cezhraničného prenosu (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


13. Podmienky prerušenia cezhraničného prenosu

 

  1. Prenos elektriny môže byť na strane Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) prerušený, alebo zmenený iba na základe nasledovných dôvodov:

    1. zásahom vyššej moci na území SR,

    2. v prípadoch uvedených v energetickom zákone a vyhláškach Ministerstva hospodárstva SR,

    3. v prípadoch vzniku preukázateľného nedostatku kapacity zariadenia pre prenos, alebo v prípade ohrozenia spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy,

    4. v prípade, že prevádzkovateľ susednej prenosovej sústavy na výstupe (vývoz, tranzit), alebo na vstupe (dovoz, tranzit) odmietne, zníži, alebo preruší túto dodávku,

    5. v prípade, že je prepravcovi zrušená licencia,

    6. v prípade nesplnenia platobných podmienok za prenos podľa zmluvy so SEPS, a.s.,

    7. v nevyhnutnom rozsahu po dobu vypnutia hraničných vedení odsúhlasených a koordinovaných v rámci medzinárodnej spolupráce prevádzkovateľov prenosovej sústavy.
      


  2. Prerušenie prenosu elektriny podľa ods. 1) SEPS, a.s. okamžite oznámi druhej zmluvnej strane.
    

  3. Prerušenie, či obmedzenie prenosu elektriny vo všetkých prípadoch podľa ods. 1) nezakladá akýkoľvek nárok prepravcu, či inej osoby na úhradu škody, ujmy na majetku, či nákladov vyvolaných takýmto prerušením.
    

  4. V prípade zásahu vyššej moci na území SR a stavu núdze, v dôsledku ktorých SEPS, a.s. nebude schopná splniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na prenos, bude táto zmluva naplňovaná iba v rozsahu, ktorý je reálny s prihliadnutím k účinku vyššej moci.
    

  5. Vyššia moc je udalosť, alebo okolnosť, ktorá vznikla nezávisle na vôli SEPS, a. s. a nie je ňou kontrolovaná.
    

  6. Stav núdze je obmedzenie, alebo prerušenie dodávky elektriny na celom území SR, alebo jej časti v dôsledku:

    1. živelných udalostí,

    2. opatrení štátnych orgánov počas núdzového stavu, stavu ohrozenia štátu, alebo vojnového stavu,

    3. havárií veľkého rozsahu na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny,

    4. teroristického činu.
      


  7. V prípadoch, kedy nastane vyššia moc, alebo stav núdze SEPS, a.s. okamžite informuje prepravcu o tom, že nastala vyššia moc, alebo stav núdze a o predpokladanom účinku vyššej moci, alebo stavu núdze na plnenie Zmluvy na prenos.
    

  8. V prípadoch vyššej moci, alebo stavu núdze sú zmluvné strany povinné uzavrieť bez meškania dodatok k zmluve na prenos, kde bude upravený režim plnenia tejto zmluvy po dobu trvania udalosti, spôsobenej vyššou mocou, alebo stavom núdze.
    


Aktuality