Podpísanie Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na roky 2008-2009

Zdieľať

Rada EÚ stanovila a vyhlásila dňa 8.júla 2008 konverzný kurz SKK-EUR. Konverzný kurz je jediným kurzom, ktorý možno používať na účely duálneho zobrazenia a pri prepočtoch SKK na EUR k 1. januáru 2009. Konverzný kurz bol stanovený ako koeficient so šiestimi platnými číslicami vo formáte


1 EUR = 30,1260 SKK

V zmysle uvedeného pristúpili zmluvné strany zastupujúce zamestnávateľa a zamestnancov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., (ďalej len SEPS, a.s.) pri kolektívnom vyjednávaní, k zmenám v platnej Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., na roky 2008-2009 (ďalej len KZ) a


v utorok 15. júla 2008

v sídle spoločnosti, v Bratislave, Mlynské nivy 59/A podpísali Dodatok č. 2 k platnej KZ.

Dodatok č. 2 je „technickým“ dodatkom, ktorým boli vykonané prepočty plnení uvedených v KZ v slovenských korunách, na euro. Plnenia sa po prepočtoch zobrazujú duálne. Prepočty a duálne zobrazenie bolo vykonané výlučne podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel prechodu na euro.

Dodatok č. 2 ku KZ nadobudol platnosť a účinnosť dňom podpísania.

Znenie Dodatku č. 2 ku KZ bude zamestnancom spoločnosti sprístupnené v KIS-LOTUS, Dokumentácia riadenia, Základné dokumenty.

Zora Maková
Výkonný riaditeľ Sekcie ĽZ

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality