Podpísanie Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na roky 2008-2009

Zdieľať

 
Dnes, dňa 20.11.2008 bol podpísaný Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve SEPS, a. s., v znení jej dodatkov.
 
Zmluvné strany zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľa spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
(ďalej len „SEPS, a.s.“) sa pri kolektívnom vyjednávaní o Dodatku č. 3 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS, a.s.,
na roky 2008-2009 v znení jej dodatkov (ďalej len „kolektívna zmluva“), uskutočnenom 13. novembra 2008 v sídle
spoločnosti v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, záväzne dohodli na zmenách a doplneniach tých ustanovení kolektívnej
zmluvy, ktorým končí platnosť 31.12.2008, resp., ktoré sa menia a dopĺňajú v nadväznosti na úpravu príslušnej
legislatívy týkajúcej sa záväzkov dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Dodatkom č. 3 boli do kolektívnej zmluvy zapracované aj zmeny a doplnenia tých ustanovení z .
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“), ktoré dohodli zmluvné strany zastupujúce ZZES a
SOZE pri kolektívnom vyjednávaní o návrhu Dodatku č. 2 ku KZVS.

V kolektívnej zmluve boli upravené ustanovenia týkajúce sa:

  • fondu pracovného času pre obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009,
  • dátumov štátnych sviatkov, dňoch pracovného pokoja a dní hromadného čerpania dovolenky pre rok 2009,
  • „Prekážok v práci“, vr. doplnenia čerpania voľna pri účasti na športových hrách organizovaných sektorom energetiky v zmysle KZVS,
  • doplnenie časti „Starostlivosť o zamestnancov“ pri očkovaní proti encefalitíde, o tých zamestnancov spoločnosti, ktorí sa pohybujú v prostredí, kde je očkovanie nevyhnutné,
  • mzdového rastu pre rok 2009,
  • prepočtu mzdových taríf a mzdových zvýhodnení v nadväznosti na úpravu minimálnej mzdy v SR a dohodnutý mzdový rast v spoločnosti platný pre rok 2009,
  • prepočtu plnení zo slovenskej meny na menu euro, platnú v SR od 1.1.2009,
  • rozpočtu sociálneho fondu,
  • výšky príspevkov zo sociálneho fondu na dotknuté obdobie.

V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich prechod slovenskej meny na menu euro bola prijatá zásada, že pri hodnotách, mzdách a ostatných plneniach priznávaných z pracovnoprávnych vzťahov sa všade v texte kolektívnej zmluvy na prvom mieste od 1.1.2009 uvádzajú plnenia v mene euro.

Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve nadobudol platnosť dňom podpísania a účinnosť od 1.1.2009.

Znenie Dodatku č.3 ku kolektívnej zmluve bude zamestnancom spoločnosti sprístupnené v KIS-LOTUS, Dokumentácia riadenia, Základné dokumenty.

Mgr. Zora Maková
výkonný riaditeľ Sekcie ĽZPri podpise dodatku zľava predseda SOZE pri SEPS, a.s. Ivan Dubeň a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, a.s. Ing. Peter Adamec

pridané dňa: 20. 11. 2008
zdroj: SEPS, a.s.

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality