Postup podávania a vybavovania žiadosti o uzavretie zmluvy o prístupe k PS pre cezhraničný prenos (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať7. Postup podávania a vybavovania žiadosti o uzavretie zmluvy o prístupe k PS pre cezhraničný prenos

 

  1. Podanie Žiadosti o uzavretie zmluvy žiadateľom

  2. Kontrola platnosti podania žiadosti a náležitostí žiadosti SEPS, a.s.

  3. Zaslanie zmluvy na prenos žiadateľovi

  4. Predloženie podpísanej zmluvy žiadateľom s doplnením potrebných príloh zo strany žiadateľa
    


Platná žiadosť musí:


  1. byť doručená osobne alebo doporučeným listom, podpísaným štatutárnym zástupcom žiadateľa, na SEPS, a.s. najneskôr do 12:00 hod. dňa, ktorý SEPS, a.s. zverejní na stránkach www.sepsas.sk ako deň pre podanie žiadosti o dojednávanie prenosu s potvrdením prevzatia podateľňou. V prípade doručenia poštou SEPS, a.s. nepreberá zodpovednosť za neskoré doručenie do podateľne.
  2. akékoľvek písomné doklady žiadosti musia byť v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté inak
  3. obsahovať úplne a pravdivo vyplnený formulár žiadosti podľa týchto podmienok podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa
  4. obsahovať všetky prílohy k žiadosti uvedené vo formulári a to originály dokumentov alebo notársky overené kópie
  5. všetky údaje uvedené v žiadosti musia byť čitateľné
    


  1. V prípade, že ktorákoľvek podmienka nie je splnená, žiadosť je neplatná a žiadateľ je vyrozumený o tom, že jeho žiadosť nebola platne podaná a nebola posudzovaná jej realizovateľnosť.
  2. V prípade, že všetky podmienky boli splnené, žiadosť je v SEPS, a. s. zaevidovaná ako platne podaná žiadosť.
  3. SEPS, a. s. zašle návrh zmluvy žiadateľovi najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní žiadosti s uvedením požadovaných príloh.
  4. Žiadateľ zašle spať podpísanú zmluvu s doplnením požadovaných príloh.
  5. SEPS, a. s. preverí úplnosť príloh, a ak súhlasí zašle spať podpísanú Zmluvu žiadateľovi. Zmluva je účinná najneskôr 10 pracovných dní po obdržaní zmluvy podľa bodu 5. spoločnosti SEPS, a. s. SEPS, a. s. je oprávnená vyžiadať od žiadateľa doplnenie príloh, ak nezodpovedajú požiadavkám podľa podmienok tohto Obchodného kódexu.
    


Doloženie zmluvného vzťahu so susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy

 

Užívateľ musí pri uzavretí zmluvy o prístupe k PS a poskytovaní prenosových služieb pre dovoz a vývoz alebo pre tranzit doložiť zmluvný vzťah zabezpečujúci zodpovednosť tohoto Užívateľa za prípadnú odchýlku a zodpovednosť za odovzdávanie údajov voči susednému PPS.

Užívateľ môže doložiť zmluvný vzťah so susedným PPS buď priamo, predložením zmluvy medzi Užívateľom a príslušným PPS, alebo doložiť prehlásenie o výhradnom vzájomnom zastupovaní so zahraničným partnerom, ktorý má platnú a účinnú zmluvu s príslušným PPS. V prehlásení o výhradnom zastupovaní Užívateľ a jeho zahraničný partner prehlasujú, že Užívateľ je výhradným zástupcom zahraničného partnera v SR pre cezhraničné prenosy na danom profile, a že zahraničný partner je výhradným zástupcom Užívateľa v susednom štáte. Súčasťou prehlásenia musí byť potvrdenie susedného PPS o uzavretej zmluve so zahraničným partnerom. SEPS, a. s. na požiadanie vystaví Užívateľovi potvrdenie o splnení podmienok pre cezhraničný prenos v SR.

Na jednotlivých profiloch sú podrobné podmienky zmluvného vzťahu so susedným PPS dané pravidlami príslušného PPS. Podrobné podmienky na jednotlivých profiloch sú vždy súčasťou dohody o uskutočňovaní spoločných aukcií a aukčných pravidiel a sú SEPS, a. s. zverejnené na www.sepsas.sk. Prípadné zmeny týchto podmienok sú vždy zverejnené tamtiež pred dňom účinnosti tejto zmeny a súčasne sú v rovnakom termíne informovaní všetci zmluvní partneri, ktorí majú uzavretú zmluvu na prenos elektriny pre dovoz a vývoz alebo pre tranzit.

Prechodné ustanovenia:

Užívateľ, ktorý má ku dňu účinnosti tejto revízie Obchodného kódexu uzavretú Zmluvu musí doložiť zmluvný vzťah so susedným PPS najneskoršie do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto revízie Obchodného kódexu. Podmienky na jednotlivých profiloch sú zverejnené ku dňu účinnosti tejto revízie na www.sepsas.sk.

Aktuality