Postup podávania žiadosti o pripojenie (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


6. Postup podávania žiadosti o pripojenie

 

Žiadosť o preverenie možnosti pripojenia nového zdroja alebo odberného miesta odovzdáva žiadateľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) už vo fáze územného konania na výstavbu nového zdroja alebo nového odberného miesta. SEPS, a.s. urobí posúdenie technických možností pripojenia a oznámi žiadateľovi:

  1. záväzné technické podmienky pre pripojenie

  2. rozsah technických parametrov, údajov a dokumentov, ktoré musí obsahovať žiadosť o pripojenie

  3. termín pripojenia

  4. časové podmienky pre podanie žiadosti o pripojenie.
    Žiadateľ musí tieto podmienky rešpektovať pri projektovaní a plánovaní výstavby zariadenia.


Žiadosť o pripojenie podáva žiadateľ spolu s predložením projektovej dokumentácie zariadenia a stavebným povolením. V žiadosti sú uvedené všetky potrebné technické charakteristiky odberného a odovzdávacieho miesta. Súčasťou žiadosti je preukázanie spôsobu zabezpečenia starostlivosti o zariadenie, ktoré sa má pripojiť k prenosovej sústave. Na základe tejto žiadosti SEPS, a. s. stanoví konečné záväzné podmienky pre pripojenie a časový harmonogram pripojenia. Po ich prejednaní predloží SEPS, a.s. žiadateľovi bez zbytočného meškania návrh zmluvy o pripojení, obsahujúci všetky technické a časové podmienky pripojenia. V prípade spoluúčasti žiadateľa na nákladoch pripojenia obsahuje zmluva tiež podrobné ustanovenia o rozsahu spoluúčasti, platobných podmienkach a vlastníckych právach k vybudovanému zariadeniu. Účinnosť zmluvy je podmienená kolaudáciou zariadenia podľa zákona. Žiadateľ je povinný do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o pripojení uzavrieť so SEPS, a. s. Zmluvu o prenose elektriny.


Aktuality