Použité skratky (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Použité skratky

 
Skratka Popis
Creg

Cena regulačnej energie

SEPS, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

DS

Distribučná sústava

DZ

Dispečerská záloha

ES

Elektrizačná sústava

Ereg

Objem regulačnej energie

Pdg

Diagramový bod bloku

PDS

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

PP

Príprava prevádzky

PPS

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy – držiteľ licencie na rozvod na napäťovej úrovní 220 KV a vyššej v zmysle zákona 70/1998 Z. z.

PpS

Podporné služby

PRV

Primárna regulácia výkonu

PS

Prenosová sústava

QS

Rýchle štartujúca záloha 10 minútová

RIS SED

Riadiaci informačný systém SED

SRV

Sekundárna regulácia výkonu

SyS

Systémové služby

TGf

Fiktívny blok

TRV+

Terciárna regulácia výkonu kladná

TRV-

Terciárna regulácia výkonu záporná

SED

Slovenský elektroenergetický dispečing v zmysle §12 ods. 8 zákona č. 70/1998 Z. z.

ETBÚ

Bežný účet s prvkami účtu viazaného (escrow), kombinovaný s možnosťou vysoko úročeného zostatku účtu (tiering).

Aktuality