Požiadavky pre poskytovateľov PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

2. Požiadavky pre poskytovateľov PpS

 

2. 1. Podmienky pre existujúcich poskytovateľov PpS

 
Podmienkou poskytovania PpS pre subjekty, ktoré už v minulosti poskytovali jednotlivé podporné
služby alebo činnosti obsahovo totožné je spravidla:

  1. platná a účinná zmluva so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“), na poskytovanie PpS,
  2. predloženie zoznamu blokov schopných poskytovať PpS a záznamov z posledných uskutočnených meraní technických charakteristík týchto zdrojov,
  3. zdroj je pripojený do RIS SEPS, a.s. a má požadované dispečerské meranie.

Poskytovateľ PpS je povinný bez meškania oznamovať preukázateľným spôsobom SEPS, a.s., akékoľvek zmeny v prevádzkyschopnosti výrobného zariadenia uvedeného v zozname podľa bodu b). Túto povinnosť musí splniť vždy a to bez ohľadu na skutočnosť, že zariadenie práve poskytuje alebo má poskytovať podpornú službu. Nesplnenie tejto povinnosti je závažným porušením zmluvného záväzku.

Poskytovateľ PpS sa nesmie zúčastniť žiadnych dohôd s inými poskytovateľmi alebo subjektami, ktoré by smerovali k obmedzeniu funkcií vznikajúceho trhového prostredia formou kartelových dohôd, iných dojednaní o cenách alebo aj inými postupmi smerujúcimi k porušeniu ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaži. Porušenie tejto povinnosti oprávňuje SEPS, a.s., k okamžitému odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že je indikované potencionálne zneužitie dominantného postavenia niektorého zo subjektov trhu, odovzdáva SEPS, a.s., relevantné informácie príslušným úradom .

 

2. 2. Podmienky pre nových žiadateľov o poskytovanie PpS

 
Subjekt, ktorý má záujem poskytovať PpS a doteraz
tieto služby neposkytoval, najprv predloží SEPS, a.s. nasledujúce dokumenty:

  1. Žiadosť o prejednanie možnosti poskytovania PpS
   Na základe tejto žiadosti stanoví SEPS, a.s. termín jednania spolu so zoznamom technických údajov zariadení žiadateľa potrebných k jednaniu. SEPS, a.s. musí navrhnúť dátum jednania do 30 dní od obdržania žiadosti. Na jednanie predloží žiadateľ požadované údaje. SEPS, a.s. informuje žiadateľa o základných požiadavkách na poskytovateľa PpS. Zápisom z jednania sa stanoví záväzný harmonogram krokov pri preukázaní spôsobilosti blokov žiadateľa, overení komunikačných trás a pripojení do RIS SED podľa Kódexu PS.
  2. Licenciu na výrobu vydanú ÚRSO
   Licencia sa týka zariadenia, na ktorom žiadateľ chce urobiť preukázanie spôsobilosti bloku v súlade s podmienkami Kódexu PS
  3. Preukázanie spôsobilosti bloku pre ponúkanú PpS
   Preukázanie spôsobilosti bloku obsahuje protokoly z prevádzkových meraní technických parametrov bloku v súlade s technickými normami a požiadavkami SEPS, a.s.
  4. Protokol o uskutočnení skúšky „bod – bod“ a funkčných testov
   SEPS, a.s. urobí pripojenie nového zdroja do RIS SED a spolu so žiadateľom urobí definične uskutočnenú skúšku bod – bod a funkčné testy riadenia zdroja. SEPS, a.s. spoločne so žiadateľom overí priechodnosť komunikačných trás medzi RIS SED a zariadením žiadateľa. V prípade úspešných testov vystaví tento protokol SEPS, a.s.

Aktuality