Pozvánka na pracovné stretnutie k problematike výstavby a prevádzky VTE

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) ako
prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy Slovenskej republiky

POZÝVA

záujemcov s konkrétnymi zámermi v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární/parkov (VTE)
na koordinačné pracovné stretnutie k problematike pripojovania a prevádzkovania avizovaných
nových VTE v rámci elektrizačnej sústavy SR (ES SR).

Prizvaní účastníci rokovania:    Zástupcovia MH SR, MŽP SR, ÚRSO, ZSE, a.s., SSE, a.s., VSE, a.s., všetky známe subjekty s konkrétnymi záujmami a zámermi v rámci procesu prípravy výstavby a prevádzky VTE na území SR.

Ďalší účastníci rokovania:    Všetky subjekty s konkrétnymi záujmami a zámermi v rámci procesu prípravy výstavby a prevádzky VTE na území SR, ktoré sa rokovania zúčastnia na základe pozvánky vo forme oznamu v denníkoch SME a HOSPODÁRSKE NOVINY.

Program:

1.    Otvorenie
(zástupca SEPS, a.s. SEPS, a.s. – cca 10 min.)
2. Rokovací poriadok
(zástupca SEPS, a.s. – cca 10 min.)
3. Prezentácia „Aktuálne problémy v pripojovaní nových VTE na území SR k ES SR“
(zástupca SEPS, a.s. – cca 30 min.)
4. Diskusia
(diskusiu riadi zástupca SEPS, a.s.; čas: podľa potreby)
5. Záverečné vystúpenie zástupcu SEPS, a.s.
(cca 20 min.)

Rokovanie sa uskutoční v súvislosti so žiadosťami o pripojenie novo budovaných VTE k ES SR
nadväzne na už obdržané žiadosti o pripojenie, resp. i avizované žiadosti, a vo väzbe
na vydávanie stanovísk prevádzkovateľov distribučných spoločností a prevádzkovateľa
prenosovej sústavy pre vydanie Osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou
koncepciou energetickej politiky, ktoré vydáva MH SR v zmysle § 11 Zákona
o energetike č. 656/2004 Z.z.

Cieľom rokovania je pripraviť návrh ďalšieho postupu vo veci prípravy výstavby VTE na území SR
tak, aby boli zosúladené záujmy investorov a prevádzkovateľov VTE s potrebami a podmienkami
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR.

Rokovanie sa bude konať dňa 28.6.2007
v aule FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava so začiatkom o 9,00 hod.

Vašu účasť (mená účastníkov a názov firmy) oznámte vopred e-mailom na cabala_michal@sepsas.sk
(tel. 02/5069 2606) alebo zeman_filip@sepsas.sk (tel. 02/5069 2514) do 25.6.2007.

Aktuality