European Network of Transmission
System Operators for Electricity
Avenue de Cortenbergh 100
1000 Brussels
Belgium


Phone: +32 2 737 18 80
Fax: +32 2 741 69 49info@entsoe.eu

“Regionálny seminár ENTSO-E s dotknutými tretími stranami
k Desaťročnému plánu rozvoja sústavy ENTSO-E a k Regionálnym investičným plánom ENTSO-E pre rok 2014”

Bratislava, 26. marec 2014

10:00 – 16:00

Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12, Bratislava 811 09, Slovensko

rezervácia: +421 2 3535 0300 alebo email:reservation.bratislava@sheraton.com

link na rezerváciu: www.starwoodmeeting.com

rezervácia ubytovania do: 14. marec 2014

POZVÁNKA-OZNAM

 
Na účel publikovania Desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E (z angl. “Ten Year Network Development  Plan”)  a  Regionálnych  investičných plánov  ENTSO-E  pre  rok  2014,  usporiada ENTSO-E v regióne Kontinentálny stredo-východ (z angl. “Continental Central East”) dňa 26. marca 2014 v Bratislave verejný seminár s dotknutými tretími stranami.

Cieľom seminára je predstaviť a prediskutovať s dotknutými tretími stranami publikovanie nasledujúceho TYNDP 2014, ako aj procesy a vyhodnotenie regionálnych projektov celoeurópskeho významu v Regionálnom investičnom pláne RG CEE pre rok 2014.

Obsah: Seminár bude zameraný na prezentáciu výsledkov analýz scenárov pre rok 2030, ktoré sa pracovne nazývajú “vízie 2030”. Konkrétne pôjde o scenáre “pomalý vývoj” (z angl. “Slow progress”) a “zelená revolúcia” (z angl. “Green revolution”). Prezentované budú výsledky tzv. “market analýz” a sieťových štúdií, ako aj vyhodnotenie projektov TYNDP 2014, ktoré je založené na metodike analýzy nákladov a prínosov (z angl. “Cost-Benefit Analysis Methodology”), ktorú spracovala ENTSO-E. Medzi kľúčové témy seminára budú patriť:

 • TYNDP – nová úloha v súvislosti s Nariadením (EU) 347/2013 a vyhodnotenie kandidátskych projektov spoločného záujmu (z angl. Projects of Common Interest)
 • Vyhodnotenie projektov TYNDP pomocou CBA analýzy
 • Projekty tretích strán v oblasti prenosu a uskladnenia elektriny v TYNDP 2014
 • Procesy a scenáre v TYNDP 2014 (prístup k problematike z pohľadu Vízií 2030)
 • Výstupy regionálnych “market analýz” a sieťových štúdií
 • Výsledky vyhodnotenia regionálnych projektov

Seminár je určený najmä pre zástupcov národných ministerstiev, ktoré majú pod záštitou sektor energetiky, národných regulátorov, promotérov projektov tretích strán v elektroenergetike na úrovni prenosovej sústavy, energetických podnikov a asociácií, mimovládnych organizácií, ako aj odborníkov, ktorí sa zaujímajú o najnovší vývoj v regióne CCE vo vzťahu k Desaťročnému plánu rozvoja sústavy ENTSO-E a Regionálnemu investičnému plánu RG CEE pre rok 2014.

Registráciu je potrebné vykonať zaslaním emailu, s udaním plného mena, kontaktných údajov a organizácie na pani Thanh-Thanh Le Thi (thanh-thanh.lethi@entsoe.eu) a pani Máriu Dornerovú (maria.dornerova@sepsas.sk), v termíne do 12. marca 2014.

Program (môže byť pozmenený a doplnený bližšie k dátumu seminára)


P.č. Téma Čas Prednášajúci
1. Privítanie 10:00 Andrew Kasembe (vedúci regionálnej skupiny CCE)
Zástupca organizátora (SEPS, a. s.)
2. Proces tvorby ENTSO-E TYNDP

 • zlepšenia a ďalšie kroky
 • nová pozícia TYNDP podľa Nariadenia (EÚ) 347/2013 a procesu tvorby zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI)
 • 10:30 zástupca zo sekretariátu ENTSO-E
  3. Projekty tretích strán v TYNDP 2014 11:00 zástupca zo sekretariátu ENTSO-E
  4. Vyhodnotenie TYNDP – metodika analýzy nákladov a prínosov 11:15 zástupca ENTSO-E
  5. Výzvy v rozvoji prenosovej sústavy regiónu CCE 11:40 Roland Bauer (člen regionálnej skupiny CCE)
  6. Obed 12:00  
  7. Proces tvorby TYNDP 2014

 • regionálny pohľad a scenáre (vízie pre rok 2030)
 • 13:00 Filip Zeman (člen regionálnej skupiny CCE)
  8. „Market analýzy“ a sieťové štúdie

 • regionálny pohľad
 • zlepšenia a ďalšie kroky
 • 13:40 Zdeněk Hruška (vedúci podskupiny RG CCE pre sieťové štúdie)
  9. Regionálne vyhodnotenie stavu projektov pre vízie V1 a V4 a predbežné výsledky 14:00 Norbert Lechner ( vedúci podskupiny RG CCE pre „Market analýzy“)
  Zdeněk Hruška (vedúci podskupiny RG CCE pre sieťové štúdie)
  10. Diskusia 15:00 Účastníci seminára
  11. Záver 15:50 Andrew Kasembe (vedúci regionálnej skupiny CCE)

  Zdroj: SEPS

  Aktuality