Pravidlá prideľovania prenosových kapacít pre dovoz, vývoz a tranzit a postup pri podávaní a vybavovaní žiadostí (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať

8.
Pravidlá prideľovania prenosových kapacít pre dovoz, vývoz a tranzit a postup
pri podávaní a vybavovaní žiadostí

 

Cieľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS,
a.s.“) pri poskytovaní prenosu na cezhraničných vedeniach je vytvoriť podmienky
pre optimálne využitie prenosových sietí transparentným a nediskriminačným
spôsobom všetkým oprávneným účastníkom trhu s elektrinou pri dodržaní bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy a dodržania prijatých
medzinárodných záväzkov.


Pretože prenos na cezhraničných profiloch podlieha striktne pravidlám prevádzky
medzinárodných prepojení a koordinácii so susedným prevádzkovateľom, rešpektujú
pravidlá prideľovania tiež dohody so susednými prevádzkovateľmi prenosových
sústav (TSO) týkajúce sa koordinácie zabezpečenia prenosov na spoločnom
profile. Pretože pravidlá a podmienky spolupráce s jednotlivými susednými TSO
sú odlišné, sú pravidlá prideľovania stanovené zvlášť na každý profil. Uvedený
postup má za cieľ zabezpečiť maximálnu koordináciu postupov susedných TSO a
uľahčiť pre účastníkov trhu dojednávanie a realizáciu cezhraničných prenosov.


Prideľovanie kapacít je uskutočňované:


  1. v spoločnej aukcii so susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy


    1. spoločné pravidlá aukcie sú zverejnené na www.sepsas.sk.a súčasne na webovej
     stránke susedného prevádzkovateľa. Pravidlá obsahujú podmienky konania aukcie,
     postup žiadateľa pri podaní prihlášky do aukcie, adresu a označenie Aukčnej
     kancelárie organizujúcej aukciu, formulár podania prihlášky, spôsob platby,

    2. jediným kritériom pridelenia je ponúkaná aukčná cena,

    3. prístup do aukcie je otvorený a nediskriminačný,

    4. kapacitu pridelenú v aukcii, rezervujú po splnení podmienok aukcie (platba)
     obaja prevádzkovatelia rovnako,

    5. termíny aukcií, termíny zverejnení ponuky kapacít a termíny oznámenia výsledkov
     sú zverejnené na www.sepsas.sk.a súčasne na webovej stránke susedného
     prevádzkovateľa.  2. v jednostrannej aukcii konanej SEPS, a.s.


    1. podľa pravidiel a podmienok kap. 8.2 tohto Obchodného kódexu,

    2. jediným kritériom pridelenia je ponúkaná aukčná cena,

    3. prístup do aukcie je otvorený a nediskriminačný,

    4. kapacitu pridelenú v aukcii, rezervuje po splnení podmienok aukcie (platba)
     SEPS na svojej strane profilu. SEPS negarantuje účastníkom aukcie akékoľvek
     práva týkajúce sa prenosu na strane susedného prevádzkovateľa

    5. termíny aukcií, termíny zverejnení ponuky kapacít a termíny oznámenia výsledkov
     sú zverejnené na www.sepsas.sk  3. v alokácii podľa kap. 8.1


    1. podľa pravidiel a podmienok kap. 8.1. tohto Obchodného kódexu

    2. kapacita je prideľovaná všetkým žiadateľom v pomeru ich požiadaviek

    3. prístup do aukcie je otvorený a nediskriminačný

    4. kapacitu pridelenú v alokácii, rezervuje po splnení podmienok kódexu
     (potvrdenie o rezervácii kapacít susedným prevádzkovateľom) SEPS, a. s. na
     svojej strane profilu. SEPS, a. s. negarantuje účastníkom aukcie akékoľvek
     práva týkajúce sa prenosu na strane susedného prevádzkovateľa

    5. termíny alokácií, termíny zverejnení ponuky kapacít a termíny oznámenia
     výsledkov sú zverejnené na www.sepsas.sk
SEPS, a.s. je oprávnená stanoviť spôsob prideľovania na každom prenosovom
profile (aukcie, alokácie,) rešpektujúci uzavretie dohôd so susednými TSO a
situáciou v dopyte po prenosovej kapacite, za účelom nediskriminačného procesu
rešpektujúceho efektívnosť užitia profilov. Zmena musí byť zverejnená SEPS, a.
s. najmenej 15 kalendárnych dní pred jej účinnosťou. Tým nie je dotknutý rozsah
kapacít a zmluvne zabezpečených prenosov pridelených podľa predchádzajúcich
pravidiel.

 

8. 1.
Podmienky prideľovania kapacity v alokácii

 

Kapacity prideľované v alokácii na obdobie 1 mesiac a dlhšie sú prideľované
podľa týchto podmienok:  1. Platná žiadosť musí:


    1. byť doručená osobne nebo doporučeným dopisom do podateľne SEPS, a. s. najneskôr
     v termínu zverejnenom pre podanie žiadostí na pridelenie kapacity na príslušné
     obdobie v rámci alokácie do 13:30 hod. s potvrdením prevzatia podateľňou. V
     prípade doručenia poštou SEPS, a. s. nepreberá zodpovednosť za neskoré
     doručenie do podateľne.

    2. byť odovzdaná v zapečatenej obálke s nápisom „Žiadosť o pridelenie kapacity v
     alokácii– neotvárať“

    3. všetky písomné doklady žiadosti musia byť v slovenskom jazyku

    4. obsahovať úplne a pravdivo vyplnený formulár žiadosti (zverejnený na
     www.sepsas.sk) podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa

    5. splniť podmienku, že požiadavka na pridelenie kapacity na jednotlivých
     profiloch a smeroch smie byť najviac rovná voľnej mesačnej kapacite na profile
     na príslušný mesiac, zverejnenej SEPS, a.s.

    6. všetky údaje uvedené v žiadosti musia byť čitateľné.

        2. Každá žiadosť na jednotlivý profil musí byť v samostatné obálke a zvlášť pre
   požiadavku na dovoz, vývoz a tranzit.

  3. SEPS, a.s. všetky žiadosti prevezme z podateľne nasledujúci deň po dni pre
   predkladanie žiadostí v rámci mesačnej alokácie a skontroluje zapečatenie
   obálok, otvorí ich a urobí súpis obsahu obálok. Ďalej u jednotlivých žiadostí
   skontroluje splnenie podmienok platnosti žiadostí podľa vyššie uvedeného ods.
   1. Pokiaľ žiadateľ predložil na jeden profil viacej požiadaviek, posudzuje sa
   len časovo posledná z nich.

  4. V prípade, že ktorákoľvek podmienka nie je splnená, žiadosť je neplatná a
   žiadateľ je vyrozumený o tom, že jeho žiadosť nebola platne podaná a nebola
   posudzovaná jej realizovateľnosť.

  5. V prípade, že všetky podmienky boli splnené, žiadosť je zaevidovaná ako platne
   podaná žiadosť v obchodnom oddelení SEPS, a.s.

  6. SEPS, a.s. preverí technickú realizovateľnosť všetkých platne podaných žiadostí
   súčasne, a v prípade, že súhrn požiadaviek na danom profile a smere neprevyšuje
   zverejnenú voľnú kapacitu, rozhodne o pridelení kapacít v rozsahu podaných
   požiadaviek.

  7. V prípade, že súhrn požiadaviek prevyšuje zverejnenú voľnou kapacitu, urobí
   SEPS, a. s. krátenie všetkých požiadaviek proporcionálne podľa sieťových
   limitov. Krátenie podľa sieťových limitov je pomerné v každom smere úmerne
   veľkosti každej požiadavky a veľkosti previsu.


 Príklad krátenia požiadaviek na prenos: (všetky hodnoty v MW)
 Požadavky  = 100 + 200 + 300 = 600
 Limit  = 400
 Previs  = 600 – 400 = 200
 pomer krátenia  = 400 / 600 = 0,666
 výsledok po krátení  = 66,6 + 133,2 + 199,8
 po zaokrúhlení  = 67+133+200=400

Kapacity prideľované v alokácii na obdobie 1 deň sú prideľované podľa podmienok
zverejnených na internetovej stránke www.sepsas.sk. Zásady prideľovania sú
rovnaké, ako zásady alokácie, popísané v tejto kapitole pre mesačné alokácie.
Proces podávania požiadaviek, ich potvrdenie a oznámenie výsledkov alokácie je
vzhľadom na krátkosť času konaný prostredníctvom internetu. Podrobné podmienky
denných alokácií, zverejnené Aukčnou kanceláriou sú platné a upresňujú podrobný
postup pri podaní požiadaviek, prístupe do informačnej systémy a podmienky
zaisťujúce bezpečnosť a spoľahlivosť komunikácie.

 

8. 2.
Zásady prideľovania kapacity v aukcii

 

Zásady popísané v tejto kapitole sú rešpektované v aukcii organizovanej aukčnou
kanceláriou SEPS, a. s. Aukcie uskutočňované spoločne so susednými
prevádzkovateľmi vychádzajú z týchto zásad. Podmienky každej aukcie sú
zverejnené na www.sepsas.sk a sú pre príslušnú aukciu platné vo zverejnenom
znení. V prípade, že znenie pravidiel spoločných aukcií sa v jednotlivostiach
odchyľuje od týchto zásad, platí pre danou aukciu ako záväzné znenie,
zverejnené na webovej stránke.


Akékoľvek úkony a kroky vykonávané podľa týchto pravidiel musia byť v písomnej
podobe alebo môžu byť urobené faxovou správou.


Aukciou sa pre potreby týchto Pravidiel rozumie postup, ktorým sa prideľuje
kapacita na základe cenových ponúk účastníkov aukcie, a ktorý má za výsledok
rezerváciu prenosovej kapacity na určených hraničných profiloch v danom smere
stanovený podľa nižšie uvedených pravidiel.


Management úzkeho miesta je objektívny, nediskriminujúci proces alokácie
hraničných kapacít. Zaisťuje bezpečný a spoľahlivú prevádzku prenosovej
sústavy.


Hraničný profil je súbor vedení medzi dvomi susediacimi prenosovými sústavami.


Aukčnou kanceláriou sa rozumie organizácia, alebo jej organizačná zložka, ktorá
je SEPS, a. s. poverená organizovaním aukcií. Môže ísť o organizačnú zložku
SEPS, a. s., v prípade jednostrannej aukcie, alebo spoločnej aukcie
organizovanej SEPS, a. s., alebo organizáciu či organizačnú zložku zahraničného
prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý organizuje aukcie na základe
spoločnej dohody so SEPS, a.s.


Ponuka voľných obchodovateľných kapacít sa koná v závislosti na smere prenosu.
Aukcia 1 popisuje smer do SEPS, a. s. zo zahraničnej sústavy a aukcia 2 zo
SEPS, a. s. do zahraničnej sústavy.


Týmito pravidlami prideľovania voľne obchodovateľnej kapacity sa stanoví, že
každý účastník aukcie, musí odovzdať do rozhodného dňa písomnou Prihláškou do
aukcie na rezerváciu voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity. Prihláška musí
obsahovať údaje uvedené v časti Voľné obchodovateľné prenosové kapacity.


Účastník aukcie sa odovzdaním Prihlášky aukčnej kancelárii zaväzuje zaplatiť
stanovenú úhradu za Management úzkeho miesta (aukčnú cenu) za ním získanú
rezervovanú kapacitu, ktorú v aukcii získal a to bez ohľadu na to, či
rezervovanú kapacitu využije alebo nie.


Pre účasť na aukčnom procese musia byť žiadosti doručené osobne alebo
doporučeným dopisom aukčnej kancelárii s potvrdením prevzatia podateľňou, a to
v zalepených obálkach samostatne pre každý jednotlivý profil a samostatne pre
každý smer s nasledujúcim vyplneným označením:

Prihláška do aukcie na rezerváciu
voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity pre rok xxxx

Profil: ………………

Smer:  ………………

Prihláška do aukcie na rezerváciu
voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity v roku xxxx

Mesiac: yy

Profil: ………………

Smer:  ………………

 

Pre jeden profil a jeden smer môže byť podaná len jedna žiadosť. V prípade
aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre jednotlivé kalendárne
mesiace bude Aukčná kancelária akceptovať aj žiadosti podané faxom. Platná
žiadosť musí obsahovať nasledujúce jednoznačné a čitateľné údaje:


  1. Identifikácia účastníka aukcie,

  2. údaj o prenosovom smere (číslo aukcie),

  3. výška požadovanej rezervovanej kapacity v MW (v celých číslach),

  4. výška cenovej ponuky v EUR/MW (s presnosťou maximálne na 2 desatinná miesta).
   Ponuky ceny za pridelenie voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity/ úhrada za
   management úzkeho miesta je iba platbou za rezerváciu a neovplyvňuje povinnosť
   platby za prenos,

  5. podpis a pečiatka účastníka aukcie.

Prihlášky sa odovzdávajú písomne na formulári uvedenom v prílohe so všetkými
vyššie popísanými údajmi a musia byť bezpodmienečné. Pre jeden profil a jeden
smer môže byť odovzdaný alebo zaslaný faxom len jediný formulár prihlášky, na
ktorom môže byť viac (najviac však 20) ponúk. Prihlášky sú záväzné a nemôžu byť
po odovzdaní menené. Prihlášky môžu byť vzaté späť, za podmienky, že vzatie
späť bude doručené Aukčnej kancelárii v písomnej forme najneskoršie v rozhodný
deň pre podanie ponuky do 12.00 hod.


Prihlášky, prípadne jednotlivé ponuky, ktoré nesplňujú stanovené požiadavky budú
vyradené a nebude sa k nim prihliadať a nebudú zaradené medzi hodnotené
žiadosti/ponuky. Dodržanie rozhodného dňa a času doručenia Prihlášky Aukčnej
kancelárii sa posudzuje podľa zverejnených rozhodných termínov.


Aukčná kancelária zhromažďuje všetky žiadosti, ktoré boli prijaté do 12:00
rozhodného dňa. Aukčná kancelária posudzuje žiadosti z hľadiska úplnosti a
správnosti, zoradí ich zostupne podľa ceny ponuky a urobí vyhodnotenie.


Pokiaľ suma požadovaných kapacít v platných žiadostiach nie je vyššia než
ponúkaná voľná obchodovateľná prenosová kapacita, je úhrada za management
úzkeho miesta (aukčná cena) rovná nule, tzn. každý ponúkajúci dostane nim
požadovanú prenosovú kapacitu bez povinnosti úhrady za management úzkeho miesta
(aukční cena).


Pokiaľ suma požadovaných kapacít v platných žiadostiach prekročí ponúkanú voľnú
obchodovateľnú prenosovú kapacitu, bude úhrada za proces managementu úzkeho
miesta (aukčná cena) za každý 1 MW pridelenej kapacity stanovená podľa
najnižšej ceny z akceptovaných ponúk. Takto určená cena za management úzkeho
miesta bude účtovaná všetkým účastníkom aukcie, ktorí dostanú pridelenú
rezerváciu mesačnej voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity profilu podľa
objemu pridelenej rezervovanej prenosovej kapacity.


Zostávajúca nepridelená voľná obchodovateľná prenosová kapacita bude prevedená
pre prideľovanie v kratších časových obdobiach. Nasledujúca tabuľka v obrázku 1
slúži ako príklad:

Aukcia č. 1 Max. kapacita: 200 MW

SEPS -> xxx

Účastník aukcie

Výška
MV

Ponuka
EUR/MW

Celkom
MV

Alokované

A

10

200

10

10 MW

B

20

50

30

10 MW

C

50

25

80

50 MW

B

20

22

100

20 MW

A

50

22

150

50 MW

D

30

20

180

30 MW

E

25

19

205

Prekročené 0 MW

A

30

10

235

Prekročené 0 MW

A

110

1

345

Prekročené 0 MW

V tomto prípade bola pre túto aukciu dosiahnutá náhrada za management úzkeho miesta 20 EUR/MW. Účastník aukcie A dostane pridelenú prenosovú kapacitu celkom 60 MW a musí za ňu zaplatiť 1.200 EUR. Nevydražených 20 MW bude ponúkaných v kratších časových obdobiach.

Pre prípad, keď budú doručené dve a viacej ponúk na jeden profil v rovnakom smere a na zhodné obdobie za rovnakú cenu, bude ich poradie pri akceptácii určené časovou prioritou doručenia.

Aukčná kancelária oznámi do rozhodného dňa každému účastníkovi aukcie nasledujúce informácie:

  1. Údaj o čísle aukcie,
  2. Obdobie rezervácie prenosovej kapacity,
  3. Výšku rezervovanej prenosovej kapacity pre tohoto účastníka aukcie v MW,
  4. Cenu úhrady za management úzkeho miesta (aukční cenu) v EUR/MW pre obdobie definované v bode 2.

Rezervovaním prenosovej kapacity na hraničných prenosových profiloch získal účastník aukcie záväzok od SEPS, a. s. (v prípade jednostrannej aukcie) alebo od oboch dotknutých prevádzkovateľov PS (v prípade spoločnej aukcie), že tento jeho prenos je uskutočniteľný pri zachovaní štandardnej úrovne spoľahlivosti prevádzky PS s výnimkou vyššej moci.

Úhradou ceny za management úzkeho miesta získava účastník aukcie rezerváciu prenosovej kapacity na príslušnom prenosovom profile a v príslušnom smere. Postúpenie práv k rezervovanej kapacite je možné len po zaplatení ceny za management úzkeho miesta (aukčná cena), a to len pri splnení nasledujúcich podmienok:

  1. postupované práva boli získané v ročnej aukcii
  2. práva sú postúpené na obdobie 1 a viac kalendárnych mesiacov
  3. subjekt postupujúci práva k rezervovanej kapacite doručí Aukčnej kancelárii oznámenie o postúpení práv najneskoršie 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sú práva postupované.

Práva na využití rezervácie prenosovej kapacity sú používané na princípe „ use it or lose it “, t. j. prenosová kapacita nepotvrdená záväzným harmonogramom do termínu stanoveného Obchodným kódexom, bude znovu poskytnutá v rámci denného prideľovania prenosových kapacít všetkým hráčom na trhu.

Rozhodné dni

Ročné aukčné konanie

 
  1. Zverejnenie voľných prenosových kapacít – Zverejnené na internetovej stránke aukčnej kancelárie.
  2. Dátum pre predloženie žiadosti o pridelenie voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity – Zverejnené na internetovej stránke Aukčnej kancelárie.
  3. Dátum zverejnenia informácií o výsledkoch aukcie- Zverejnené na internetovej stránke Aukčnej kancelárie.

Mesačné aukčné konanie

 
  1. Zverejnenie voľných prenosových kapacít – viď. príloha na webovej stránke.
  2. Dátum pre predloženie žiadosti o pridelenie voľne obchodovateľnej prenosovej kapacity – do 12:00 dňa zverejneného v prílohe na webovej stránke.
  3. Dátum zverejnenia informácii o výsledkoch aukcie – do 18:00 dňa zverejneného v prílohe na webovej stránke.
 

V prípade ročnej aukcie voľne obchodovateľnej kapacity platia nasledujúce podmienky:

  1. 1/12 oznámenej výšky úhrady za management úzkeho miesta je splatná vždy do 15. kalendárneho dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, na ktorý je rezervácia poskytnutá
  2. úhrada je podmienkou získania práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity v nasledujúcim mesiaci
  3. v prípade neuhradenia tejto čiastky v stanovenom termíne, práva pre využitie rezervácie prenosovej kapacity v príslušnom mesiaci a v nasledujúcich mesiacoch prepadajú a budú znovu pridelené v aukcii voľnej prenosovej kapacity pre nasledujúce mesiace
  4. Dňom platby sa rozumie deň pripísania čiastky na účet Aukčnej kancelárie

V prípade aukcie voľne obchodovateľnej kapacity pre jednotlivé kalendárne mesiace platia nasledujúce podmienky:

  1. oznámená výška úhrady za management úzkeho miesta je splatná do päť pracovných dní po vyhlásení výsledkov aukcie,
  2. úhrada je podmienkou získania práv pre využitie rezervovanej prenosovej kapacity v príslušnom mesiaci,
  3. v prípade neuhradenia tejto čiastky v stanovenom termíne práva pre využitie rezervácie prenosové kapacity prepadajú a budú znovu pridelené v rámci prideľovania prenosových kapacít pre kalendárne dni príslušného mesiaca roku 2003,
  4. dňom platby sa rozumie deň pripísania čiastky na účet Aukčnej kancelárie.

V prípade slovenských obchodných subjektov je prípustná úhrada v slovenských korunách. Pre prepočet výšky úhrady v EUR na slovenskú menu bude použitý devízový kurz vyhlásený NBS pre deň predchádzajúci dňu platby. Aukčná kancelária je oprávnená uskutočniť prispôsobenie úhrady zvýšeným nákladom (napr. zmena alebo zavedenie daní, poplatkov a pod.).

Kapacity prideľované v aukcii na obdobie 1 deň sú prideľované podľa podmienok zverejnených na internetovej stránke www.sepsas.sk. Zásady prideľovania sú rovnaké, ako zásady aukcie, popísané v tejto kapitole pre mesačné a ročné aukcie. Proces podávania požiadaviek, ich potvrdenie a oznámenie výsledkov aukcie je vzhľadom na krátkosť času konaný prostredníctvom internetu. Podrobné podmienky denných alokácií, ako aj podmienky úhrady aukčnej ceny, zverejnené aukčnou kanceláriou sú platné a upresňujú podrobný postup pri podaní požiadaviek, prístupe do informačného systému a podmienky zaisťujúce bezpečnosť a spoľahlivosť komunikácie.

 

8. 3. Spôsob rezervácie kapacity a administrácia dlhodobých kontraktov

 

Tato kapitola popisuje prístup prevádzkovateľa prenosovej sústavy – SEPS, a. s. ku kontraktom na dodávky (tranzity) elektriny do zahraničia, ktoré boli podpísané pred účinnosťou vyhlášky MH č. 548/2002, a ktorých platnosť presahuje do roku 2003 alebo je dlhšia.

Postup administrácie vychádza z nasledujúcich skutočností:

  1. Slovenská legislatíva neupravuje žiadnym spôsobom platnosť, administráciu alebo prednostné pridelenie prenosovej kapacity zmlúv na dodávku/odber elektriny uzavretých pred účinnosťou vyhlášky č. 548/2002.
  2. Vyhláška č. 548/2002 ukladá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS, a. s.) poskytnúť pripojenie a za neznevýhodňujúcich podmienok zabezpečovať prenos elektriny pre účastníkov trhu v súlade s vydanými podmienkami pre prenos a obchodnými podmienkami.
  3. Vo väčšine krajín s úplne alebo čiastočne otvoreným trhom s elektrinou sú zmluvy preukázateľne uzavreté pred dátumom otvorenia trhu s elektrinou, uznávané ako zmluvy, ktorých plnenie by nemalo byť narušené samotným faktom otvorenia trhu v prípade, že tieto zmluvy boli uzavreté na konečné obdobie. Takéto zmluvy sú i napriek tomu, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady, monitorované Európskou komisiou.
  4. Vzhľadom k rozdielnym tempám a spôsobom otvárania trhu v susedných krajinách je prístup susedných prevádzkovateľov prenosových sústav k jednotlivým dlhodobým kontraktom odlišný, pričom pre realizáciu prenosu a rešpektovanie dlhodobosti zmluvy musí byť vždy dosiahnutá zhoda oboch dotknutých prevádzkovateľov.

SEPS, a.s. pre splnenie povinností uložených zákonom č. 70/1998 Z. z. a vyhláškou MH č. 548/2002 pristupuje ku všetkým požiadavkám na príslušné obdobie, ktoré boli predložené do systému prideľovania cezhraničných prenosových kapacít v zásade rovnako, pokiaľ tieto splňujú požiadavky Obchodného kódexu PS SR a legislatívne predpisy platné na území SR.

 

Popis administrácie

 

Pokiaľ žiadateľ o pridelenie prenosovej kapacity na cezhraničnom vedení má uzavretú obchodnú zmluvu na vývoz, dovoz alebo tranzit elektriny pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky MH č. 548/2002 Z. z. a požiadal o zabezpečenie prenosu podľa tejto zmluvy SEPS, a. s. preukázateľne pred 1.10.2002, zabezpečuje SEPS, a. s. prednostné pridelenie a rezerváciu kapacity pre prenos v rozsahu takej zmluvy po splnení ďalej uvedených podmienok:

  1. žiadateľ uzavrie zmluvu o pripojení so SEPS, a. s. aspoň na dobu trvania obchodnej zmluvy na vývoz, dovoz alebo tranzit. Vo vyššie uvedených obchodných zmluvách nesmú byť počas doby realizácie zmluvy upravované hodnoty množstva elektriny a predlžovaná doba platnosti a ďalej tieto zmluvy nesmú byť prevedené na iný subjekt. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene v zmluve na vývoz, dovoz alebo tranzit, nie je takáto zmluva naďalej považovaná za dlhodobú a prednostná rezervácia kapacity je ukončená.
  2. predloží vždy najneskoršie 5 dní pred vyhláseným termínom konania aukcie doklad o zabezpečení prenosovej kapacity žiadateľom alebo jeho zahraničným partnerom u príslušného zahraničného prevádzkovateľa prenosovej sústavy na dané obdobie v súlade so zmluvnými podmienkami zmluvy na vývoz, dovoz alebo tranzit elektrickej energie, uzavretej medzi žiadateľom a jeho zahraničným partnerom.

Pokiaľ nebudú splnené vyššie uvedené podmienky postupu administrácie zmlúv na vývoz, dovoz alebo tranzit, SEPS, a. s. nebude zabezpečovať prednostné pridelenie kapacity na svojej strane príslušného cezhraničného profilu. V tomto prípade má žiadateľ právo zúčastniť sa štandardného procesu prideľovania prenosovej kapacity – aukcie.

Aktuality