Preambula (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Preambula

 

    1. Terminológia Obchodného kódexu PS vychádza z platnej legislatívy Slovenskej republiky, a ďalej zo schválených dokumentov, najmä Kódexu prenosovej sústavy a Dispečerského poriadku.
    2. Pre účely Obchodného kódexu PS sú definované niektoré pojmy, bežné v energetických sústavách s liberalizovaným trhom. Uvedené pojmy sú podrobne popísané a vysvetlené v tomto oddieli.
    3. Ak je z technických dôvodov alebo z dôvodov lepšej čitateľnosti Obchodného kódexu PS niektorý pojem jasnejšie definovaný ako, je uvedený v Zákone, alebo v Kódexe PS, platí pre účel Obchodného kódexu PS definícia uvedená v Obchodnom kódexe PS.

Aktuality