Predpokladané zníženie disponibilných kapacít pre export zo SEPS, a.s. na profile SEPS-MAVIR

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v súvislosti s realizáciou diferencovaných procesov údržby a následnou implementáciou systémových prevádzkových opatrení analyzuje otázky deklinácie prenosových kapacít pre export zo SEPS, a.s. na cezhraničnom prenosovom profile SEPS – MAVIR na rok 2008.

Na základe existujúcich podkladov a východísk SEPS, a.s. predpokladá, že kapacita profilu SEPS – MAVIR pre export zo SEPS, a.s., ktorú je SEPS schopná pri splnení všetkých kritérií na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ES SR garantovať počas celého roka 2008, bude oproti kapacite ponúkanej v ročnej aukcii pre rok 2007 nižšia. SEPS, a.s. ako kredibilná spoločnosť, pokladá za profesionálne a korektné upozorniť na tieto objektívne nevyhnutné skutočnosti už v týchto dňoch napriek tomu, že informácie o prenosových kapacitách na cezhraničných profiloch na budúci rok a pravidlá ich alokácie sú štandardne zverejňované až v októbri.

V danej súvislosti je nevyhnutné podčiarknuť, že SEPS, a.s. v svojom konaní dôsledne rešpektuje pravidlá objektivity, nediskriminácie a transparentného trhového prístupu k disponibilným prenosovým kapacitám. Analýzy, naznačujúce zníženie prenosových kapacít na danom profile sa opierajú o nevyhnutnú údržbu v elektrických staniciach v Lemešanoch, Križovanoch a Sučanoch s rozsiahlymi a diferencovanými dopadmi na celú ES SR. Spomínané vynútené rekonštrukcie by nemali mať vplyv na dodávky elektriny na území SR. O ďalších krokoch a rozhodnutiach k danej problematike bude SEPS, a.s. informovať v nadväznosti na ich aktuálnosť.

Aktuality