Predstavenstvo (Výročná správa 2003)

Zdieľať3. Predstavenstvo

 

Ing. Štefan Bugár, predseda Predstavenstva

Narodil sa 26.8.1955. Je absolventom Fakulty elektrotechniky Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a Vojenskej akadémie v St. Peterburgu. V rokoch 1977-1993 pracoval v Armáde Českej a Slovenskej republiky, v Generálnom štábe, bol zodpovedný za komplexné vybudovanie moderného spojovacieho vojska Armády SR. V rokoch 1993-1994 bol zástupcom spoločnosti Future Product Desing, a. s., Praha, v rokoch 1994-1999 bol obchodným riaditeľom firmy AT&T /American Telephon & Telegraph Comp./ – Lucent Technologies. V roku 1999 sa stal riaditeľom sekcie prevádzky a podpredsedom Predstavenstva, potom generálnym riaditeľom a podpredsedom Predstavenstva, neskôr viceprezidentom a podpredsedom Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie – komplexne riadil veľkú spoločnosť po vstupe zahraničného partnera. Dňa 30.6.2003 bol menovaný do funkcie predsedu Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a stal sa jej generálnym riaditeľom.
 

Ing. Vladimír Rigász, podpredseda Predstavenstva

Narodil sa 24. júla 1967. Je absolventom Technickej univerzity Košice, odbor silnoprúdová elektrotechnika a The George Washington University vo Washingtone, DC, USA, odbor Ekonómia. V roku 1990 až 1992 bol analytikom a neskôr zástupcom technického riaditeľa v Chemko Strážske. V roku 1993 pôsobil ako vedúci Oddelenia medzinárodných finančných inštitúcií Ministerstva financií SR, neskôr bol poverený riadením odboru zahraničných vzťahov. Od roku 1994 do roku 2000 pracoval v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) vo Washingtone, DC, USA vo funkcii technického asistenta výkonného riaditeľa MMF. Od roku 2001 pôsobil ako konzultant pre makroekonomickú analýzu a prognózu a medzinárodné financie v Bratislave. Dňa 24.10.2003 sa stal členom Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, šiesteho novembra 2003 bol menovaný do funkcie vrchného riaditeľa Úseku financií a obchodu a 28.11.2003 bol menovaný do funkcie podpredsedu Predstavenstva.
 

Ing. Ivan Bajchy, člen Predstavenstva

Narodil sa 26.1.1966. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Odbornú stáž absolvoval v Československej obchodnej banke Praha. Od roku 1990 do roku 2002 pracoval v akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa najskôr ako samostatný odborný pracovník, neskôr viedol oddelenie finančného controllingu. V roku 2002 bol vedúcim ekonomického úseku v Poľnohospodárskom podniku Žemberovce, následne v roku 2003 sa stal odborným radcom člena vlády Ministerstva zdravotníctva SR a neskôr hlavným metodikom pre rozpočet NBS Národnej banky Slovenska v Bratislave. Rozhodnutím jediného akcionára FNM SR bol 28.11.2003 zvolený do funkcie člena Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a následne sa stal vrchným riaditeľom Úseku prevádzky a údržby.
 

Ing. František Pecho, člen Predstavenstva

Narodil sa 22. februára 1952 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p. Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, kde pred odchodom do spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. pracoval ako riaditeľ odboru AZD a OD. Po vzniku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. bol zvolený za člena Predstavenstva a menovaný vrchným riaditeľom úseku investičnej výstavby.
 

Ing. Stanislav Hudcovský, člen Predstavenstva

Narodil sa 23.1.1944. Je absolventom Hutníckej fakulty VŠT Košice a postgraduálneho štúdia zvárania na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch 1968 až 1975 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice so zameraním na hodnotenie vlastností materiálov primárneho a sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne. Od roku 1975 pracoval ako vedúci pracovník vo Výskumnom ústave energetickom (EGÚ) v Bratislave so zameraním na výstavbu a prevádzku špičkovej elektrárne s leteckými motormi, prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť komponentov jadrových a tepelných elektrární, spolupracoval na tvorbe energetických koncepcií SR a príprave a tvorbe energetickej legislatívy. Dňa 30.6.2003 bol zvolený za člena Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a následne sa stal vrchným riaditeľom Úseku rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Aktuality