Prevádzka prenosovej sústavy (Výročná správa 2003)

Zdieľať

7. Prevádzka prenosovej sústavy

 

Prevádzka prenosovej sústavy (PS) v roku 2003 bola spoľahlivá, bezpečná a plynulá. Hodnoty sledovaných spoľahlivostných parametrov sú veľmi dobré, o niečo lepšie, ako v uplynulých rokoch. V tomto období bolo zaznamenaných iba 18 poruchových vypnutí zariadení PS, pričom 16 z nich bolo typu E1 a 2 poruchové vypnutia typu E2, pričom vypnutia nemali významnejší dosah na dodávku elektrickej energie odberateľom. Poruchy s poškodením zariadenia (typu E2) boli spôsobené roztrhnutím strmeňov na 400kV vedení V046 (EMO – Veľký Ďur) a roztrhnutím izolátorového dvojzávesu na 400 kV vedení V406 (Varín – Liptovská Mara). Celková nedodaná elektrická energia spôsobená poruchami dosiahla hodnotu 26,93 MWh. Merná poruchovosť E2/100 km za uvedené obdobie bola 0,074, čo je menej ako bolo pôvodne uvažované v pláne (plánovaná ročná poruchovosť bola 0,325). Poruchy boli prerokované v rámci poruchových komisií, kde boli prijaté príslušné opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy.

 

Údržba

 

V elektrických staniciach 400 kV a 220 kV v roku 2003 boli vykonané všetky úkony naplánované Poriadkom preventívnych činností. Zistené závady boli v priebehu roka opravované. Najväčšie opravy technológie boli v R220 kV Križovany (druhá etapa opravy rozvodne) a v R400 kV Sučany (oprava odpojovačov). V ES Medzibrod, po vnútornej prehliadke a oprave, bola uvedená do prevádzky autotransformátorová jednotka 220/110 kV.

V rámci stavebných opráv úspešne pokračovala druhá etapa sanácie podložia ES Veľké Kapušany. V roku 2002 tu boli zistené podzemnou vodou vyplavené kaverny s následkom porušenia statiky zariadení.

S cieľom zistiť závady na vedeniach 400 kV, 220 kV a 110 kV boli v roku 2003 vykonávané pochôdzkové, lezecké a letecké prehliadky. Podľa možnosti uvolnenia /odstavenia/ jednotlivých zariadení, boli závady priebežne odstraňované. Na piatich vedeniach boli vymenené izolátory. Taktiež boli opravené zistené poškodené oceľové konštrukcie stožiarov a poškodené základy stožiarov.

 

Straty elektrickej energie

 

Od vzniku samostatnej akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava sú straty z prenesenej elektrickej energie cez prenosovú sústavu vyhodnocované ako rozdiel všetkých nameraných vstupov do prenosovej sústavy v dohodnutých preberacích miestach a všetkých nameraných výstupov z prenosovej sústavy v dohodnutých odovzdávacích miestach. Všetky uvedené merané hodnoty sú preberané z automatizovaného fakturačného systému. Prenesená elektrická energia prenosovou sústavou je vyhodnocovaná ako sumár všetkých vstupov do prenosovej sústavy.

Fakturačné straty prenesenej elektrickej energie v prenosovej sústave za rok 2003 v absolútnej výške dosiahli kumulatívne hodnotu 248,168 GWh (v roku 2002 to bolo 259,075 GWh), čo je oproti roku 2002 pokles indexom 0,958. Podiel fakturačných strát na prenesenej elektrickej energii za rok 2003 je 0,90 %. V roku 2002 bol tento podiel 0,96 %.

Prenesená elektrická energia v roku 2003 dosiahla hodnotu 27 714,666 GWh, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast indexom 1,022, pričom v roku 2002 bolo cez prenosovú sústavu prenesených 27 108,341 GWh el. energie.

Absolútne štvrťhodinové maximum výkonu na pokrytie strát v prenosovej sústave bolo dňa 15.11.2003 o 17:15 hod. a dosiahlo hodnotu 58,29 MW. V hodinu ročného maxima zaťaženia elektrizačnej sústavy (9.1.2003 o 19:00 hod.) stratový výkon v prenosovej sústave dosiahol hodnotu 31,81 MW. Najvyššie mesačné straty elektrickej energie boli dosiahnuté v decembri (24,710 GWh) a najmenšie v máji (16,174 GWh).

 

Diagnostické činnosti

 

Oddelenia Diagnostických činností Križovany v roku 2003 urobili na zariadeniach SEPS, a. s. všetky diagnostické merania vyplývajúce z ročného plánu.

Slovenská národná akreditačná služba v novembri v roku 2003 posúdila v Oddelení diagnostiky výkonových transformátorov ( ODVT ) skúšobné laboratórium olejov z hľadiska spôsobilosti vykonávať nestranne a dôveryhodne skúšky izolačných olejov, pričom laboratórium muselo preukázať plnenie požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17 025. Na základe výsledkov posúdenia bolo skúšobnému laboratóriu ODTV udelené Osvedčenie o akreditácii č.: S 124 s platnosťou do 03.12.2007.

 
Činnosť M.J. SEPS, a. s. Ostatní Spolu
Oddelenie diagnostiky výkonových transformátorov
1 Chromatografická analýza plynov vz. 182 307 489
2 Komplexný rozbor transf. oleja vz. 330 205 535
3 Meranie výkonových transform. ks 62 3 65
Oddelenie TMV diagnostiky a vizuálnych kontrol
4 Termovízne meranie rozvodne ks 46 46 92
5 Termovízne meranie vedenia ks 45 72 117
6 Vizuálna inšpekcia vedenia ks 60 60
Oddelenie analýz izolačných systémov
7 Oprava prístrojových transform. ks 13 3 16
8 Regenerácia transf. oleja kg 101 425 74 050 175 475
9 Dodávka upraveného transf. oleja kg 4 025 1 225 5 250
10 Vákuovo tepelná úprava oleja kg 131 525 249 015 380 540
Oddelenie prevádzkovej diagnostiky
11 Meranie varistorových obmedzovačov prepätia ks 40 6 46
12 Meranie mech. chvenia výkonových transformátorov mer. 128 24 142
13 Meranie akustickej emisie výkonových transformátorov ks 7 6 13
14 Meranie vypínačov ZVN, VVN ks 31 31
15 Meranie prístrojových transformátorov ks 38 38
16 Meranie ventilových bleskoistiek typ VA kg 26 26
17 Meranie odpojovačov ZVN, VVN kg 102 102
18 Meranie systémom VYZER (VA+PT) kg 148 102 250
 

Autorizované metrologické pracovisko Oddelenie prístrojových transformátorov Križovany, v zmysle Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z., pre vlastnú organizáciu a tiež pre externých zákazníkov overovalo určené meradlá. Práce boli vykonané v rozsahu podľa požiadaviek zákazníkov a autorizačného rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Spoločnosť kúpila novú meraciu súpravu na zisťovanie chýb so záťažami sekundárnych vinutí PT a referenčný etalón 400: – 200: // 0,1: kV s presnosťou ± 0,02 %. Tým sa o ďalšie moderné zariadenie rozšírila metrologická výbava mobilného laboratória.

 
Činnosť M.J. SEPS, a. s. Ostatní Spolu
1 Overenie meracích transformátorov ks 33 108 141
2 Kalibrácia prístrojových transformátorov ks 57 54 111

Aktuality