Prevádzka prenosovej sústavy (Výročná správa 2004)

Zdieľať

5. Prevádzka prenosovej
sústavy

 

V roku 2004 bola prevádzka prenosovej sústavy (PS) spoľahlivá, bezpečná a
plynulá. Hodnoty sledovaných spoľahlivostných parametrov boli dobré.

V tomto období bolo zaznamenaných 18 poruchových vypnutí zariadení PS, pričom 10
z nich bolo typu E1 a 8 poruchových vypnutí typu E2. Vypnutia nemali
významnejší dosah na dodávku elektrickej energie odberateľov. Celková nedodaná
elektrická energia spôsobená poruchami dosiahla hodnotu 12,39 MWh. Merná
poruchovosť E2/100 km za uvedené obdobie bola 0,294 a neprekročila plánovanú
ročnú poruchovosť. Poruchy s poškodením zariadenia (typu E2) boli spôsobené
roztrhnutými izolátorovými závesmi ( V278, V408, V493, V494, 2xV495, V497) a
jedna porucha tohto typu bola spôsobená deštrukciou hornej časti priechodky 400
kV tlmivky TL1 v Rz Veľké Kapušany.

Poruchy boli prerokované v rámci poruchovej komisie, kde boli prijaté príslušné
opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy.

Na vedeniach PS v roku 2004 boli vykonané letecké, lezecké a pochôdzkové
prehliadky a zistené závady boli priebežne odstraňované. Na štyroch vedeniach
bola opravená poškodená oceľová konštrukcia a na zvýšenie spoľahlivosti na
troch vedeniach boli vymenené izolátorové závesy v záujme predídenia z
minulosti známych prípadov, keď spôsobili pád vodičov na zem a následné
vypnutie vedenia.

V elektrických staniciach 400 kV a 220 kV boli v roku 2004 vykonané všetky
plánované údržbové činnosti v zmysle Poriadku preventívnych činností. Opravami
v elektrických staniciach boli odstránené závady, ktoré spôsobili alebo mohli
spôsobiť prerušenie prenosu alebo dodávky elektrickej energie subjektom
pripojeným k prenosovej sústave. V priebehu roku 2004 pokračovala oprava
odpojovačov v elektrických staniciach Bošáca, Varín, Rimavská Sobota a Veľké
Kapušany. Spočívala vo výmene poruchových podperných izolátorov, vrátane výmeny
prúdových dráh. V elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Lemešany
pokračovala výmena poruchových elektromechanických ochrán. V elektrických
staniciach bola v rámci stavebných opráv ukončená posledná etapa sanácie
podložia v ES Veľké Kapušany. Vzhľadom na možnosti potrebných odstávok
zariadení sa akcia uskutočňovala od roku 2002, kedy pod celým areálom rozvodne
bolo zistené nestabilné podložie. V súvislosti so zvyšovaním ochrany spodných
vôd pred únikom ropných látok boli realizované opravy záchytných vaní
transformátorov T401 a T402 v Leviciach a T402 v Rimavskej Sobote. Okrem
drobných opráv boli realizované aj opravy káblových kanálov vrátane opravy ich
protipožiarnych prepážok.

 

Diagnostika

 

Sekcia diagnostiky Križovany v roku 2004 vykonala na zariadeniach SEPS, a. s.
všetky diagnostické merania vyplývajúce z ročného plánu.

Tak ako v minulosti tiež v roku 2004 Laboratórium izolačných olejov ako súčasť
Odboru diagnostiky výkonových transformátorov preukázalo, že plní požiadavky
normy STN EN ISO/IEC 17 025 a tým splnilo podmienky stanovené Slovenskou
akreditačnou službou v oblasti spôsobilosti nestranne a dôveryhodne vykonávať
skúšky izolačných olejov.

Sekcia diagnostiky sa v roku 2004 zúčastnila na medzinárodných porovnávacích
meraniach a skúškach organizovaných Slovenskými elektrárňami, a. s. Bratislava.

Odbor prístrojových transformátorov Križovany – ako Autorizované metrologické
pracovisko – pre vlastnú organizáciu i pre externých zákazníkov overoval určené
meradlá v zmysle Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. Meradlá overil v rozsahu
a podľa požiadaviek zákazníkov a autorizačného rozhodnutia Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

 
Činnosť M.J. SEPS Ostatní Spolu
Odbor diagnostiky výkonových transformátorov
1 Chromatografická analýza plynov vz. 183 359 542
2 Komplexný rozbor transformátorového oleja vz. 381 178 559
3 Meranie výkonových transformátorov ks 51 4 55
Odbor TMV diagnostiky a vizuálnych prehliadok
4 Termovízne meranie rozvodne ks 63 38 101
5 Termovízne meranie vedenia ks 49 73 122
6 Vizuálna inšpekcia vedenia ks 68 68
Odbor analýz izolačných systémov
7 Oprava prístrojových transformátorov ks 18   18
8 Regenerácia transformátorového oleja kg 7 872 48 983 56 855
9 Dodávka upraveného transformátorového oleja kg 3 381 704 4 085
10 Vákuovo tepelná úprava transformátorového oleja kg 82 872 133 131 216 003
Odbor prevádzkovej diagnostiky
11 Meranie varistorových obmedzovačov prepätia ks 45 25 70
12 Meranie mechanického chvenia výkonových transformátorov mer. 114 52 166
13 Meranie akustickej emisie výkonových transformátorov ks 4 1 5
14 Meranie vypínačov ZVN, VVN ks 25 0 25
15 Meranie prístrojových transformátorov ks 103 72 175
16 Meranie ventilových bleskoistiek typ VA ks 30 103 133
17 Meranie odpojovačov ZVN, VVN ks 187 382 569
Odbor prístrojových transformátorov
18 Overenie meracích transformátorov ks 3 84 87
19 Kalibrácia prístrojových transformátorov ks 110 10 120

Aktuality