Priama zmluva s poskytovateľom PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

4. Priama zmluva s poskytovateľom PpS

 
V roku 2003 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) zabezpečuje PpS podľa rozhodnutia ÚRSO u SE, a.s.

V prípade, že danú podpornú službu je v ES SR technicky a organizačne spôsobilý poskytovať iba jediný poskytovateľ SEPS, a.s. zabezpečuje túto službu priamou zmluvou s týmto poskytovateľom. SEPS, a.s. vyzve poskytovateľa k odovzdaniu podkladov a uzavretiu zmluvy každoročne najneskoršie do 31. októbra. Vo výzve je uvedené:

Poskytovateľ odovzdá ponuku v uvedenom termíne. Ponuka obsahuje ponúkané objemy a ceny.

V prípade, že ponúkané objemy v niektorých častiach roku nepokrývajú potreby SEPS, a.s., ponúkajúci uvedie príčiny nedostatočnej ponuky.

Na základe zhodnotenia predloženej ponuky a po preverení uzavrie SEPS, a.s. priamu zmluvu s poskytovateľom.

Aktuality