Príprava prevádzky a upresnenie poskytovania PpS na jednotlivých blokoch (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

3. Príprava prevádzky a upresnenie poskytovania PpS na jednotlivých blokoch

 

3. 1. Ročná príprava prevádzky

 
Objem potrieb PpS na nasledujúci rok Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) určuje podľa ročnej prípravy prevádzky v súlade s Dispečerským poriadkom pre riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len DP). Dopyt na potrebný objem PpS na nasledujúci rok zverejňuje SEPS, a.s. každoročne najneskôr do konca októbra na svojich internetových stránkach. Každý poskytovateľ je povinný v stanovených termínoch (v súčasnej dobe sú tieto termíny uvedené v Kódexe PS a môžu byť menené zmenami Kódexu PS, alebo na zmluvnej báze), odovzdávať údaje pre ročnú prípravu prevádzky.
 

3. 2. Mesačná príprava prevádzky

 
SEPS, a.s. upresňuje objem potrieb PpS na nasledujúci mesiac podľa mesačnej prípravy prevádzky. Potreba PpS je zverejnená rovnakým spôsobom a v rovnakej štruktúre ako v prípade dopytu na objem PpS vyplývajúci z ročnej prípravy prevádzky.

Poskytovateľ odovzdáva SEPS, a.s. upresnenie podkladov z ročnej prípravy prevádzky a to po jednotlivých hodinách mesiaca a jednotlivých blokoch:

Každý poskytovateľ je povinný v stanovených termínoch (v súčasnej dobe sú tieto termíny uvedené v Kódexe PS a môžu byť menené zmenami Kódexu PS, alebo na zmluvnej báze), odovzdávať údaje pre mesačnú prípravu prevádzky.

 

3. 3. Týždenná príprava prevádzky

 
SEPS, a.s. v týždennej príprave prevádzky upresňuje objem potreby PpS požadovaný v rámci plnenia zmlúv na poskytovanie PpS od jednotlivých poskytovateľov na nasledujúci energetický týždeň. Každý poskytovateľ je povinný v stanovených termínoch ( v súčasnej dobe sú tieto termíny uvedené v Kódexe PS a môžu byť menené zmenami Kódexu PS, alebo na zmluvnej báze) , odovzdávať údaje pre týždennú prípravu prevádzky.

SEPS, a.s. je oprávnená odmietnuť odovzdanú prípravu prevádzky poskytovateľa v prípade, že v niektorej hodine nespĺňa jednu alebo viac uvedených podmienok. SEPS, a.s. v takom prípade upozorní poskytovateľa na to, v ktorej/ých hodine/ách došlo k porušeniu podmienok a ktorá podmienka bola porušená.

Zmluvný poskytovateľ je povinný pri odmietnutí prípravy prevádzky SEPS, a.s. bez meškania odstrániť nezrovnalosti (zmeniť prípravu prevádzky tak, aby uvedené podmienky spĺňala) a zaslať ju na SED. Pokiaľ správna príprava prevádzky vyhovujúca uvedeným podmienkam nie je odovzdaná na SED najneskôr do stredy 12:00 hod, uplatní SEPS, a.s. zmluvné sankcie.

Príprava prevádzky je odovzdávaná vždy v platnom čase. Zodpovednosť za odovzdané hodnoty v príprave prevádzky je výhradne na strane poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný nastaviť v termináli elektrárne pri každom bloku poskytujúcom PpS všetky hodnoty technických parametrov a regulačných rozsahov v súlade s platnou prípravou prevádzky.

 
 

3. 4. Zmena zmluvných hodnôt PpS

 
V prípade, že poskytovateľ z dôvodov výpadku zariadenia či čiastočných porúch znemožňujúcich na jeho zdrojoch technicky zabezpečiť dojednané množstvo PpS nie je schopný tieto služby v dojednanom rozsahu poskytnúť, je povinný o tejto skutočnosti informovať SEPS, a.s. a požiadať o zníženie dojednaného objemu, a to bez meškania hneď potom, kedy sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Žiadosť o zníženie zmluvných hodnôt podáva poskytovateľ spôsobom stanoveným v Zmluve, a to najneskôr do 9:00 hod. predchádzajúceho dňa, ktorého sa žiadosť týka. SEPS, a.s. v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok (súčet regulačných výkonov príslušnej PpS so ohľadom na poskytovanie ostatných PpS na disponibilných blokoch poskytovateľa je menší než zmluvný záväzok) zašle bez meškania súhlas so znížením zmluvných záväzkov a túto zmenu zapíše do databázy zmluvných hodnôt. Tým je v zmysle Zmluvy dojednaná zmena v rozsahu zmluvných záväzkov.

Zmluvný poskytovateľ môže požiadať o zníženie zmluvných záväzkov i v inom prípade. V takom prípade SEPS, a.s. žiadosť posúdi a je oprávnená túto žiadosť odmietnuť. V prípade neplnenia požadovaného objemu PpS, SEPS, a.s. si vyhradzuje právo chýbajúci objem PpS zabezpečiť prostredníctvom nákupu zo synchrónne prepojenej sústavy.

 
 

3. 5. Denná príprava prevádzky

 
Poskytovateľ musí upresniť odovzdaný rozpis diagramových bodov a PpS v rámci dennej prípravy prevádzky pre nasledujúci deň a v posledný pracovný deň pre dni pracovného voľna a sviatkov. Upresnenie odovzdáva poskytovateľ odovzdaním dennej prípravy prevádzky s upresnenými hodnotami za všetky bloky poskytovateľa. Odovzdaná príprava prevádzky musí spĺňať všetky podmienky zhodne s týždennou prípravou prevádzky, a to pre všetky hodiny. V prípade nesplnenia jednej alebo viacerých podmienok v niektorej / ých hodine / ách SEPS, a.s. prípravu prevádzky neprijme. V takom prípade zostávajú platné a záväzné pre daný deň hodnoty diagramových bodov a regulačných rozsahov PpS u všetkých blokov poskytovateľa podľa týždennej prípravy prevádzky. Upresnenie dennej prípravy prevádzky môže poskytovateľ odovzdať na SED e-mailom denne najneskôr do 9:00 hod platného času na nasledujúci deň.
 

3. 6. Úprava dennej prípravy prevádzky zahrnutím výsledku D PpS

 
Úprava dennej prípravy prevádzky zahrnutím výsledku D PpS sa robí operatívne v zmysle nasledujúceho bodu 3.7.
 

3. 7. Operatívne zmeny prevádzky v priebehu dňa

 
V prípade výskytu poruchy na bloku poskytujúcom PpS, ktorá znemožní poskytovanie dojednaného rozsahu PpS podľa platnej prípravy prevádzky, zmluvný poskytovateľ môže v priebehu dňa navrhnúť náhradné zabezpečenie vypadnutých PpS na inom bloku. V prípade zmeny hodnôt nasadenia fiktívneho bloku Vodných elektrární, vyvolaných hydrologickými väzbami a podmienkami môže poskytovateľ PpS vodných elektrární navrhnúť zmenu plánovaných hodnôt výkonov a energií nasadení vodných elektrární. Návrh odovzdáva poskytovateľ na SED e-mailom. Predmetom návrhu sú vždy údaje o nahradzovanom bloku a bloku či blokoch nahradzujúcich vypadnutý výkon PpS, prípadne zmenené hodnoty nasadenia fiktívneho bloku vodných elektrární. SEPS, a.s. preverí realizovateľnosť tejto náhrady z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES a v prípade, že navrhovaná zmena neovplyvní bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu a prevádzky ES, odsúhlasí tento návrh. Odsúhlasenie návrhu zaznamená SEPS, a.s. do databázy prípravy prevádzky.
 

3. 8. Využitie voľných výkonov

 
Ide o právo SEPS, a.s. na využitie voľných výkonov na zdrojoch poskytujúcich PpS, teda výkonov, ktoré neboli nakúpené v kontraktoch, ale sú po ukončení všetkých obchodov s elektrinou voľné a využiteľné pre riadenie prevádzky ES. Tento mechanizmus pracuje len s výkonmi na zdrojoch spôsobilých pre poskytovanie PpS. Ide o výkon splňujúci kritéria pre TRV+ a TRV- podľa Kódexu PS. SEPS, a.s. môže využiť tieto voľné výkony pre riadenie a vyrovnanie odchýlok so súhlasom poskytovateľa, odovzdaním dispečingu SED. Predmetom úhrady dodávky nie je cena za rezervovanie disponibilného výkonu ako u klasických PpS, ale iba cena za regulačnú energiu. Tieto výkony rozširujú spektrum nakúpených výkonov, a „doplňujú“ priority nasadzovania výkonov v TRV+ a TRV-.

Aktuality