Riadenie Elektrizačnej sústavy (Výročná správa 2004)

Zdieľať

6. Riadenie elektrizačnej sústavy

 

Elektrizačná sústava Slovenskej republiky (ES SR) spolu s ostatnými sústavami CENTREL (Českej republiky, Poľska a Maďarska) v roku 2004 pracovala paralelne so západoeurópskou sústavou UCTE.

Dňa 10. októbra 2004 o 11:00 hod. sa úspešne uskutočnila resynchronizácia dvoch rozdelených zón UCTE. Dovtedy, z dôvodov vojnových udalostí v bývalej Juhoslávii, sústava UCTE pracovala 13 rokov v dvoch oddelených zónach.

Prevádzka Elektrizačnej sústavy SR bola spoľahlivá, všetky rozhodujúce kritériá a odporúčania UCTE v primárnej i sekundárnej regulácii, v riadení napätia a regulácii salda boli splnené.

Priemerná ročná frekvencia ES SR bola 50,001 Hz.

Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) počas celého roka zabezpečoval kvalitnú reguláciu salda ES SR.

Dovolená regulačná odchýlka ± 20 MWh/h bola v prevádzke ES SR v roku 2004 prekročená iba 83 krát, čo predstavuje 0,95 % z celkového ročného časového fondu.

Celkový počet výpadkov na zariadeniach VVN v roku 2004 bol 174, s obmedzením dodávky elektrickej energie vo výške 194 MWh. V porovnaní s rokom 2003 to bolo o 17 výpadkov viac, pričom obmedzenie dodávky elektriny bolo vyššie o 32 MWh.

 

Celková ročná spotreba 28 682 GWh
Ročné maximum zaťaženia (16.12.2004 o 17:00 hod.) 4 349 MW
Ročné minimum zaťaženia (5.7.2004 o 5:00 hod.) 2 189 MW
Ročná výroba 30 543 GWh

 

Automatizovaný systém dispečerského riadenia

 

Na dispečerské riadenie v elektrických staniciach SEPS, a. s. v období 1. – 12. 2004 bola zabezpečená spoľahlivá a nepretržitá prevádzka zberu, spracovania a vyhodnocovania informácií. Riadenie elektrizačnej sústavy Slovenska v reálnom čase na dispečerskom riadiacom systéme LS 3200 SED bolo plynulé, bez obmedzení
činností dodržiavania salda ES SR, denného zúčtovania neplánovaných výmen elektrickej energie a medzinárodnej spolupráce so susednými štátnymi dispečerskými pracoviskami.

 

Vývoj ročnej výroby elektriny a salda ES SR

 

Ročný vývoj výroby a spotreby ES SR

 

Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR

 

Diagram týždenných maxím

 

Merané prenosy elektriny ES SR (GWh)

Aktuality