Riadne Valné zhromaždenie

Zdieľať

V sídle akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej SEPS, a. s.) v Bratislave sa 10.6.2004 uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SEPS, a. s., ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozde-lení zisku spoločnosti za rok 2003.
V roku 2003 dosiahla SEPS, a. s. celkové výnosy 15.029.268 tis. Sk pri celkových nákladoch (s daňou z príjmu) 14.339.676 tis. Sk. Zisk po zdanení za rok 2003 bol vytvorený vo výške 689.592 tis. Sk. VZ rozhodlo o rozdelení zisku okrem iného:

  • dividendy: 135 mil. Sk,
  • prídel do účelového fondu na zabezpečenie investičných akcií: 471 170 tis. Sk.

(am)

Aktuality