Rok v skratke (Výročná správa 2003)

Zdieľať2. Rok v skratke

 

V roku 2003 pokračoval proces deregulácie v oblasti elektroenergetiky a pokračovala ďalšia etapa otvárania trhu nadväzujúca na rok 2002. Rozsah regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov bol pod dohľadom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nadväzoval na Rozhodnutie č. 236/2002 zo dňa 20. marca 2002 o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 01. 2003.

V období januára až marca 2003 sa uskutočňovali práce na revízii znenia Obchodného kódexu PS schváleného v decembri 2002. Revidované znenie Odchodného kódexu PS SR schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 26. 03. 2003. Spoločnosť ho zverejnila na svojej internetovej stránke ku dňu jeho účinnosti, t. j. 1. 04. 2003. Následne po schválení Obchodného kódexu PS SR začali práce na aktualizácii Obchodných podmienok Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. z februára 2002. Nové aktualizované znenie Obchodných podmienok bolo predložené na ÚRSO začiatkom apríla. Dňa 4. 04. 2003 ÚRSO začal správne konanie vo veci schválenia týchto Obchodných podmienok Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. a 30. 09. 2003 ich schválil.

 

Vyhlášky a dokumenty v oblasti regulácie

 

Z pohľadu odberateľa znamená otvorenie trhu s elektrinou možnosť výberu dodávateľa elektriny. Tento proces je postupný. Vyhláškou č. 548/2002 MH SR boli stanovené objemy ročnej spotreby elektriny, od ktorých sú odberatelia oprávnení uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny vyrobenej v tuzemsku alebo v zahraničí.

Zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. sa ceny a tarify poskytovaných služieb pre zákazníkov v priebehu januára až septembra 2003 riadili rozhodnutiami ÚRSO, ktoré boli schválené koncom roku 2002 a postupne schvaľované a vydávané v priebehu celého roku 2003.

Rozhodnutia ÚRSO platné pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. v roku 2003

  1. Rozhodnutie č. 0508/2003/03 zo dňa 5. 12. 2003 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre podnikateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. – náklady systému a systémový poplatok, vyplývajúce z existencie dlhodobých zmlúv medzi SE, a. s., Slovalco, a. s. a OFZ, a. s. Toto rozhodnutie je účinné od 11. 12. 2003 do 31. 12. 2004.
  2. Rozhodnutie č. 478/2003/03 zo dňa 27. 10. 2003 o postupe pri regulácii cien v elektroenergetike a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre podnikateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., na obdobie od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2003. Podnikateľ bude účtovať poplatky za prístup k PS a riadenie PS na základe maximálneho zmluvného výkonu za odber z PS. Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0012/2002/03 zo dňa 28. 11. 2002 a č. 0417/2003/03 zo dňa 25. 06. 2003 a nadobúda účinnosť 1. 11. 2003.
  3. Rozhodnutie č. 477/2003/03 zo dňa 27. 10. 2003 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre podnikateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. – odchýlky na obdobie od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2003. Toto rozhodnutie zrušilo rozhodnutie č. 397/2003/03 zo dňa 10. 06. 2003 a nadobudlo účinnosť 1. 11. 2003.
  4. Rozhodnutie č. 021/03/01558/04/OP zo dňa 30. 09. 2003, ktorým boli schválené nové Obchodné podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.
  5. Rozhodnutie č. 0397/2003/03 zo dňa 10. 06. 2003 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre Slovenskú elektrizačnú sústavu, a. s. – odchýlky nadobudlo účinnosť 1. 07. 2003. Toto rozhodnutie nahradilo Rozhodnutie č.0099/2002/03.
  6. Rozhodnutie č. 0396/2003/03 zo dňa 10. 06. 2003 vo veci určenia ceny za poskytovanie prenosových služieb pre Slovenskú elektrizačnú sústavu, a. s. – oprava „exportu“ nadobudlo účinnosť 10. 06. 2003.
  7. Rozhodnutie č. 118/03/P4147/05/OP zo dňa 11. 02. 2003 schválenie Obchodných podmienok Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. nadobudlo účinnosť 12. 02. 2003.
  8. Rozhodnutie č. 00012/2002/03 zo dňa 28. 11. 2002 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre podnikateľa Slovenská elektrizačnú prenosová sústava, a. s. Uvedené Rozhodnutie, ktoré sa týka maximálneho povoleného výnosu a parametrov na jeho výpočet v roku 2003, poplatku za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou, výšky plánovaných nákladov systému a taríf nákladov systému, výšky plánovaných nákladov na podporné služby a taríf systémového poplatku, nadobudlo účinnosť dňa 1. 01. 2003 s výnimkou bodu č. 20 tohto Rozhodnutia.
  9. Rozhodnutie č. 0004/2002/03 zo dňa 8. 11. 2002 vo veci určenia ceny za poskytovanie prenosových služieb pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. Uvedené Rozhodnutie, ktoré sa týka poplatkov za prístup k PS pre jednotlivých odberateľov a poplatku za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou, nadobudlo účinnosť dňa 1. 01. 2003.
 

Významné udalosti

 

Obchodný a finančný plán na rok 2003 bol schválený v Predstavenstve dňa 15. 01. 2003 a následne 24. 01. 2003 v Dozornej rade.

V ten istý deň bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná a funkčná schéma platná od 15. 01. 2003.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. sa dňa 30. 01. 2003 stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

28. 03. 2003 bolo Fondom národného majetku Slovenskej Republiky odvolaných sedem členov a zvolených sedem nových členov Dozornej rady akciovej spoločnosti.

Dňa 30. 06. 2003 z rozhodnutia jediného akcionára boli z funkcií členov Predstavenstva odvolaní Ing. Alexander Kšiňan, Ing. Karol Česnek, Ing. Ivan Maník a Ing. Alena Šalomonová. Ing. František Pecho naďalej zostal členom Predstavenstva a vrchným riaditeľom úseku investičnej výstavby.

Do funkcií Predstavenstva boli vymenovaní noví členovia: Ing. Štefan Bugár – predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., Ing. Roman Krasňanský – podpredseda Predstavenstva, ktorý bol následne poverený výkonom funkcie vrchného riaditeľa úseku financií a obchodu, Ing. Bohumil Markech – člen Predstavenstva, ktorý bol poverený výkonom funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky a údržby a Ing. Stanislav Hudcovský – člen Predstavenstva, ktorý bol poverený výkonom funkcie vrchného riaditeľa úseku rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Dňa 25. 07. 2003 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo ročnú účtovnú závierku, rozdelenie zisku a Výročnú správu za rok 2002.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti SEPS, a. s. dňa 24. 10. 2003:

  1. bol z funkcie člena predstavenstva spoločnosti odvolaný Ing. Roman Krasňanský,
  2. bol do funkcie člena predstavenstva spoločnosti zvolený Ing. Vladimír Rigász,
  3. boli z funkcie členov dozornej rady spoločnosti odvolaní:
   Ing. Ivan Črep,
   Ing. Ján Hrušík,
   Ing. Katarína Blašková,
  4. boli do funkcie členov dozornej rady spoločnosti zvolení:
   Ing. Robert Machovič,
   Ing. Vladimír Černák,
   Ing. Štefan Lovas.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti SEPS, a. s., dňa 28. 11. 2003:

  1. bol z funkcie člena predstavenstva spoločnosti odvolaný Ing. Bohumil Markech,
  2. bol do funkcie člena predstavenstva spoločnosti menovaný Ing. Ivan Bajchy,
  3. bol za podpredsedu predstavenstva určený Ing. Vladimír Rigász.

Snahou spoločnosti v zmysle postupne vytváraných a schvaľovaných pravidiel trhu s elektrinou bolo zabezpečiť zmluvné vzťahy s odberateľmi. Pri uzatváraní a realizácii zmluvných vzťahov spoločnosť vychádzala z Rozhodnutí ÚRSO, ktoré nadobudli účinnosť 1. 01. 2003

Dňa 26. 02. 2003 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a ČEPS, a. s. na obdobie od 1. 05. do 31. 12. 2003 uzatvorili Dohodu o uskutočňovaní spoločnej aukcie a spoločnom postupe pri prideľovaní cezhraničných kapacít pre medzištátny prenos elektriny na spoločných hraniciach.

Ročná aukcia na prideľovanie voľných prenosových kapacít na rok 2003 bola organizovaná aukčnou kanceláriou ČEPS, a. s. 15. 12. 2002. Na jej základe boli pridelené kapacity na rok 2003. Dňa 20. 11. 2003 sa uskutočnila ročná aukcia na rok 2004 a jej výsledky boli zverejnené na webovej stránke ČEPS, a. s.

Mesačné aukcie – dňa 8. 04. 2003 boli na stránke www.sepsas.sk publikované pravidlá na mesačné aukcie voľných prenosových kapacít spolu s voľne obchodovateľnou kapacitou na jednotlivé mesiace. Na profile ČEPS/SEPS sa uskutočnila prvá mesačná aukcia na mesiac máj dňa 15. 04. 2003.

Spoločnosti ČEPS, a. s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. od 1. 05. 2003 začali uskutočňovať spoločné denné alokácie. Organizovanie spoločných denných aukcií bolo dohodnuté od roku 2004.

V októbri a decembri 2003 sa uskutočnili rokovania o podmienkach prideľovania výkonov formou aukcií na rok 2004 tiež na spoločnom hraničnom profile Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. a MAVIR Rt. (Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.). Na októbrovom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia národných regulačných úradov. Na týchto rokovaniach boli vzájomne dohodnuté pravidlá prideľovania cezhraničnej kapacity na profile SEPS/MAVIR na rok 2004. Ročná aukcia na rok 2004 bola organizovaná 14. 11. 2003 spoločnosťou MAVIR.

V aukčnej kancelárii Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. sa 26. 11. 2003 uskutočnila jednostranná ročná aukcia na pridelenie cezhraničných kapacít na rok 2004 pre profily Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA), WPS.

Aktuality