Rok v skratke (Výročná správa 2004)

Zdieľať2. Rok v skratke

 

Počas roka 2004 pokračovala liberalizácia elektroenergetického trhu, pričom mnohé činnosti s tým súvisiace neboli priamo upravené príslušnou legislatívou. Vzhľadom na to bola osobitne dôležitá pravidelná koordinácia činnosti spoločnosti s MH SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Regulácia cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov bola uskutočňovaná pod dohľadom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v nadväznosti na Rozhodnutie č. 236/2002 zo dňa 20. marca 2002, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2003.

Podstatná zmena v roku 2004 nastala v zúčtovaní odchýlok, keď cena odchýlky bola odstupňovaná podľa veľkosti spôsobenej systémovej odchýlky. Od 1.10.2004 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 0071/2004/04/E zo dňa 22.9.2004 vo veci určenia maximálnej ceny taríf na určenie hodnôt poplatkov za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. Malo to osobitný vplyv na príjmy spoločnosti z poplatku za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie za rok 2004. Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava v súlade s poverením od ministra hospodárstva SR zo dňa 28.10.2003 plnila funkciou zúčtovateľa odchýlok.

 

Vyhlášky a dokumenty v oblasti regulácie

 

Ceny a tarify služieb poskytovaných akciovou spoločnosťou SEPS boli v roku 2004 riadené v súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré boli schválené koncom roka 2003. Počas roka 2004 bolo zmenené rozhodnutie na určenie hodnôt poplatkov jednotlivých odberateľov za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie s účinnosťou od 1.10.2004.

 

Rozhodnutia ÚRSO vydané a platné pre SEPS, a. s. na rok 2004

 

    1. Rozhodnutie č. 0001/2003/04/E zo dňa 20.10.2003 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. nadobudlo účinnosť 1.01.2004.
    2. Rozhodnutie č. 0002/2003/04/E zo dňa 20.10.2003 vo veci určenia taríf a pravidiel na určenie ceny odchýlky pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. nadobudlo účinnosť 1.01.2004.
    3. Rozhodnutie č. 021/03/01558/04/OP zo dňa 30.09.2003 vo veci schválenia obchodných podmienok SEPS, a. s.
    4. Rozhodnutie č. 058/2003/03 zo dňa 5.12.2003 vo veci úhrady poplatkov za náklady systému a systémové služby pre roky 2003 a 2004 SE, a. s. za subjekty Slovalco , a. s. a OFZ, a. s.
    5. Rozhodnutie č. 0071/2004/04/E zo dňa 22.9.2004 vo veci určenia maximálnej ceny a taríf pre určenie hodnôt poplatkov za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s. nadobudlo účinnosť 1.10.2004.
 

CBT mechanizmus

 

SEPS, a. s. sa prihlásila k Dohode o cezhraničnom obchodovaní (CBT) k 1.1.2004. V nej sa účastnícke krajiny dohodli na systéme poplatkov za použitie siete. Okrem týchto poplatkov bol zavedený aj poplatok „injection fee“ za vstup pre deklarované exporty z perimetrických krajín (ktoré sú súčasťou CBT zóny) vo výške 1 EUR/MWh. V prípade SEPS, a. s. ide o poplatok „injection fee“ z perimetrických krajín (Poľsko od 30.06.2004, Ukrajina) za dovoz a tranzit elektriny.

 

Zmeny vo vedení spoločnosti

 

Medzi najvýznamnejšie udalosti ovplyvňujúce činnosť spoločnosti patrili aj zmeny vo vedení spoločnosti.

Rozhodnutím Fondu národného majetku SR dňa 21.6.2004 bol odvolaný Ing. Štefan Bugár z funkcie predsedu a člena Predstavenstva a Ing. Tibor Csernák zvolený do funkcie predsedu Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Z funkcie člena Dozornej rady bol odvolaný Ing. Vladimír Černák a do funkcie člena Dozornej rady zvolený Ing. Ľubomír Štefánik.

Z funkcie člena Predstavenstva spoločnosti s účinnosťou k 12.11.2004 Fond národného majetku SR (FNM SR) ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava v zmysle § 190 Obchodného zákonníka odvolal 12.11.2004 Ing. Tibora Csernáka. FNM SR do funkcie člena Predstavenstva spoločnosti menoval Ing. Ladislava Szemeta a s účinnosťou k 12.11.2004 určil Ing. Ladislava Szemeta za predsedu Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Aktuality