Rozvoj prenosovej sústavy (Výročná správa 2003)

Zdieľať10. Rozvoj prenosovej sústavy

 

Poslaním SEPS, a. s., je zaručiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie všetkým užívateľom prenosovej sústavy pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi dopadmi na životné prostredie v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z medzinárodnej spolupráce. SEPS, a. s., vo svojom Programe rozvoja vytvára podmienky na trvalo udržateľný rozvoj. Cieľom je optimálne udržovať existujúce technologické zariadenia PS na požadovanej úrovni bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky a údržby, využívať kapacitu existujúcej siete, zabezpečovať jej kontinuálnu obnovu, reagovať na nové požiadavky rozvoja prenosu elektriny adekvátnym rozvojom hlavných a podporných technologických zariadení prenosovej sústavy, budovaním nových národných a medzištátnych prepojení a hlavných technologických zariadení, využívajúc vhodnú geografickú polohu Slovenska pre úspešné fungovanie SEPS, a. s., v národnom i celoeurópskom rozsahu.

Za prioritné ciele považuje spoločnosť najmä nasledovné aktivity:

  1. Zabezpečenie kvality prenášanej elektrickej energie (dodržiavanie technických parametrov určených normami a pravidlami UCTE).
  2. Spoľahlivá prevádzka sústavy.
  3. Riadenie prevádzky sústavy s cieľom zabezpečovania vyrovnanej bilancie v súlade s podmienkami a odporúčaniami medzinárodnej spolupráce v rámci UCTE.
  4. Zabezpečovanie investičnej výstavby, technického rozvoja, primeranej inovácie, údržby a opráv prvkov prenosovej sústavy a dispečerského riadenia podľa možností SEPS, a. s., podľa stanovených priorít a v súlade s rozhodnutiami ÚRSO.
  5. Vytvorenie predpokladov na splnenie úloh vyplývajúcich z liberalizácie trhu s elektrinou v SR.
  6. Zabezpečovanie plnohodnotného postavenia SEPS, a. s. na trhu s elektrinou a vybudovanie dlhodobých korektných vzťahov so zákazníkmi – ostatnými subjektami pôsobiacimi v oblasti výroby, distribúcie a spotreby elektriny na nediskriminačnom princípe.
  7. Pozitívne vplývanie na tvorbu legislatívy v energetike v spolupráci s MH SR a ÚRSO za účelom maximálnej efektívnosti a transparentnosti fungovania trhu s elektrinou.
  8. Optimalizácia nákladov na zabezpečovanie prevádzkových a investičných činností a dosahovanie primeraného zisku na rozvoj sústavy v súlade s rozhodnutiami ÚRSO.
  9. Rozšírenie spolupráce s ostatnými prepojenými sústavami.
  10. Presadzovanie záujmov SEPS, a. s. v medzinárodných organizáciách UCTE, ETSO a CENTREL.
  11. Vytváranie vhodných pracovných podmienok pre pracovníkov SEPS, a. s. v súlade s legislatívou, zásadami bezpečnosti pri práci a výsledkami kolektívneho vyjednávania.
  12. Priebežne, v rámci možností, v maximálne možnej miere modernizovať a inovovať zariadenia a systémy na naplnenie predmetu činnosti a poslania SEPS, a. s.

Najvýznamnejšie rozvojové aktivity spoločnosti:

  1. Riešenie dôsledkov predčasného odstavenia EBO V1 z prevádzky (v súlade s útlmom 220 kV siete – riešenie spočíva v inštalácii nových transformačných výkonov 400/110 kV a v rekonštrukcii rozvodne 400 kV Križovany).
  2. Plnenie prijatej koncepcie rozvoja prenosovej sústavy v zmysle posilňovania úlohy 400 kV siete a postupného odľahčovania/útlmu siete 220 kV, vrátane rekonštrukcie transformovne Medzibrod z 220 kV/110 kV na 400/110 kV.
  3. Realizácia programu výstavby kompenzačných prostriedkov (inštalácia tlmiviek do terciárnych obvodov transformátorov 400/110 kV pre optimálnu reguláciu napätia v prenosovej sústave, resp. na elimináciu niektorých prípadov zvyšovania napätia v PS nad dovolené hranice).
  4. Posilňovanie kapacít medzištátnych prepojení prenosovej sústavy SR s okolitými prenosovými sústavami (v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav v susedných štátoch ukončiť spracovanie expertíz na prípravu výstavby nových 400 kV vedení s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom).
  5. Plnenie programu znižovania strát v PS.
  6. Systémové riešenie problematickej situácie v PS v oblasti východného Slovenska (náhrada dožívajúcich vedení 220 kV vedeniami 400 kV) a v oblasti južného Slovenska (príprava výstavby 400 kV vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur).
  7. Plnenie programu zvyšovania technickej a technologickej úrovne hlavných technologických zariadení Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., v nasledujúcich rozhodujúcich oblastiach:

    1. zabezpečenie programu prechodu na diaľkové riadenie elektrických staníc zo SED, vrátane riešenia úloh v oblasti ekológie, požiarnej ochrany, stráženia objektov ES a zabezpečenia nových riešení vlastnej spotreby v jednotlivých el. staniciach oddelene od zariadení distribučných spoločností,
    2. technická podpora rozhodujúcich činností spoločnosti v oblasti telekomunikácií, automatizovaného zberu dát, fakturácie a dispečerského riadenia nasadením nových moderných technológií,
    3. inovácia a modernizácia ochrán.

Aktuality