Rozvoj spoločnosti (Výročná správa 2004)

Zdieľať9. Rozvoj spoločnosti

 

V súlade s hlavným cieľom SEPS, a. s. – optimálne udržiavať a využívať kapacitu existujúcej prenosovej siete, zabezpečovať jej jednoduchú i rozšírenú obnovu a reagovať na nové požiadavky v oblasti prenosu elektrickej energie v teritóriu SR je zameraný jej rozvoj. Spoločnosť chce reagovať primeraným rozvojom PS SR na všetky výzvy, najmä v oblasti nasadzovania moderných technológií v prevádzke prenosovej sústavy a v oblasti zvyšovania prenosových kapacít realizáciou výstavby nových národných i medzištátnych prepojení v kontexte vhodnej geografickej polohy SR s cieľom úspešného fungovania spoločnosti v celoeurópskom rozsahu.

Táto rozvojová politika a zámery SEPS, a. s. vyústili do Programu rozvoja na roky 2005 až 2015, ktorý v roku 2004 schválili orgány spoločnosti. Program rozvoja je základným komplexným dokumentom SEPS, a. s., ktorý určuje zásadné potreby spoločnosti na najbližších desať rokov na zabezpečenie trvalo udržateľného nevyhnutného rozvoja existujúcej úrovne bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti poskytovaných služieb a určuje pozície prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Dokument je určený ako podklad na rozhodovanie výkonných a dozorných orgánov spoločnosti o zásadnom smerovaní spoločnosti a bude slúžiť aj na agregáciu základných vecných a finančných podkladov o plánovanom rozvoji SEPS, a. s., v rámci interakcie SEPS, a. s., s nadriadenými a regulačnými orgánmi a ostatnými orgánmi štátnej správy.

Vzhľadom na dlhodobý prípravný cyklus rozvojových aktivít elektroenergetiky, kde čas na prípravu a realizáciu investičných projektov predstavuje obdobie 3 až 7 rokov, dokument obsahuje aj výhľad do roku 2020.

 

Najvýznamnejšie rozvojové aktivity spoločnosti

  1. Riešenie dôsledkov predčasného odstavenia JE – V1 z prevádzky (riešenie spočíva v inštalácii nových transformačných výkonov 400/110 kV a v rekonštrukcii rozvodne 400 kV Križovany).
  2. Plnenie prijatej koncepcie rozvoja prenosovej sústavy v zmysle posilňovania úlohy 400 kV siete a postupného odľahčovania/útlmu siete 220 kV, vrátane rekonštrukcie transformovne Medzibrod z 220/110 kV na 400/110 kV.
  3. Realizácia programu výstavby kompenzačných prostriedkov (inštalácia tlmiviek do terciárnych obvodov transformátorov 400/110 kV pre optimálnu reguláciu napätia v prenosovej sústave, resp. k eliminácii niektorých prípadov zvyšovania napätia v PS nad dovolené hranice).
  4. Posilňovanie a výstavba nových prenosových kapacít vnútroštátnych vedení 400 kV a primerane tomuto posilneniu a potrebám i zväčšenie kapacity medzištátnych prepojení prenosovej sústavy SR s okolitými prenosovými sústavami.
  5. Systémové riešenie rozvojových potrieb v PS vo väzbe na očakávaný rozvoj spotreby a útlmu, resp. výstavby nových zdrojov elektrickej energie v geografickom a hospodárskom prostredí SR výstavbou nových vedení a transformácií 400 kV ako náhrady dožívajúcich vedení 220 kV (napr. výstavba vedenia 400 kV Lemešany – Moldava).
  6. Plnenie programu zvyšovania technickej a technologickej úrovne hlavných technologických zariadení Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. v nasledujúcich rozhodujúcich oblastiach:

    1. zabezpečenie programu prechodu na diaľkové riadenie elektrických staníc zo SED,
    2. technická podpora rozhodujúcich činností spoločnosti v oblasti telekomunikácií, automatizovaného zberu dát a dispečerskeho riadenia nasadením nových moderných technológií,
    3. inovácia a modernizácia ochrán.

Aktuality