Skúška „štart z tmy“ na trase PVE Ružín – EVO – PVE Dobšiná – U. S. Steel Košice

Zdieľať

Vzhľadom na narastajúce riziká ohrozenia elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) realizuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v posledných rokoch reálne skúšky „štart z tmy“. Posledná skúška tohto typu prebehla 27. 10.2016 a bola úspešná. Uskutočnila sa v spolupráci s akciovými spoločnosťami Slovenské elektrárne a VSE a U. S. Steel Košice, s. r. o.
Počas skúšky sa vytvoril oddelený ostrov, v ktorom boli prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) Ružín a Dobšiná a tepelná elektráreň Vojany (EVO) a ako odber bola pripojená časť výrobnej technológie v U. S. Steel Košice. Ostrov tvorili siete 110 kV, 220 kV a 400 kV s elektrickými stanicami Spišská Nová Ves, Krompachy, Lemešany a Košice. Po vytvorení samostatne pracujúceho ostrova bol simulovaný výpadok EVO, kde tento zdroj zreguloval na úroveň vlastnej spotreby a následne bol naštartovaný blok 1 v PVE Ružín, ktorý podal napätie potrebné na štart bloku 6 v EVO. Po naštartovaní EVO bol zvyšovaný výkon a pripájané spotreby v PVE Dobšiná (dva bloky v čerpadlovej prevádzke) a jedna valcovacia linka v U. S. Steel Košice. Po dosiahnutí výkonu na úrovni 50 MW bol ostrov synchronizovaný so zvyškom elektrizačnej sústavy a pripojený k ES SR.

Schéma ostrova pre skúšku „štart z tmy“

Schéma zobrazuje trasu, na ktorej bola dňa 27. 10. 2016 vykonaná skúška typu „štart z tmy“:

Podrobný priebeh skúšky „štart z tmy“

Po vykonaní prípravných prác sa o 8:02 h uskutočnil konferenčný hovor medzi vedúcimi skúšok za jednotlivé spoločnosti. Po odsúhlasení pripravenosti na skúšku bol daný pokyn operátorovi EVO na zníženie výkonu bloku 6 na 50 MW. V čase 8:31 h bol daný pokyn na vyvolanie straty napájania na vlastnú spotrebu PVE Ružín na úrovni 0,4 kV, následne začala obnova vlastnej spotreby elektrárne Ružín zo svojich dieselgenerátorov (DG). Obnovenie vlastnej spotreby PVE Ružín bolo realizované v čase 8:32 h a spustenie TG1 PVE Ružín (nábeh na nominálne otáčky a nominálne napätie) v čase o 8:37 h. Po zapnutí vedenia 110 kV V6301 bolo dodané napätie na 110 kV prípojnicu v Rozvodni (Rz) Lemešany a následne obojstranným zapnutím transformátora 220/110 kV T201 Lemešany sa dodalo napätie na 220 kV úroveň v Rz 220 kV Lemešany v čase 8:40 h. V čase o 8:56 h bol blok EVO1 odstavený vypnutím vypínača N60 a následne úspešne zregulovaný na prevádzku pre zásobovanie svojej vlastnej spotreby, čo predstavovalo cca 6 MW. V čase 9:01 h bol blok 6 EVO prifázovaný k PVE Ružín, čím sa vytvorila ostrovná prevádzka PVE Ružín – EVO so zaťažením daným vlastnou spotrebou EVO. V ostrovnej prevádzke zásoboval na začiatku blok 6 EVO celú vlastnú spotrebu, výroba PVE Ružín sa pohybovala okolo 0 MW a hrozil problém prechodu do motorického režimu, na čo po 5 minútach reaguje spätná wattová ochrana. Z uvedeného dôvodu bol daný pokyn na zníženie výroby na bloku 6 EVO a prebratie časti vlastnej spotreby EVO výrobou na bloku TG1 PVE Ružín. Ďalším krokom bolo vytvorenie trasy do PVE Dobšiná zapnutím vedení 110 kV V6715, 6726 a 6713. V čase o 9:13 h bol pripojený TG1 Dobšiná do čerpadlovej prevádzky s odberom na úrovni cca 9 MW. V čase o 9:28 h bol pripojený TG2 PVE Dobšiná, čím sa odber ostrova zvýšil o ďalších 9 MW. Po pripojení TG1 a TG2 PVE Dobšiná sa zvýšením výkonu na bloku 6 EVO zvýšila (zlepšila) frekvencia v ostrove (prebratie časti výkonu od PVE Ružín). Ďalším krokom bolo vytvorenie trasy pre pripojenie odberov v U. S. Steel Košice, čo znamenalo zapnutie transformátora 400/220 kV T401 Lemešany, vedenia 400 kV Lemešany – Košice V488 a transformátora 400/110 kV T402 Košice k ostrovu PVE Ružín – EVO – PVE Dobšiná. Pripájanie odberov v U. S. Steel Košice sa začalo o 10:13 h a pokračovalo až do 11:23 h, keď bola pripojená spotreba v U. S. Steel na úrovni cca 24 MW. Dôležitým okamihom bolo pripojenie vysokotlakovej (VT) časti turbíny na bloku 6 EVO, ktorá sa pripája automaticky pri splnení určitých podmienok a znamená skokové zvýšenie výkonu bloku. Preto sa pred predpokladaným pripojením VT časti na bloku 6 EVO musela vytvoriť výkonová rezerva (na PVE Ružín) pre odregulovanie nárastu výkonu EVO znížením výroby na PVE Ružín. Pripojenie VT časti bolo o 10:41 h, keď došlo aj k najvyššiemu nárastu frekvencie v ostrove na úroveň cca 50,25 Hz (krátkodobé zvýšenie výkonu na bloku 6 EVO, a tým prebytok výkonu v ostrove, trvalo dovtedy, kým sa zregulovalo cez PVE Ružín). Po pripojení VT časti na bloku 6 EVO bola aktivovaná primárna regulácia výkonu, ktorá pomáhala doregulovať frekvenciu blízko k 50 Hz, čo bolo potrebné pre plánované prifázovanie ostrova k ES SR. Po pripojení celého predpokladaného odberu ostrova na úrovni cez 50 MW (2x9MW na PVE Dobšiná + vlastná spotreba EVO + odbery U. S. Steel 24MW) sa vytvárali podmienky pre prifázovanie ostrova k ES SR zapnutím vypínača na KSP (kombinovaný spínač prípojníc) 400 kV Lemešany (zapnutie KSP znamenalo prepojenie prípojnice W1 – napätie U1:ES SR a W2 – napätie U2:ostrov PVE Ružín – EVO – PVE Dobšiná – U. S. Steel. Nastavenie synchronizačných podmienok pre fázovanie na KSP 400 kV Lemešany bolo nasledovné: deltaU=10%, deltaf=100mHz, deltauhlov=2°. Po vykonaní nevyhnutných podmienok pre dosiahnutie požadovaných nastavených parametrov sa ostrov úspešne prifázoval k ES SR o 11:28 h . Po odstavení záťaže PVE Dobšiná a v U. S. Steel Košice sa skúška ukončila v čase o 12:02 h. Následne sa zariadenia vyhradené pre skúšku uviedli do základného zapojenia, v ktorom boli pred skúškou.

Vyhodnotenie skúšky „štart z tmy“

Skúška „štart z tmy“ PVE Ružín – EVO – PVE Dobšiná – U. S. Steel Košice bola vyhodnotená ako úspešná. Skúšku komplexne vyhodnotí Technická univerzita v Košiciach do 9. 12. 2016.
Taká rozsiahla skúška sa na Slovensku uskutočnila po dvadsiatich rokoch a vyžiadala si jedenapolročnú prípravu. Počas nej sa vykonalo aj niekoľko neúspešných skúšok, ktoré odhalili nedostatky a najmä upozornili na rozsiahle zmeny, ktoré sa udiali za posledných 20 rokov. Skúsenosti získané z procesu prípravy a realizácie skúšky nám pomôžu pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch zameraných na zabezpečenie procesov potrebných pri obnove prenosovej sústavy.

Zdroj: Slovenský elektroenergetický dispečing, SEPS

Zdroj: Slovenský elektroenergetický dispečing, SEPS

Aktuality