Slovenský elektroenergetický dispečing v Žiline v novom (Publikácie a články)

Zdieľať

Slovenský elektroenergetický dispečing v Žiline v novom sídle
Vybavený modernými technológiami

 
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej SEPS, a. s.) má nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu /SED/ v Žiline. Na slávnostnom otvorení 1.3.2006 sa zúčastnil minister hospodárstva SR Jirko Malchárkek, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Ján Slota, predstavitelia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, medzinárodných elektroenergetických organizácií, zahraničných a slovenských firiem.
 

Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, a. s. Ladislav Szemet v príhovore podčiarkol, že Slovenský elektroenergetický dispečing je na najvyššom stupni operatívneho riadenia Elektrizačnej sústavy Slovenska a spoľahlivosť prevádzky prenosovej sústavy a riadenia Elektrizačnej sústavy SR sú ostro sledované a vyhodnocované na medzinárodnej úrovni. Medzi energetikmi sa hovorí, že SED je mozog celej elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a zabezpečiť riadenie prenosu elektriny z elektrární cez 400 kV, 220 kV vedenia do distribučnej siete a veľkým odberateľom, zabezpečiť medzištátne prenosy a spoľahlivosť celej elektrizačnej sústavy SR, ako aj bezpečnosť dodávok elektriny, si vyžaduje vysokú odbornosť, spoľahlivosť, presnosť, vysokú kvalitu práce, najmodernejšie informačné technológie a najmodernejšie riadiace systémy.

   
   
 

Od svojho vzniku bol Slovenský elektroenergetický dispečing umiestnený v budove Stredoslovenských energetických závodov v Žiline. Toto umiestnenie bolo vždy považované za provizórne a nevyhovujúce nárokom a činnostiam, ktoré musí SED plniť. Stiesnené priestorové pomery neumožňovali inštalovať potrebné nové technologické zariadenia dispečerskej riadiacej techniky, pritom doba stále zvyšovala nároky a tlak na skvalitnenie činnosti dispečingu. Osobitne ostro to vystúpilo do popredia od októbra 1995, keď bola Elektrizačná sústava Slovenskej republiky pripojená k západoeurópskemu energetickému systému UCTE. Išlo o širší rozsah činností SED a s tým súvisiace zmeny v riadení a posudzovaní nielen kvantitatívnych, ale najmä kvalitatívnych parametrov v záujme vysoko kvalitného operatívneho riadenia Elektrizačnej sústavy SR, jej spoľahlivosti a zabezpečenia bezproblémovej spolupráce v rámci CENTREL a západoeurópskej Únie pre koordináciu prenosu elektriny (UCTE), ktorej sa SEPS, a. s. 17. mája 2001 stala členom.

Začiatok výstavby SED bol v máji 2003 a stavba bola ukončená v októbri 2005. Financovanie bolo čiastočne z vlastných zdrojov, čiastočne z úveru. Stavba stála 460 mil. Sk a náklady na realizáciu riadiaceho a informačného systému boli 216 mil. Sk. Budova obsahuje dispečerskú sálu, kancelárske priestory, záložnú dispečerskú sálu, serverovňu, telefónnu ústredňu pre SEPS, a. s., počítačovú sieť, energetické zariadenie zabezpečujúce vlastnú spotrebu (nezávislé), telekomunikačné rozvody SEPS, a. s., miestnosť centrálneho riadenia technológie (kúrenie, klimatizácia, vzduchotechnika, ochrana objektu.)

Projekt nového sídla SED vypracovala akciová spoločnosť Energoprojekty a na samotnom vybudovaní sa okrem generálneho dodávateľa akciovej spoločnosti VUJE, ako priameho dodávateľa, podieľalo 40 popredných firiem zo Slovenska i zo zahraničia. Všetkých subdodávateľov je však o niekoľko desiatok viac. Hlavným dodávateľom stavebnej časti je akciová spoločnosť Euro – building, nasledujú Inžinierske stavby Košice, a. s., Klimatech a ďalšie významné stavebné firmy.

Nové technologické vybavenie SED-u hlavného riadiaceho systému, ako aj podporných informačných systémov je postavené na báze renomovaných svetových dodávateľov informačných technológii, dlhodobo pôsobiacich v oblasti energetiky.

   
   
 

Hlavným dodávateľom technológie je rakúska firma SIEMENS, Alcatel a ďalšie.

Okrem generačne nových informačných systémov, firma SEPS, a. s. získala aj kvalitnú technickú podporu na najbližšie roky od slovenských zastúpení týchto svetových výrobcov.

Hlavnou devízou nových dodaných informačných systémov je ich vysoký stupeň redundancie, prevádzková bezpečnosť, modulárne riešenie softwarového vybavenia a komunikačná otvorenosť. Základné parametre dodaných systémov umožňujú operatívne sa prispôsobovať náročným podmienkam v prevádzke elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, liberalizácii trhu s elektrinou a dôstojne plniť úlohy vo vzťahu k slovenským, ako aj zahraničným partnerom v rámci skupín CENTREL a UCTE.

Na záver L. Szemet poďakoval Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, za vytvorenie podmienok a podporu tejto výstavbe nového sídla Slovenského elektroenergetického dispečingu, vedeniu mesta Žilina, ktoré poskytlo miesto na výstavbu, akciovej spoločnosti Energoprojekty, ktorá je projektantom diela. „Vďaka patrí generálnemu dodávateľovi – akciovej spoločnosti VUJE a všetkým subdodávateľom – hlavnému dodávateľovi stavebnej časti – akciovej spoločnosti Euro – building a ostatným dodávateľom stavby, hlavnému dodávateľovi technologickej časti firme Siemens a všetkým dodávateľom technológie. Ďakujem všetkým odborníkom, ktorí sa zúčastnili na výstavbe i dokončení tohto diela.

Osobitne chcem poďakovať spolupracovníkom v Slovenskej elektrizančej prenosovej sústave z investičného úseku, ktorí zabezpečovali koordináciu stavby i spolupracovníkom z úseku prevádzky a údržby a všetkým zainteresovaným v našej akciovej spoločnosti, ktorí sa zúčastnili procesu výstavby a odovzdania tohto diela do užívania“, zdôraznil.

„Verím, že dnes slávnostne otvorené nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu sa vďaka vysokej technickej úrovni a parametrom, stane ešte spoľahlivejším a kvalitnejším riadiacim centrom Elektrizačnej sústavy SR a ešte perfektnejším spolupracujúcim článkom v rámci CENTREL a UCTE. Želám pritom všetkým jeho pracovníkom a spolupracovníkom veľa úspechov a šťastia“, povedal na záver predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, a. s. Ladislav Szemet.

   
   
 
 
 
Text: (am)  
Foto: VUJE

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality