Slovenský elektroenergetický dispečing (Výročná správa 2003)

Zdieľať8. Slovenský elektroenergetický dispečing

 

V roku 2003 Elektrizačná sústava Slovenskej republiky (ES SR) spolu s ostatnými sústavami CENTREL (Českej republiky, Poľska a Maďarska) pracovala paralelne so západoeurópskou sústavou UCTE.

Na sústavu UCTE bola od 1.7.2003 trvale pripojená aj časť ES Západnej Ukrajiny, tzv. ostrov Burštýn.

Prevádzka Elektrizačnej sústavy SR bola spoľahlivá, všetky rozhodujúce kritéria a odporúčania UCTE v primárnej i sekundárnej regulácii, v riadení napätia a regulácii salda boli splnené.

Priemerná ročná frekvencia ES SR bola 50,001 Hz.

Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) počas celého roka zabezpečoval kvalitnú reguláciu salda ES SR.

Dovolená regulačná odchýlka ± 20 MWh/h bola v roku 2003 v prevádzke ES SR prekročená iba 78 – krát, čo je 0,89 % z celkového ročného časového fondu.

Na zariadeniach VVN v roku 2003 bol celkový počet výpadkov 157 s obmedzením dodávky elektrickej energie vo výške 162 MWh. V porovnaní s rokom 2002 bolo o 43 výpadkov menej a obmedzenie dodávky elektriny odberateľom bolo nižšie o 92 MWh.

Vybrané prevádzkové ukazovatele ES SR:

 

Celková ročná spotreba 28 892 GWh
Ročné maximum zaťaženia (9.1.2003 o 19:00 hod.) 4 338 MW
Ročné minimum zaťaženia (13.7.2003 o 6:00 hod.) 2 202 MW
Ročná výroba 31 147 GWh

 

Aktuality