Stanovisko SEPS, a.s.

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) vznikla ako jeden z troch právnych nástupcov rozdelením „pôvodných“ Slovenských elektrární, a.s. v roku 2002, pričom pri rozdelení na ňu prešli záväzky z dlhodobého kontraktu týkajúceho sa priznania tranzitného práva na elektrickú energiu vo vysokonapäťovej sústave na Slovensku uzavretého ešte v roku 1997.
Vstupom do Európskej únie v máji 2004 došlo k povinnosti Slovenskej republiky zosúladiť vnútroštátnu energetickú legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26.júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou.
SEPS, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky v tejto záležitosti nekomunikuje s Európskou komisiou, nakoľko ide o oblasť spadajúcu do kompetencie členského štátu a jeho orgánov.
V súčasnosti vzhľadom na avizovaný zámer Európskej komisie podať voči Slovenskej republike žalobu na Európsky súdny dvor, nepovažujeme za vhodné poskytovať k danej problematike žiadne bližšie informácie.

v Bratislave, 14.5.2009

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

ENERGIA:EK predvedie SR pred ESD za diskrimináciu na trhu s elektrickou energiou
Brusel 14. mája (TASR) Európska komisia dnes oznámila, že sa rozhodla predviesť Slovensko pred Európsky súdny dvor za to, že si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z európskej legislatívy o vnútornom trhu s elektrickou energiou a nezabezpečilo nediskriminačný prístup k prenosovej sieti.
Brusel v odôvodnení svojho postupu uvádza, že prevádzkovatelia prenosovej sústavy musia poskytovať užívateľom sústavy informácie potrebné pre účinný prístup do sústavy. Slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje niektorým účastníkom trhu preferenčný prístup na prepojovacie vedenia medzi Slovenskom a Poľskom a Slovenskom a Maďarskom.
Podľa EK z toho vyplýva, že slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy neponúka na trhu celú dostupnú kapacitu sústavy, a teda nie je zaručený nediskriminačný prístup k prenosovej sústave. SR tak porušuje príslušnú smernicu, ktorá vyžaduje nediskriminačný prístup tretej strany k prenosovým sústavám poskytnutý prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Brusel pritom pripomína, že prístup tretej strany k sieti je kľúčovým cieľom pre úspešné fungovanie európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Aktuality