Tlačová správa (Sieťové predpisy) (1)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Capacity Allocation and Congestion Management Network Code – Prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“

 

Brusel 23.3. 2012

Dňa 23. marca 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia“ a zároveň vyzvalo
zainteresované strany k predloženiu pripomienok v termíne do 23. mája 2012. Za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k predmetnému sieťovému predpisu sa 7. mája 2012
v Bruseli bude konať verejný seminár.

Súčasťou verejnej konzultácie je zverejnenie návrhu sieťového
predpisu
spolu s dokumentom k rozhodovaniu, ktorý poskytuje odpovede na často kladené otázky a vysvetľuje ako
návrh sieťového predpisu napĺňa požiadavky rámcových pravidiel vytvorených Agentúrou pre koordináciu regulátorov v energetike (ACER). Zainteresované tretie strany majú dva
mesiace na predloženie svojich pripomienok a názorov. Všetky  pripomienky je potrebné  predložiť cez  internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky, ktoré nebudú preložené cez spomenuté
rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie ako predložiť pripomienky je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu.
Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva koncom septembra 2012.

Sieťový predpis Prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK.

Verejný seminár – 7. máj 2012

ENTSO-E vyzýva zainteresované tretie strany k účasti na verejnom seminári, ktorý je súčasťou oficiálnej verejnej konzultácie. Seminár poskytne priestor na vyjadrenie názorov
rôznych organizácií na ktoré bude mať sieťový predpis dopad ako aj na vznesenie otázok či ujasnenie stanovísk. Pozývací list obsahuje návrh programu semináru. Pred samotným
seminárom bude konečný program zverejnený na stránke ENTSO-E. V prípade účasti na spomenutom seminári sú účastníci požiadaní o registráciu prostredníctvom emailu na pani
Ana Pravica (Ana.Pravica(at)entsoe.eu), s uvedením mena, kontaktných údajov a spoločnosti v termíne do 30. apríla 2012. Počet miest na seminári je limitovaný.

V prípade otázok k predmetnému predpisu a procesu verejnej konzultácie, je možné kontaktovať p. Mark Copley (Mark.Copley(at)entsoe.eu).

Súvisiace odkazy:

Aktuality