Tlačová správa (Sieťové predpisy) (2)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Demand Connection Code – Pripájanie odberateľov“

 

Brusel 27.6. 2012

Dňa 27. júna 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu „Demand Connection Code (DCC) – Pripájanie odberateľov“ a vyzvalo
zainteresované strany k predloženiu pripomienok v termíne do 12. septembra 2012. Za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k predmetnému sieťovému
predpisu sa 9. augusta 2012 v Bruseli bude konať verejný seminár pre zainteresované tretie strany. Paralelne s verejnou konzultáciou pokračuje aj vzájomná komunikácia
s príslušnou Skupinou technických expertov DSO a Užívateľkou skupinou DCC.

Súčasťou verejnej konzultácie je zverejnenie
návrhu sieťového predpisu
spolu s odpoveďami na Často
kladené otázky
ako aj Vysvetľujúcou
správou
, ktoré poskytujú jednak prehľad o príprave predmetného sieťového predpisu ako aj odpoveď na spätnú väzbu získanú z Výzvy ENTSO-E pre zainteresované tretie strany, ktorá
bola spustená v mesiacoch apríl/máj 2012.

Zainteresované tretie strany tzv. „stakeholders“ majú dva a pol mesiaca na predloženie svojich pripomienok a názorov. Predĺžené obdobie verejnej konzultácie je z dôvodu
letného obdobia dovoleniek. Všetky pripomienky k návrhu sieťového predpisu pre Pripájanie odberateľov je potrebné predložiť
cez internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky, ktoré nebudú
predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie ako predložiť pripomienky je možné
získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu.
Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva koncom januára 2013.

Vývoj návrhu zverejneného sieťového predpisu bol odštartovaný doručením mandátu z Európskej Komisie (január 2012) k vypracovaniu predpisu a predloženie jeho finálnej verzie na ACER.
V priebehu minulého roku ENTSO-E usporiadalo veľký počet stretnutí so zainteresovanými tretími stranami za účelom odprezentovania predpisu a získania spätnej väzby čo viedlo
k vylepšeniam návrhu predpisu. Výstupy z týchto stretnutí sú dostupné na web sekcii DCC.
ENTSO-E na obdobie jedného mesiaca v termíne do 9. mája 2012 spustilo Výzvu pre zainteresované tretie strany k DCC.

Sieťový predpis Pripájanie odberateľov (DCC) je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK a rámcovými pravidlami na pripájanie do siete,
ktoré vypracoval ACER.

Konzultačný seminár – 9. august 2012

Súčasťou verejnej konzultácie bude seminár určený pre zainteresované tretie strany, ktorý sa bude konať v Bruseli 9. augusta. Účelom seminára je informovanosť a získanie spätnej
väzby k návrhu predmetného sieťového predpisu. Podrobnejšie informácie k pripravovanému semináru budú zverejnené na web stránke ENTSO-E v polovici júla.

Aj počas obdobia verejnej konzultácie bude prebiehať spolupráca s príslušnou Skupinou technických expertov DSO za účelom vylepšenia návrhu predpisu a na 5. júla je zvolané
stretnutie s Užívateľskou skupinou DCC.

Súvisiace odkazy:

Aktuality