Tlačová správa (Sieťové predpisy) (5)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Prideľovanie dlhodobých kapacít („Forward Capacity Allocation Network Code“)

 

Brusel 28.3. 2013

ENTSO-E začalo cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Prideľovanie dlhodobých kapacít (FCA NC) a zároveň vyzvalo
záujmové strany k predloženiu pripomienok v termíne do 28. mája 2013. Súčasne ENTSO-E usporiada v Bruseli 8. mája 2013 verejný seminár za účelom informovanosti
a získania spätnej väzby k návrhu sieťového predpisu FCA.

Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E zverejnilo návrh sieťového predpisu FCA
spolu s podporným dokumentom, ako
odpoveď na často kladené otázky, ktorý zároveň poukazuje akým spôsobom návrh sieťového predpisu spĺňa požiadavky Rámcových pravidiel pre Prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia,
ktoré vypracovala Agentúra pre koordináciu regulátorov v sektore energetiky (ACER).

Všetky pripomienky k návrhu sieťového predpisu FCA je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky,
ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok
je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie (28.5.2013) budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu.
Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva najneskôr v septembri 2013.

Sieťový predpis pre Prideľovanie dlhodobých kapacít je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK.

Verejný seminár

ENTSO-E usporiada pre zainteresované strany verejný seminár vo svojich priestoroch dňa 8. mája 2013, ako súčasť konzultácie k sieťovému predpisu Prideľovanie dlhodobých kapacít.

Verejný seminár poskytne priestor na vyjadrenie celého spektra názorov rôznych združení, ktoré budú sieťovým predpisom FCA dotknuté, ako aj na vznesenie otázok a ich objasnenie. Agenda k semináru bude zverejnená na web stránke ENTSO-E v predstihu pred usporiadaním seminára.

V prípade záujmu o účasť na verejnom seminári sa účastníci musia zaregistrovať prostredníctvom emailu u pani Jana Moravcova, s uvedením mena, kontaktných údajov a spoločnosti v termíne do 26. apríla 2013. Počet miest je limitovaný.

Súvisiace odkazy:

Aktuality