Tlačová správa (Sieťové predpisy) (6)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Udržiavanie výkonovej rovnováhy („Network Code on Electricity Balancing“)

 

Brusel 17.6. 2013

ENTSO-E začalo cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Udržiavanie výkonovej
rovnováhy (NC EB) a zároveň vyzvalo záujmové strany k predloženiu pripomienok v termíne do 16. augusta 2013.
.

Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E zverejnilo návrh sieťového predpisu NC EB spolu s podporným dokumentom, ako odpoveď na často kladené otázky,
ktorý zároveň popisuje akým spôsobom návrh sieťového predpisu spĺňa požiadavky Rámcových pravidiel pre Udržiavanie výkonovej rovnováhy, ktoré vypracovala
Agentúra pre koordináciu regulátorov v sektore energetiky (ACER).

Všetky pripomienky k návrhu sieťového predpisu NC EB je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E.
Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii.
Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie (16.8.2013) budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí
návrh sieťového predpisu. Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva najneskôr koncom decembra 2013.

Sieťový predpis pre Udržiavanie výkonovej rovnováhy je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení EK 714/2009.

Súčasne, ENTSO-E usporiada k predloženému predpisu verejný seminár dňa 17.júla 2013 v Bruseli. Ďalšie informácie a spôsob registrácie sú zverejnené na stránke
Verejný seminár k Sieťovému predpisu pre Udržiavanie výkonovej rovnováhy
.

Súvisiace odkazy:

Aktuality