Účtovanie a platenie (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


16. Účtovanie a platenie

 

Užívatelia PS sa hodnotia a zaraďujú do skupín hodnotiaceho systému podľa ustanovení Obchodného kódexu PS, oddiel A.

Pre priamo pripojených užívateľov prenosovej sústavy platí, že v prípade, že ich platby za prenos a straty účtuje týmto odberateľom SEPS, a. s. ak nemajú vlastnú zodpovednosť za odchýlku a majú dobrú platobnú disciplínu, platia pre účel účtovania a platenia nižšie uvedených poplatkov pravidlá uvedené pre skupinu 1.

Podmienky dohodnuté v zmluvách musia minimálne rešpektovať nasledovné podmienky a princípy obsiahnuté v tomto oddieli Obchodného kódexu:

 

1. Poplatok za prístup k prenosovej sústave jej riadenie (vrátane rezervácie kapacity prenosových zariadení)

 

Skupina 1 – Poplatok za prístup k prenosovej sústave jej riadenie (vrátane rezervácie kapacity prenosových zariadení) uhradí užívateľ nasledovne:

  1. Zálohové platby ceny za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu uhradí užívateľ na základe zálohovej faktúry SEPS, a. s. vo výške a termínoch, ktoré určia Obchodné podmienky SEPS, a.s. podľa vzorca:

   ZpPS = CpPS x Kps / Pzp

   ZpPS – zálohová platba za prístup k prenosovej sústave
   CpPS – cena za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu
   Kps – koeficient platieb za prístup k prenosovej sústave
   Pzp – počet zálohových platieb

   Výška a termíny úhrady zálohových platieb, ktoré určia Obchodné podmienky SEPS, a.s.:

    1. počet zálohových platieb – 1 alebo 3,
    2. koeficient výšky zálohových platieb v rozmedzí (0,6 – 1,0), ktorým sa vypočíta výška zálohovej platby z ceny za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Kódexu
    3. termíny zálohových platieb

      1. V prípade jednej zálohy najneskoršie do 16. kalendárneho dňa bežného mesiaca,
      2. V prípade 3 zálohových platieb 3 termíny:

        1. najneskoršie do 6. kalendárneho dňa bežného mesiaca
        2. najneskoršie do 16. kalendárneho dňa bežného mesiaca
        3. najneskoršie do 26. kalendárneho dňa bežného mesiaca
  2. Ostávajúcu časť platby podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu na základe vyúčtovacej faktúry.

   Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať celú mesačnú čiastku podľa čl. 15 tohoto Kódexu, od ktorej budú odpočítané vyfaktúrované zálohy a vyčíslenú DPH za celú mesačnú čiastku podľa čl. 15 tohoto Kódexu.

   Vyúčtovaciu faktúru odošle SEPS, a. s. užívateľovi PS najneskoršie do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré je vyúčtovanie služieb urobené. Faktúry budú zaslané poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve. Odoslaním sa rozumie deň odoslania faktúry faxom.

   Splatnosť vyúčtovacej faktúry (úhrady DPH) bude 14 kalendárných dní odo dňa jej odoslania.

Skupina 2 – Poplatok za prístup k prenosovej sústave jej riadenie (vrátane rezervácie kapacity prenosových zariadení)

  1. Zálohové platby ceny za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu uhradí užívateľ na základe zálohovej faktúry SEPS, a. s. podľa vzorca:
   ZpPS = CpPS x Kps / Pzp

   ZpPS – Zálohová platba za prístup k prenosovej sústave
   CpPS – cena za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu
   Kps – Koeficient platieb za prístup k prenosovej sústave
   Pzp – počet zálohových platieb

   Výška a termíny úhrady zálohových platieb, ktoré určia Obchodné podmienky SEPS, a.s.:

    1. Počet zálohových platieb – 1,
    2. Koeficient výšky zálohových platieb v rozmedzí (1,0), ktorým sa vypočíta výška zálohové platby z ceny za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie podľa čl. 15 tohoto Kódexu
    3. Termíny zálohových platieb
        1. najneskoršie do 3. kalendárneho dňa pred termínom, na ktorý je plnenie predmetu tejto zmluvy dohodnuté,
  2. ostávajúcu časť platby podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu uhradí užívateľ PS na základe vyúčtovacej faktúry.

   Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať celú mesačnú čiastku podľa čl. 15 tohoto Kódexu, od ktorej budú odpočítané vyfaktúrované zálohy a vyčíslená DPH za celú mesačnú čiastku podľa čl. 15 tohoto Kódexu.

   Vyúčtovaciu faktúru odošle SEPS, a. s. užívateľovi PS najneskoršie do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré je vyúčtovanie služieb urobené. Faktúry budú zaslané poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve. Odoslaním sa rozumie deň odoslania faktúry faxom.

   Splatnosť vyúčtovacej faktúry (úhrady DPH) bude 14 kalendárných dní odo dňa jej odoslania.

 

2. Poplatok za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou uhradí užívateľ

  1. formou zálohy najneskôr do 16 . kalendárneho dňa bežného mesiaca na základe zálohovej faktúry vystavenej SEPS, a. s.

   Výška zálohy sa vypočíta ako 50% zo súčinu predpokladaného množstva elektriny prenesenej v bežnom mesiaci pre užívateľa a jednotkového poplatku za straty pri prenose elektriny podľa čl. 15 tohoto Obchodného kódexu.

   Predpokladané množstvo prenesenej elektriny predloží užívateľ PS najneskôr pred započatím príslušného obdobia ako prílohu Zmluve o prístupe k prenosovej sústave a o poskytovaní prenosových služieb. V prípade, že predloží predpokladané množstvo, SEPS, a. s. posúdi, či množstvo zodpovedá „Podmienkam obvyklým“ v zmysle Obchodného kódexu PS (ďalej Podmienky obvyklé).

   V prípade, že užívateľ nepredloží predpokladané množstvo, je SEPS, a. s. oprávnená určiť množstvo.

   V prípade, že predloží predpokladané množstvo, ale toto nezodpovedá „Podmienkam obvyklým“ v zmysle Obchodného kódexu PS, je SEPS, a. s. oprávnená požadovať vysvetlenie týchto okolností. Ak sa vysvetlenie nedodá, alebo nie je akceptované SEPS, a. s. (napr. nezodpovedá technologickej realite) je SEPS, a. s. taktiež oprávnená určiť toto množstvo.

   Pri určovaní množstva SEPS, a. s. vychádza z „Podmienok obvyklých“ s prihliadnutím k ďalším známym okolnostiam, týkajúcich sa odberateľa.

  2. na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej SEPS, a. s. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať celú mesačnú čiastku poplatku za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou, od ktorej bude odpočítaná vyfaktúrovaná záloha za príslušný mesiac a vyčíslená DPH za celú mesačnú čiastku tohto poplatku.

   Mesačná čiastka poplatku za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou sa vypočíta ako súčin nameraného množstva elektriny prenesenej v bežnom mesiaci pre užívateľa a jednotkového poplatku za straty pri prenose elektriny podľa čl. 15 tohoto oddielu.

   Vyúčtovaciu faktúru odošle SEPS, a. s. užívateľovi PS najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré je vyúčtovanie služieb urobené. Faktúry budú zaslané poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve. Odoslaním sa rozumie deň odoslania faktúry faxom.

   Splatnosť vyúčtovacej faktúry pre poplatok za straty elektriny pri prenose prenosovou sústavou bude 14. dní odo dňa ich odoslania.

   Prípadná reklamácia výšky strát pri prenose elektriny pre užívateľa ako základu pre fakturáciu poplatku za straty nie je dôvodom pre neuhradenie faktúry užívateľom. Rozdiel vzniknutý z tohto titulu bude vyrovnaný poškodenej strane vo vyúčtovacej faktúre za nasledujúce obdobie za predpokladu, že bude reklamácia opodstatnená. V opačnom prípade sa bude postupovať podľa Zmluvy o prístupe k prenosovej sústave a o poskytovaní prenosových služieb.

 

3. Spoločné platobné podmienky pre:

  1. V prípade, že užívateľ oprávnený odberateľ, resp držiteľ licencie na rozvod nemôže splatnú platbu uhradiť v danom termíne splatnosti danom termíne, alebo v dohodnutej výške, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť SEPS, a.s., a to najneskôr 3 dni pred lehotou splatnosti. Tým nie je dotknuté právo SEPS, a.s. na úrok z omeškania.
  2. Oneskorenie úhrad zálohových faktúr alebo vyúčtovacej faktúry môže podliehať sankčnému úročeniu z neuhradenej čiastky dohodnutému v Zmluve o prístupe k prenosovej sústave a o poskytovaní prenosových služieb, ktoré môže byť fakturované samostatne.
  3. SEPS, a. s. je oprávnená odpojiť zariadenie užívateľa po predchádzajúcom písomnom upozornení v prípade opakovaného neuhradenia faktúry za prenosové služby SEPS, a. s.

Aktuality