Ukončenie „Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR“

Zdieľať


Ukončenie „Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR“
 
Dňa 25.9.2008 sa uskutočnila úspešná interná oponentúra „Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR“, (ďalej len Štúdia), ktorú SEPS, a.s., zadala ku spracovaniu nezávislému riešiteľovi.

V súčasnosti prebieha v rámci SEPS, a.s., spracovanie návrhu postupu štátnych orgánov SR nadväzne na závery a odporúčania Štúdie. Konkrétne závery a odporúčania Štúdie sú zatiaľ dôverného charakteru.

Už v súčasnosti je však zrejmé, že zo strany SEPS, a.s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy bude orgánom štátnej správy odporučená regulácia výstavby VtE limitovaním inštalovaného výkonu týchto zdrojov elektriny pre konkrétne časové horizonty, nakoľko štúdiou bola preukázaná obmedzená absorbčná schopnosť Elektrizačnej sústavy SR z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok koncovým odberateľom elektriny v SR (pri zbere vstupných údajov pre potreby štúdie bol totiž zistený záujem investorov vybudovať v SR do konca roka 2014 až cca 5100 MW inštalovaného výkonu vo VtE, čo je v podmienkach SR nereálne).

Je predpoklad, že návrh postupu zo strany SEPS, a.s., bude odoslaný na MH SR do konca októbra 2008. Následne budú prebiehať konzultácie s MH SR a dotknutými orgánmi štátnej správy pre prípravu právne záväzného postupu na úrovni všeobecne záväzných predpisov platných v SR.
Po skončení tohto procesu bude v zmysle prijatého postupu pristúpené zo strany SEPS, a.s., k vydávaniu stanovísk pre účely získania Osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR v zmysle §11 Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých predpisov (ďalej len Osvedčenie) pre konkrétnych investorov VtE.
Vydanie Osvedčenia pre konkrétny investičný zámer je v kompetencii MH SR, pričom stanovisko SEPS, a.s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy na vymedzenom území je nevyhnutým dokladom, pre podanie žiadosti investora o vydanie Osvedčenia.
Táto správa je vydaná v nadväznosti na doteraz uverejnené informácie v predmetnej veci, viď chronológiu celého procesu v sekcii Aktuality časť Informácie tejto web-stránky.

Sekcia rozvoja ES
SEPS, a.s.

Aktuality