Úvod (Výročná správa 2003)

Zdieľať

1. Úvod

 
Vážení priatelia,

hlavným poslaním našej spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, ekologicky a ekonomicky prenášať a dodávať elektrickú energiu odberateľom. Svojou podstatou SEPS, a. s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy predstavuje takzvaný prirodzený monopol a naše podnikanie nie je vystavené priamemu pôsobeniu trhových mechanizmov, založených na existencii konkurencie. Našou prioritou je zabezpečiť spoľahlivý prenos elektrickej energie svojim zákazníkom pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z medzinárodnej spolupráce a členstva v Únii pre koordináciu prenosu elektriny (UCTE – Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity).

Rád konštatujem, že v roku 2003 sme si všetky tieto úlohy bez problémov splnili. Pritom išlo o neľahký rok, počas ktorého sa neskončilo formovanie pravidiel existovania slovenskej elektroenergetiky prijatím nového energetického zákona, i keď naša spoločnosť i ďalší odborníci a spoločnosti elektroenergetiky sa podieľali na jeho urýchlenom vypracovaní. Preto tiež spracovanie a dojednávanie obchodných zmlúv a návrhov harmonogramov výroby, prenosu, distribúcie a odberu elektrickej energie bolo počas celého roka veľmi zložité. Chýbajúca legislatíva a snaha vytvoriť transparentné a nediskriminačné podmienky na prenos elektrickej energie pre oprávnených odberateľov, výrobcov, distributérov a obchodníkov boli podstatným dôvodom vzniku Obchodného kódexu. S jeho znením dňa 26.3.2003 súhlasil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Účinnosť revidovaného znenia Obchodného kódexu PS SR bola od 1.4.2003. Schválenie Obchodného kódexu vytvorilo podmienky na uzatvorenie zmlúv na prenosové a systémové služby používateľov prenosovej sústavy (napr. dovtedy neboli legislatívne definované niektoré pojmy ako odchýlka a pod.). V roku 2003, i v súčasnom období, Prenosová sústava totiž vykonávala tiež časť činnosti operátora trhu s elektrinou – vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok. Na Obchodný kódex nadviazali Obchodné podmienky, ktoré ÚRSO dňa 30. 09. 2003 schválil. Pri tvorbe dokumentov sme mali na zreteli, že podmienky a pravidlá poskytovania monopolných služieb musia byť založené na otvorenom transparentnom a nediskriminačnom základe, musia byť verejne dostupné boli a sú uverejnené na našej webovej stránke – www.sepsas.sk, musia byť pod verejným dohľadom. Vzhľadom na synchrónne zapojenie ES SR do prepojeného energetického systému Európy a členstvo v UCTE sme prijali štandardy riadenia ES SR na európskej úrovni. V súlade so smernicami Európskeho parlamentu sme transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečili prístup tretích strán – všetkých, či domácich alebo zahraničných užívateľov prenosovej sústavy k sieťam, osobitne v oblasti cezhraničných prenosov. Na základe medzinárodných skúseností sme dospeli k záveru, že najobjektívnejším a nediskriminačným spôsobom sú aukcie prideľovania voľných prenosových kapacít. Pre nás bolo dôležité riešiť tento problém najmä na cezhraničných profiloch s Českou republikou a Maďarskou republikou. Práve preto na prideľovanie voľných prenosových kapacít na rok 2003 na cezhraničných profiloch s Českou republikou uskutočnila ČEPS, a. s. ročnú aukciu už 15. decembra 2002. Boli ňou pridelené voľné obchodovateľné kapacity na rok 2003, ktoré sme podpisom vzájomnej dohody akceptovali. Úspešnosť tejto aukcie bola záväzkom pre našich odborníkov zintenzívniť rokovania o uzatvorení dohody s ČEPS, a. s. o uskutočňovaní ďalších spoločných aukcií a spoločného postupu pri prideľovaní cezhraničných kapacít. Takúto dohodu sme uzatvorili 26.2.2003 a počas roka sa na jej základe uskutočnili mesačné aukcie na prideľovanie voľných prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch. Už 8. 4. 2003 boli na stránke www.sepsas.sk publikované pravidlá mesačných aukcií. Následne boli spracované a publikované aj typová zmluva o zabezpečení prenosu elektriny pre dovoz a vývoz prostredníctvom prenosovej sústavy SR v roku 2003 a „Pravidlá pre spoločné denné alokácie cezhraničných prenosových kapacít na profile ČEPS / SEPS organizované Aukčnou kanceláriou ČEPS“. Aukčný mechanizmus tiež zabezpečuje, že nevyužitá kapacita je znovu rozpredaná v mesačnej alebo dennej aukcii. V októbri a decembri 2003 sme uskutočnili rokovania o podmienkach prideľovania výkonov formou aukcií na rok 2004 tiež na spoločnom hraničnom profile Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. a MAVIR Rt. (Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.) Boli dohodnuté pravidlá prideľovania cezhraničnej kapacity na profile SEPS/MAVIR na rok 2004. Podobne sme začali postupovať aj v prideľovaní cezhraničných kapacít na profile s Poľskou republikou. Dňa 26. 11. 2003 sa uskutočnila jednostranná ročná aukcia na pridelenie cezhraničných kapacít na rok 2004 pre profily Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA), WPS.

Ako ukazujú hospodárske výsledky v roku 2003 dosiahla SEPS, a. s. celkové výnosy 15.029.268 tis. Sk pri celkových nákladoch (s daňou z príjmu) 14.339.676 tis. Sk. Zisk pred zdanením predstavuje 936.011 tis. Sk. Pridaná hodnota bola vytvorená vo výške 2.069.168 tis. Sk predstavuje 421,6 tis. Sk na zamestnanca a mesiac, teda zisk po zdanení za rok 2003 bol vytvorený vo výške 689.592 tis. Sk.

Prevádzka prenosovej sústavy (PS) v roku 2003 bola spoľahlivá, bezpečná a plynulá. Hodnoty sledovaných spoľahlivostných parametrov boli veľmi dobré, o niečo lepšie, ako v uplynulých rokoch. V elektrických staniciach 400 kV a 220 kV v roku 2003 boli vykonané všetky úkony naplánované Poriadkom preventívnych činností a zistené závady boli v priebehu roka opravované.

Prioritou investičného programu boli investičné projekty bezprostredne späté s činnosťami Slovenského elektroenergetického dispečingu, a to „Inovácia Riadiaceho a informačného systému (RIS) SED Žilina“ a „Nové sídlo SED Žilina“. Úspešne pokračoval prioritný investičný projekt „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 1. stavba“. Pre tento projekt sa nám podarilo získať grant z európskeho fondu BIDSF (Medzinárodný fond na podporu odstavenia Bohuníc). Úspešne sme tiež ukončili realizáciu ostatných rozhodujúcich plánovaných kapacít v ďalších 14 investičných projektoch.

V závere chcem poďakovať hlavne spolupracujúcim organizáciám a inštitúciám, Predstavenstvu, Dozornej rade a všetkým zamestnancom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. za dobré výsledky, ktoré SEPS, a. s. dosiahla v roku 2003 a vysloviť vieru, že spoločným úsilím sa našej spoločnosti bude dobre dariť aj v roku 2004.

 

Ing. Štefan Bugár
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Aktuality