Úvod (Výročná správa 2004)

Zdieľať

1. Úvod

 
Vážení partneri, akcionári, spolupracovníci, priatelia,

za obdobie troch rokov existencie sa akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej SEPS, a. s.) v hospodárstve SR presadila ako osobitne
významná elektroenergetická firma s celoštátnym a medzinárodným pôsobením. Pre hospodárske subjekty účinkujúce na elektroenergetickom trhu jevšeobecne známe, že SEPS, a. s., prevádzkuje prenosovú
sústavu, zabezpečuje prenos elektrickej energieprostredníctvom 400 a 220 kV vedení na území SR, dovoz, vývoz a tranzit elektriny. Úlohou SEPS, a. s. je zaručiť spoľahlivý prenos elektrickej energie svojim
zákazníkom pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam v súlade s požiadavkami a odporúčaniami vyplývajúcimi
z medzinárodnej spolupráce a s minimálnymi dopadmi na životné prostredie.

Elektroenergetický trh počas celého roka žil v očakávaní nového zákona o energetike, ktorý presne vymedzuje úlohy, povinnosti, oprávnenia a postavenie jednotlivých subjektov energetiky v novom liberalizovanom prostredí. Vzhľadom na to boli problematicky dohodované zmluvné vzťahy medzi jednotlivými subjektami, zložitá bola práca na tvorbe pravidiel a záväzných postupov. Preto v roku 2004 bolo mimoriadne
dôležité koordinovať činnosť spoločnosti s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nový zákon o energetike bol schválený až na sklonku roka s účinnosťou od 1.1.2005 a tak jeho ustanovenia neovplyvnili činnosti spoločnosti ani elektroenergetického sektora v roku 2004. Tiež preto elektroenergetický trh, jednotlivé subjekty i SEPS, a. s., celý rok venovali veľkú pozornosť rozhodnutiam ÚRSO a hneď po ich vydaní pracovali na transformovaní jednotlivých ustanovení
do trhových pravidiel, podmienok a inštrukcií. O dokumentoch, ktoré ovplyvnili činnosť SEPS, a. s. informuje podrobnejšie časť „Rok v skratke“. Nespomíname medzi nimi zákon o verejnom obstarávaní, schválený v roku 2003 s účinnosťou od 1.1.2004, ktorý zasiahol do všetkých oblastí hlavnej činnosti SEPS, a. s. a spoločnosť ihneď urobila potrebné kroky na jeho aplikáciu
vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýka.

Napriek spomínaným zložitým procesom v elektroenergetickom priestore i vo vnútri spoločnosti v roku 2004, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová
sústava dosiahla v plnení úloh vyplývajúcich z jej poslania a tiež v hospodárskej oblasti, veľmi dobré výsledky. SEPS, a. s. plní úlohy vyplývajúce z členstva v UCTE (Únia pre koordináciu a prenos elektrickej energie)
a zabezpečuje riadenie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou v regulačnej oblasti SR. Výkon regulácie
zabezpečuje Slovenský elektroenergetický dispečing ako organizačná súčasť spoločnosti. Plnenie úloh v rámci medzinárodnej spolupráce bolo zo strany medzinárodných
inštitúcií hodnotené veľmi dobre. V záujme zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti zariadení prenosovej sústavy boli urobené lezecké, letecké a pochôdzkové prehliadky. Zistené závady boli priebežne odstraňované. Taktiež v elektrických staniciach 400 kV a 220 kV v roku 2004 boli vykonané plánované údržbové činnosti a opravy.

Pri celkových výnosoch 17 056 190 tis. Sk a celkových nákladoch 15 348 977 tis. Sk dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 1 707 213 tis. Sk. Finančné ukazovatele vypovedajú
o tom, že spoločnosť má stabilnú ekonomickú a finančnú situáciu. Veľmi dobré výsledky hospodárenia spoločnosti sú odrazom súhrnu vnútorných postupov a opatrení a vonkajších faktorov – i na medzinárodnej úrovni
(napríklad zavedenie CBT mechanizmu), ktoré mali v uvedenom období vplyv na podnikanie spoločnosti.

Spoločnosť po celý rok dbala na to, aby v prideľovaní prenosových kapacít boli uplatnené nediskriminačné a
transparentné pravidlá. S náplňou organizovať prideľovanie výkonov na cezhraničných profiloch vytvorila Aukčnú kanceláriu
so sídlom v Bratislave a koncom roka spustila prevádzku systému na zadávanie realizačných diagramov cezhraničných
prenosov elektrickej energie na všetkých cezhraničných profiloch.
Podmienky účasti v aukciách a výsledky sú zverejňované na internetových stránkach SEPS, a. s.

Značné kapacity v roku 2004 boli sústredené na realizáciu investícií. V centre pozornosti, v súlade s ročným
investičným plánom, boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 1. stavba“, ktorý počas roka 2004 skončil,
„Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2.stavba, 1. časť“, „ Nové sídlo SED Žilina“ , „Inovácia RIS SED Žilina“ a
„Rekonštrukcia 220 kV r. Lemešany – UCTE“. V spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) v rámci
prípravy a riešenia investičného projektu „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2.stavba, 2.časť“ a „Križovany 400 kV,
rekonštrukcia 3.stavba“, ktoré v súlade s dohodou budú financované prostredníctvom EBOR, sa nám podarilo urobiť
výber konzultanta projektovej manažérskej jednotky (PMJ). Je teda možné konštatovať, že aj v tejto oblasti sa
spoločnosti darí plniť predložené úlohy.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy má cieľ trvale, v krátkodobom
i dlhodobom horizonte poskytovať kvalitné služby a uspokojovať potreby zákazníkov – užívateľov prenosovej sústavy, resp.
účastníkov trhu s elektrickou energiou. Hlavným cieľom spoločnosti je optimálne udržiavať a využívať kapacitu existujúcej
prenosovej siete, zabezpečovať jej jednoduchú i rozšírenú obnovu a reagovať na nové požiadavky v oblasti prenosu
elektrickej energie v teritóriu SR. Spoločnosť chce reagovať primeraným rozvojom prenosovej sústavy SR na všetky
výzvy, najmä v oblasti nasadzovania moderných technológií v prevádzke prenosovej sústavy a v oblasti zvyšovania
prenosových kapacít realizáciou výstavby nových národných i medzištátnych prepojení v kontexte vhodnej geografickej
polohy SR, s cieľom úspešného fungovania spoločnosti v celoeurópskom rozsahu. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s. v súvislosti s rozvojom liberalizovaného trhu má ambíciu, v rozsahu svojich možností, vytvárať
predpoklady na úspešný hospodársky rozvoj SR, tak v národnom, ako v medzinárodnom kontexte.

V súlade s tým v roku 2004 schválila Program rozvoja
na roky 2005 až 2015. Obsahuje všetky zásadné rozvojové aktivity a politiky, ktoré spoločnosť musí zabezpečiť po
vecnej, organizačnej, realizačnej i finančnej stránke, aby spĺňala jej zásadné poslanie podľa platnej legislatívy
vydanej parlamentom SR, opatrení
a vyhlášok orgánov štátnej správy a regulačných rozhodnutí ÚRSO aj v budúcnosti. Program určuje zásadné potreby
spoločnosti na najbližších desať rokov na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, úrovne bezpečnosti,
spoľahlivosti a efektívnosti poskytovaných
služieb užívateľom prenosovej sústavy SR. Je principiálnym obrazom potrieb spoločnosti na naplnenie
jej základného poslania. Dokument je využívaný vo všetkých orgánoch spoločnosti v procese rozhodovania
o smerovaní SEPS, a. s. a v tvorbe podkladov o plánovanom rozvoji SEPS, a. s., v rámci interakcie s ÚRSO, FNM, MH SR.

Kompletný pohľad na život spoločnosti v roku 2004 dotvára starostlivosť o rozvoj a kvalitu ľudských zdrojov.
Úspešne bola realizovaná plánovaná odborná príprava zamestnancov v záujme kvalitného plnenia
zvyšujúcich sa požiadaviek partnerov na úroveň poskytovaných služieb v oblasti obchodu s elektrickou energiou,
úloh súvisiacich s rozvojom prenosovej sústavy i úloh vyplývajúcich z legislatívnych zmien.

Pod úspešným splnením úloh spoločnosti v roku 2004 je podpísaná tiež dobrá spolupráca s partnerskými
organizáciami, firmami, Dozornou radou a predovšetkým úsilie a dobrá práca zamestnancov. Chcem im v mene
vedenia spoločnosti poďakovať a vysloviť želanie aby v roku 2005 sme spoločne v SEPS, a. s. dosiahli ešte
lepšie a zaujímavejšie výsledky.

 

Ing. Ladislav Szemet
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Aktuality