Uzavretie zmluvy o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní a zúčtovaní odchýlok (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

5. Uzavretie zmluvy o poskytovaní systémových služieb a vyrovnávaní a zúčtovaní odchýlok

 

  1. Zmluvu uzatvárajú všetci držitelia licencie na rozvod, ktorých zariadenia sú pripojené k PS a všetci oprávnení odberatelia s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku a ďalej (iba v rozsahu systémových služieb) všetci priami odberatelia z PS (regulovaní aj s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku), a to na základe podaného Návrhu na uzavretie Zmluvy na poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie a zúčtovávanie odchýlok (Zmluva).

  2. Zmluvu ďalej uzatvárajú všetci oprávnení odberatelia, ktorí nie sú pripojení do PS v prípade, že už uzavreli, alebo budú uzatvárať zmluvu na dodávku elektriny s iným subjektom, než je držiteľ licencie na rozvod, ku ktorému sú pripojení.

   Poznámka: analogické ustanovenia platia pre výrobcu. V roku 2003 je ale jediným samostatne dodávajúcim výrobcom SE, a.s., ktorý zároveň dodáva všetky podporné služby.

  3. Návrh na uzavretie Zmluvy podajú subjekty uvedené v bode 1 najneskoršie 1 mesiac pred začatím plnenia Zmluvy.

  4. Návrh na uzavretie Zmluvy podajú subjekty uvedené v bode 2. najneskoršie 1 mesiac pred začatím dodávky podľa zmluvy uvedenej v bode 2.

  5. Návrh musí obsahovať:

    1. identifikáciu navrhujúceho subjektu (meno, sídlo, IČO, DIČ),

    2. licenciu ÚRSO (ak je podnikanie subjektu predmetom licencie),

    3. opis Výpisu z obchodného registra,

    4. kontaktnú osobu navrhujúceho, splnomocnenú viesť rokovania o uzavretí zmluvy (meno, telefón, fax, e-mail, adresa),

    5. výpočet odovzdávacích miest subjektu, v ktorých realizuje svoju dodávku alebo odber do/z PS s uvedením identifikačného označenia každého odovzdávacieho miesta, podľa existujúcich pravidiel a uvedením spôsobu merania tokov elektriny v každom odovzdávacom mieste,

    6. schému pripojenia jednotlivých odovzdávacích miest do ES s vyznačením miest merania,

    7. predpokladaný odber alebo dodávku elektriny v súhrne svojich odovzdávacích miest v jednotlivých mesiacoch bežného a nasledujúceho roku,

    8. maximálny očakávaný odoberaný/dodávaný výkon v súhrne vyššie uvedených odovzdávacích miest,

    9. minimálny očakávaný odoberaný/dodávaný výkon v súhrne vyššie uvedených odovzdávacích miest,

    10. podpis štatutárneho orgánu navrhujúceho subjektu.  6. PPS preverí úplnosť návrhov a v prípade potreby je oprávnený si vyžiadať doplňujúce informácie, týkajúce sa skutočností uvedených v návrhu, prípadne vyzvať navrhovateľa k prejednaniu špecifických podmienok navrhovateľa.

  7. PPS zašle bezodkladne po preverení údajov v návrhu, Zmluvu, podpísanú štatutárnym orgánom PPS.

  8. Navrhovateľ doplní do zmluvy potrebné prílohy a Zmluvu podpísanú štatutárnym orgánom navrhovateľa zašle späť PPS.

  9. Zmluva podpísaná štatutárnym orgánom PPS a navrhovateľa je účinná dňom doručenia PPS.

  10. V prípade, že subjekt uvedený v bode 1. nemá vopred uzavretú Zmluvu je v zmysle tohto Obchodného kódexu odber subjektu hodnotený ako neoprávnený odber v zmysle § 21 zákona č. 70/1998 Z. z. a PPS postupuje podľa ustanovení tohto zákona.

  11. Ukončenie účinnosti zmluvy užívateľa PS je zverejnené na internetovej stránke PPS a súčasne sú o tejto skutočnosti informovaní všetci užívatelia PS, ktorí nahlásili zmluvu na dodávku alebo odber elektriny s týmto užívateľom. Hodinové diagramy dojednaného množstva elektriny, v ktorých je na strane dodávky alebo odberu identifikovaný tento užívateľ PS, nie sú PPS prijaté a zahrnuté do dojedaného množstva.

  12. Denne aktualizovaný zoznam užívateľov PS s platnou a účinnou Zmluvou, uverejňovaný PPS obsahuje uvedenie doby platnosti zmluvy, uzavretej s každým subjektom.


Aktuality