Uzavretie zmluvy o prístupe k PS a jej riadenie a cenové a platobné podmienky (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


9. Uzavretie zmluvy o prístupe k PS a jej riadenie a cenové a platobné podmienky

 

Zmluva na prenos je stanovená ako typová zmluva zvlášť pre dovoz, vývoz a tranzit.

Zmluva obsahuje najmä:

  1. predmet zmluvy a vymedzenie vzájomných práv a povinností

  2. rozsah zmluvného prenosu a spôsob upresňovania realizačných diagramov

  3. dojednanú cenu a cenové podmienky

  4. platobné podmienky

  5. zmluvné sankcie

  6. podmienky pre obmedzenie a prerušenie prenosu

  7. podmienky platnosti a ukončenia zmluvy

  8. pravidlá riešenia sporov a rozhodcovské právo

  9. súpis splnomocnencov pre komunikáciu.Zmluva o prístupe musí byť doručená žiadateľom podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a doplnením všetkých požadovaných príloh najneskoršie do rozhodujúceho dátumu pre doručenie zmluvy zverejneného Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“)


Zmluva o prístupe je uzavretá okamihom podpisu zo strany SEPS, a.s. SEPS, a.s. odošle zmluvu okamžite po jej podpise späť žiadateľovi. Účinnosť zmluvy môže byť odložená a viazaná na splnenie Podmienok SEPS, a.s.


Aktuality