Vplyv súčasného prevádzkového režimu medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny na prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukcií (Oznam)

Zdieľať

Vplyv súčasného prevádzkového režimu medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny na prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukcií

Vážený obchodný partner, touto cestou Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej mesačnej aukcie pre mesiac apríl 2022 na profile SK-UA, organizovanej dňa 08.03.2022,  budú  pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).

Hodnoty VOPK ponúkané SEPS v rámci jednostranných denných aukcií na profile SK-UA budú pre oba smery na úrovni 0 MW, pokiaľ situácia po realizácii núdzového pripojenia (emergency synchronisation) medzi synchrónne prevádzkovanou prepojenou sústavou kontinentálnej Európy a Ukrajinskou a Moldavskou prenosovou sústavou neumožní realizáciu obchodných výmen.

Hodnoty prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 na profile SK-UA budú v prípade potreby krátené v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel podľa aktuálnej situácie. O týchto okolnostiach budú náležite v predstihu informovaní účastníci trhu prostredníctvom webového sídla spoločnosti SEPS a vlastníci pridelených prenosových kapacít priamo v zmysle príslušných aukčných pravidiel.

Táto situácia je spôsobená aktuálnym prevádzkovým režimom, pri ktorom nie je prenosová sústava Ukrajiny vrátane oblasti Burštýn synchrónne prepojená so sústavou kontinentálnej Európy, dôsledkom  čoho nie je možné realizovať žiadnu obchodnú transakciu súvisiacu s prenosom elektrickej energie na profile SK-UA.

Aktuality