Všeobecné pravidlá zabezpečenia PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

1. Všeobecné pravidlá zabezpečenia PpS

 

1. 1. Legislatívne normy zabezpečenia PpS

 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) v zmysle zákona č.70/1998, najmä § 9 a §12, ďalej vyhlášky MH SR č. 549/2002 Z. z. a vydanej licencie na rozvod prevádzkuje elektrizačnú sústavu a v rámci tejto činnosti zodpovedá za zabezpečenie systémových služieb pre elektrizačnú sústavu. V zmysle Kódexu PS SR schváleného ÚRSO pre zabezpečenie systémových služieb obstaráva podporné služby (ďalej PpS) a vo svojom mene nakupuje od výrobcov elektriny, ktorí k tomu majú technické podmienky zodpovedajúce Kódexu PS SR. SEPS, a.s. tak zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé fungovanie elektrizačnej sústavy podľa licencie, pri dodržovaní podmienok a štandardov definovaných všeobecne záväznými predpismi, štandardov nevyhnutných pre prevádzku elektrizačnej sústavy a záväzkov a štandardov, ktoré prijala pri prepojení elektrizačnej sústavy s UCTE. Tieto činnosti zabezpečované SEPS, a.s. sú činnosťami regulovanými ÚRSO. SEPS, a.s. vydáva podľa vyhlášky MH SR č. 549/2002 Z. z. a zverejňuje tieto „Pravidlá pre zabezpečenie PpS“, ktoré obsahujú podmienky pre zabezpečovanie PpS.
 

1. 2. Zásady SEPS pre zabezpečenie PpS

 
SEPS, a.s. postupuje podľa nasledujúcich zásad:

 • otvorenosť voči každému subjektu, ktorý preukázal splnenie technických a organizačných požiadaviek na poskytovateľa PpS podľa Kódexu PS,
 • nediskriminačný prístup k poskytovateľom PpS, pri výzve k podaniu ponúk, pri príjme a posudzovaní ponúk a vyhodnocovaní a oceňovaní PpS,
 • presná špecifikácia kritérií rozhodujúcich o výbere ponúk jednotlivých poskytovateľov PpS,
 • verifikovateľnosť všetkých postupov – existuje preukázateľná história všetkých dôležitých údajov,
 • bezpečnosť všetkých prenášaných údajov.
Pri zabezpečovaní PpS SEPS, a.s. sleduje dosiahnutie kvality a
spoľahlivosti dodávky elektriny na úrovni PS, v súlade so štandardmi definovanými
v Kódexe PS, spolu s minimalizáciou nákladov na zabezpečovanie PpS.
 

1. 3. Spôsoby zabezpečenia PpS na úrovni PS

 
Základný objem požiadaviek, zhruba 80% sa definuje počas ročnej prípravy prevádzky a zostávajúcich 20% v ďalších etapách prípravy prevádzky.

Zabezpečovanie PpS na úrovni prenosovej sústavy SEPS, a. s. realizuje nasledovne:


  1. Priama zmluva s poskytovateľom PpS
   Nákup PpS priamou zmluvou je realizovaný v prípade, kedy potreba PpS je časovo alebo miestne lokalizovaná do tej miery, že nie je možné osloviť viac subjektov, alebo v prípadoch, ak danú podpornú službu nie sú technicky a organizačne spôsobilí poskytovať viacerí poskytovatelia. Pri tejto forme zabezpečenia PpS, ktorá sa z uvedených dôvodov neuskutočňuje v podmienkach konkurenčného trhu, je cena stanovená ÚRSO.
  2. Dokupovanie podporných služieb (D PpS)
   V rámci dokupovania sú nakupované dispečingom SED dodatočné PpS, ktorých potreba vyplynula z okamžitých technických a prevádzkových podmienok elektrizačnej sústavy, a ktorých potreba presahuje hodnoty stanovené v predchádzajúcich etapách prípravy prevádzky. Na D PpS sa nakupuje upresnený objem PpS, ktorý zostáva doplniť do celkovej výšky potrieb zabezpečenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektriny na úrovni PS.
  3. Výpomoc zo synchrónne pracujúcich sústav
   Výpomoc zo synchrónne prepojených sústav je určená k doplneniu objemu PpS v prípade nepostačujúcej ponuky na domácom trhu. Cena sa dojednáva na základe ponuky.


V roku 2003 SEPS, a.s. zabezpečuje PpS podľa rozhodnutia ÚRSO u SE, a.s.

Aktuality