Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na roky 2009 – 2011

Zdieľať

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 1 ods. 2 písm. e) a podľa pravidiel stanovených v Prevádzkovom poriadku SEPS, a.s. schváleným Rozhodnutím ÚRSO č.0075/2008/02/PP a na základe očakávaného priebehu zaťaženia a objemu elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a vlastnej spotreby elektrických staníc na roky 2009 – 2011, SEPS, a.s. vyhlasuje výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na roky 2009 – 2011.

Súťažné podklady sú zverejnené na: https://www.sepsas.sk/StratyVS.asp?kod=286.

Vzhľadom na opakujúce sa otázky týkajúce sa výberového konania na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na roky 2009 – 2011 zasielame Vám tieto
otázky a odpovede:

 • Súťažné podklady – bod 31 – aký je najneskorší termín zaslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia uchádzačovi ponuky?
  Odpoveď:
  Najneskorším termínom zaslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia uchádzačovi ponuky je termín viazanosti ponúk. Termín viazanosti ponúk je 31.12.2008
 • Súťažné podklady – bod 31 – Dokedy schvália orgány spoločnosti oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk? Ako bude uchádzač oboznámený s prípadným zrušením výberového konania?
  Odpoveď:
  Orgány spoločnosti schvália vyhodnotenie ponúk bez zbytočných prieťahov. Teoreticky sa tak môže stať po celú dobu viazanosti ponúk. O prípadnom zrušení súťaže bude uchádzač vyrozumený spôsobom popísaným v bode 9. Súťažných podkladov.
 • Súťažné podklady – bod 22 – Ponuka v elektronickej forme na CD musí obsahovať zoskenované originály dokumentu alebo stačí dokumenty v textovej podobe?
  Odpoveď:
  Dokument typu Návrh zmluvy na nákup elektriny na krytie strát a vlastnú spotrebu môže byť v textovej forme.
 • Návrh zmluvy – článok 3 bod 2) a – V akom rozsahu má prevádzkovateľ PS právo upresňovať ročný hodinový diagram? Môže prevádzkovateľ PS v rámci upresňovania ročného hodinového diagramu zmeniť diagram na rok 2009?
  Odpoveď:
  Prevádzkovateľ PS má právo upresniť ročné hodinové diagramy pre roky 2009 – 2011 najneskôr do 1.11. roku predchádzajúceho v rozsahu odpovedajúcemu upresnenej aktualizovanej predikcii potreby na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu.

Aktuality