Výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti

Zdieľať

Výberové konanie

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv vyhlasuje výberové
konanie č. VK/SEPS/2020/1 na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava

 

Obsadzovaná funkcia: člen predstavenstva
Počet obsadzovaných funkcií: 4

Všeobecné a odborné predpoklady pre výkon obsadzovanej funkcie:

 • a) bezúhonnosť, 
 • b) dôveryhodnosť,
 • c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • d) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnické, ekonomické, elektrotechnické, strojárske zameranie, alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti obchodnej spoločnosti,
 • e) prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov,
 • f) znalosť anglického jazyka – úroveň A2,
 • g) odborné znalosti – znalosť problematiky v oblasti energetiky a ekonomiky podniku.

  Za bezúhonnú sa na účely podľa bodu a) považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin.

  Za dôveryhodnú sa na účely podľa bodu b) považuje fyzická osoba, ktorá

 • a) nepôsobila v posledných desiatich rokoch v riadiacej funkcii právnickej osoby, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ktorá sa dostala do úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
 • b) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov v posledných desiatich rokoch vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať obsadzovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodnej spoločnosti, prípadne z jej vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.
 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • odborný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a s prehľadom odbornej praxe,
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu zo vzdelávacej inštitúcie o preukázaní znalosti anglického jazyka úroveň A2,príp. čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka
 • úroveň A2, ak uchádzač nepredloží príslušný doklad zo vzdelávacej inštitúcie

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 30.09.2020

 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači na adresu: Ministerstvo financií SR, kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, s označením na obálke a v žiadosti: VK/SEPS/2020/1. Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady, bude písomne pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Ďalšie informácie uchádzačom poskytne: JUDr. Zuzana Pániková, tel.: 02/59585213, e-mail: zuzana.panikova@mfsr.sk

Zdroj: SEPS

Aktuality