Vyhodnotenie odchýlok a regulačná energia (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

9. Vyhodnotenie odchýlok a regulačná energia

 

  1. Po uskutočnených kontrolách PPS zistí pre každú obchodnú hodinu diagram dojednaného množstva elektriny každého užívateľa PS ako súhrn všetkých dodávkových a odberových diagramov tohto užívateľa PS. V každej obchodnej hodine je tak stanovené výsledné dojednané množstvo elektriny ako saldo dodávok a odberov tohoto užívateľa PS v MWh.
  2. Každý pracovný deň najneskoršie do 11.00 hod., sú PPS od užívateľov PS a príslušných prevádzkovateľov distribučných sústav prijímané skutočné hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho pracovného dňa, prípadne za všetky bezprostredne predchádzajúce nepracovné dni.
  3. Úplnosť odovzdaných údajov je PPS preverená, v prípade nedostatkov sú užívatelia PS a prevádzkovatelia distribučných sústav vyzvaní k doplneniu. Po kontrole je PPS urobené vyhodnotenie odchýlok subjektov zúčtovania.
  4. Skutočná dodávka alebo odber každého užívateľa PS je PPS zistený súhrn jeho dodávok v jeho odovzdávacích miestach. V každej obchodnej hodine je tak stanovené skutočné množstvo elektriny dodanej do elektrizačnej sústavy alebo skutočné množstvo elektriny odobratej z elektrizačnej sústavy daného subjektu zúčtovania v MWh, ako obchodné saldo skutočných dodávok a odberov. (Pozn. Uvedené obchodné saldo nemá nič spoločné s termínom „saldo“, používaným v minulosti v súvislosti s energiou dodanou prostredníctvom PS v prípade dodávok zo zdrojov pracujúcich do distribučných sietí.) Dodávka elektriny do elektrizačnej sústavy je označená kladným znamienkom a odber elektriny z elektrizačnej sústavy je označený záporným znamienkom.
  5. Odchýlka užívateľa PS pre každú obchodnú hodinu zabezpečená PPS je stanovená v zmysle tohto Kódexu.

PPS odovzdá každému užívateľovi PS denne do 15:00 hod vyhodnotenie odchýlok, a to pre každú hodinu predchádzajúceho dňa tieto údaje:

  1. zistenú odchýlku užívateľa PS,

  2. cenu za odchýlku je daná Rozhodnutím URSO.

Odchýlky užívateľov PS sa vyhodnocujú v MWh s rozlíšením na jedno desatinné miesto.

Skutočné hodnoty užívateľov PS týkajúce sa odberov a dodávok elektriny z elektrizačnej sústavy sa zaokrúhľujú na 100 kWh smerom nahor pre odber a smerom nadol pre dodávku, vo výpočte odchýlky je zahrnutých každých začatých 100 kWh skutočného odberu/dodávky elektriny.

Regulačná energia, dodaná poskytovateľom PpS v i -tej hodine za podmienky, že boli jeho zdroje riadené výhradne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., je stanovená podľa oddielu A časť vzorce.

Aktuality